ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

ANTALYA’DA YERLEŞİK RUSÇA KONUŞAN EBEVEYNLERİN KENDİLERİNİN VE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Son yıllarda, özellikle Doğu Avrupa ve Rusçanın ana dili/ikinci dil olarak konuşulduğu ülke vatandaşlarının Antalya’ya sürekli olarak yerleştiği ve/veya yılın büyük bölümünde Antalya il sınırları içinde geçici ikamet etmeye başladığı gözlenmektedir. Söz konusu yabancı ülke vatandaşlarının sayısı Antalya il merkezinde azımsanamayacak düzeye ulaşmıştır. Bahse konu ebeveynlerin okul çağına gelmiş ve/veya okul çağındaki çocuklarının birçoğunun Antalya’daki devlet okulları ve özel okullarda öğrenim görmeye başladığı/öğrenim gördüğü de düşünüldüğünde, ana dili/ikinci dili Rusça olan ebeveynlerin ve çocuklarının Türkçe düzeylerinin ve Türkçe kullanma düzeylerinin belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmaların gerekliliği daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Antalya ilinde sürekli ve/veya geçici ikamet eden ana dili/ikinci dili Rusça olan Rus, Ukraynalı ve Beyaz Rus ebeveynlerin ve çocuklarının Türkçe düzeyinin, Türkçeyi kullanma durumunun, günlük hayatta ve evde dil tercihlerinin, Türkçe öğrenme süreçlerinden beklentilerinin ve süreçlere yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nitel araştırmanın çalışma grubunu, ulaşılabilen örneklem bağlamında okul çağında çocuğu olan 15 ebeveyn ve aynı ailenin üyesi 15 çocuk oluşturmaktadır. Veriler, 22 soruluk bir yazılı görüşme formu aracılığıyla, ebeveynlerin ve çocuklarının Türkçe ve Türkçeyi kullanma düzeyine yönelik görüşlerinin ana hatlarıyla belirlenmesi amacıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin, hedef kitleye yönelik tasarlanması muhtemel bir öğretim programının özellikle ihtiyaç analizi boyutuna katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bir başka deyişle, çalışma sonuçlarının Antalya’da ikamet eden ana dili/ikinci dili Rusça olan yabancılara yönelik mevcut ve/veya tasarlanması muhtemel bir programa, paydaşların dil bağlamında ihtiyaçlarının belirlenmesi boyutuyla, katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar göstermektedir ki; ana dili/ikinci dili Rusça olan ebeveynler, kendilerinin ve çocuklarının Türkçe düzeyini “orta” olarak değerlendirmektedir. Diğer yandan, ebeveynler Türkçe kullanma düzeyi bağlamında kendilerini “başlangıç”, çocuklarını ise “orta” düzeyde görmektedir. Ebeveynlerin ve çocuklarının, evde ana dilini/ikinci dili, günlük hayatta ise Türkçeyi daha sık kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Diğer taraftan ebeveynler, “konuşma” ve “dil bilgisi” konusunda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını, yetişkinlere ve çocuklara yönelik ayrı ayrı kurgulanmış Türkçe dil kursları bulmakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir.


Anahtar Kelimeler


Yabancı dil olarak Türkçe Öğrenimi, ana dili/ikinci dil olarak Rusça, Antalya’da ikamet eden yabancılar.

Yazar: Ümit YILDIZ - & Gülsüm SERTOĞLU
Sayfa Sayısı: 1-18
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.