E-ISSN:2342-0251

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Araştırmanın amacı, ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin dinlediğini anlama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ve öğrencilerin dinlediğini anlama düzeylerinin akademik başarılarını ne oranda yordadığını incelemektir. Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir araştırma olup betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Kırşehir il merkezinde öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri oluşturmakta iken, araştırmanın örneklemini Kırşehir il merkezinde bulunan, toplam 7 resmî ortaokulda öğrenim görmekte olan 444 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemin seçiminde, amaçsal örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi benimsenmiş, bu bağlamda evrenin temsil yeteneği göz önünde bulundurularak örnekleme farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip bölgelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından, uzman görüşü alınarak ve gerekli madde analizleri yapılarak hazırlanan “Dinleme Testi 1” ve “Dinleme Testi 2” kullanılmıştır. Öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, din kültürü, İngilizce derslerindeki akademik başarı puanlarını belirlemede ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) 1 ve TEOG 2 sınav puanları kullanılmıştır. Çalışmada verilerinin analizinde; öğrencilerin dinlediklerini anlama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı tekniği, öğrencilerin dinlediklerini anlama düzeylerinin akademik başarılarını yordama gücünü incelemek için ise basit doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda dinleme testleri aritmetik ortalaması ile Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü derslerindeki akademik başarı arasında anlamlı ve yüksek pozitif ilişkilerin olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yordayıcı değişken olan dinlediğini anlama beceri düzeyinin akademik başarının önemli bir yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır.


Keywords


Dinleme, Akademik Başarı, Anlama, Yordama.

Author: Cemil ŞAHİN - Fahri TEMİZYÜREK
Number of pages: 132-148
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29171
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.