ISSN:2342-0251

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri


Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü düzeydeki araştırmalara ilişkin eğilimlerin belirlenmesidir. Doküman incelemesi yöntemiyle oluşturulan araştırmada verilerin elde edilmesinde amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri tabanında yapılan tarama sonucunda elde edilen veriler “Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak betimsel analiz oluyla değerlendirilmiştir. Bu form aracılığıyla lisansüstü araştırmalar yıl, yöntemi ve deseni veri toplama araçları, veri toplama sayısı, örneklem özellikleri, veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda veriler, formda belirlenen temalar çerçevesinde sınıflandırılarak tablo ve grafiklerle gösterilerek elde edilen sonuçlar yüzde ve frekansa dayalı olarak yorumlanıp sunulmuştur. Araştırma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki araştırmalarda son yıllarda ciddi bir artış gözlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu alandaki araştırmaların yüksek lisans düzeyinde yoğunlaştığı, çoğunlukla amaçlı örneklem yöntemi kullanıldığı ve karma düzeydeki araştırmaların sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiştir. Kadim bir dil olan Türkçenin öğretiminde sadece nicel ya da nitel değil disiplinlerarası çok değişkenli araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.


Keywords


Yabancılara Türkçe öğretimi, lisansüstü araştırmalar, eğilimler.

Author: Yasemin BAKİ
Number of pages: 22-41
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25829
Full text:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.