E-ISSN:2342-0251

DİL VE ANLATIM DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Anadili öğretimi tüm diğer derslerin temelini oluşturmaktadır ve etkili bir anadili öğretimi örgün eğitimin en öncelikli amacıdır ancak okullarımızda beklenilen düzeyde dil becerisinin kazandırılamadığı, çeşitli etkenlere bağlı birçok sorunun da bunu tetiklediği düşünülmektedir. Bu anlamda anadili derslerinin öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunları, uygulamanın içerisinde yer alan öğretmen görüşlerine göre belirleyip değerlendirmek ve bu sorunların giderilmesine yönelik öğretmenlerin çözüm önerilerini ortaya çıkarmak, eğitim sorunlarını kaynağında çözmenin bir yolu olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin Dil ve Anlatım derslerinde sıklıkla karşılaştıkları genellenebilir sorunları belirlemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik öğretmenlerin çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (phenomenology) deseni kullanılan bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara ili merkez ilçelerdeki resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve en az on yıllık kıdeme sahip 50 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada veriler ses kayıt cihazı ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden “kategorisel analiz”; bulgularının değerlendirilmesinde ise frekans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin Dil ve Anlatım derslerinde öğretim programından, ders kitaplarından, öğrencilerin bu derslere ilişkin tutumlarından ve ders saati süresinden kaynaklanan birtakım sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmenler, Dil ve Anlatım derslerinde karşılaştıkları bu sorunlara yönelik birtakım çözüm önerilerinde bulunmuşlardır.


Keywords


Dil ve Anlatım dersi, karşılaşılan problemler, çözüm önerileri.

Author: Zeynep Zeliha BAYAZIT
Number of pages: 42-53
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25791
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.