ISSN:2342-0251

BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN ROMANLARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER


Bu çalışmada Bahaeddin Özkişi tarafından kaleme alınan “Köse Kadı”, “Uçtaki Adam” ve “Sokakta” romanları “Değerler Eğitimi” bakımından incelenmiştir.Bu incelemede Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018), Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda (2018) yer alan değerlerden en temel yirmi üç adet değer seçilerek oluşturulan değerler listesi kullanılmıştır. Bu değerler; adalet, alçakgönüllülük, cesaret, cömertlik, çalışkanlık, dayanışma, dürüstlük, eşitlik, fedakârlık, güvenilirlik, işbirliği, merhamet, misafirperverlik, özgüven, paylaşım, sabır, sadakat, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, vefa ve yardımseverlik değerleridir. Araştırmanın kaynağını “Bahaeddin Özkişi’nin Eserlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışma oluşturmaktadır. Bu makalede ise Bahaeddin Özkişi’nin romanlarında en çok işlenen değerler ele alınıp incelenmiştir. Bunlar frekans değerlerine göre sırasıyla şunlardır: Yardımseverlik, saygı, vatanseverlik.Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramlar ile ilgili tanım ve açıklamaların yapıldığı giriş, ikinci bölümde araştırmanın yöntemi, üçüncü bölümde bulgular, dördüncü bölümde de sonuç yer almaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış olup literatür taraması ve içerik analizi yapılmıştır.Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, Bahaeddin Özkişi’nin romanlarının öğrencilere değer aktarmada kaynaklık edebileceği tespit edilmiştir.


Keywords


Bahaeddin Özkişi, Değer, Eğitim, Değerler Eğitimi, Roman.

Author: Hıfzı TOZ - Hatice Dilşad AĞAOĞLU
Number of pages: 1-21
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25827
Full text:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.