E-ISSN:2342-0251

YABANCI DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Bu araştırmanın amacı yabancı dil öğrenmeye yönelik özyeterlik inançlarını belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma, bir üniversitenin İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 466 öğrenciyle yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliliği ve dil ve anlatım açısından uygunluğunu sağlamak için alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Kaiser- Meyer Olkin (KMO) değeri 0,972 ve Bartlett testi 11833,239 olarak hesaplanmış ve verilerin AFA için uygun olduğu anlaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin 25 maddeden oluştuğu ve toplam varyansın % 52,8’ni açıklayan 3 alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını doğrulamak için DFA yapılmış ve uyum iyiliği değerleri ?2/df= 3,903, GFI= 0,841, TLI= 0,926, CFI= 0,934, RMSEA= 0,079 ve SRMR= 0,0370 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik değerlendirmeleri için hesaplanan Cronbach’s alfa güvenirlik kat sayısı 0,977 ve Test-tekrar-test güvenirlik (Pearsonkorelasyon) katsayısı duyduğunu anlama alt boyutu için “.914”, yazılı ve sözlü ifade etme alt boyutu için “.896” ve okuma ve anlama alt boyutu için “.935” olarak bulunmuştur. Bu değerler, bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Böylece, belirli bir dilin öğrenilmesine yönelik özyeterlik inancının belirlenmesinin ve eğitim kademesinin sınırlandırılmadığı bu ölçek ile farklı gruplar üzerinde araştırmalar yapılabilir.


Keywords


Yabancı Dil Öğrenme, Özyeterlik İnancı, Ölçek Geliştirmei Geçerlik, Güvenirlik

Author: Ayşe Adıyaman
Number of pages: 80-92
DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4128
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.