ISSN:2342-0251

Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygıları ile Yaratıcı Yazma Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir inceleme


Bu araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile yaratıcı yazma başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma bu amaç doğrultusunda nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli ile hazırlanmıştır. Çalışmaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenimine devam eden 227 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veriler iki farklı araç kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların yaratıcı yazma başarılarına ilişkin veriler yazılı anlatım ürünlerinin yaratıcı yazma değerlendirme ölçeği aracılığıyla değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiştir. Yazma kaygısına ilişkin verilerin elde edilmesinde ise yazma kaygısı ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile yaratıcı yazma başarıları arasında orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yani öğretmen adaylarının yazma kaygısı arttıkça yaratıcı yazma başarısı düşmektedir. Erkeklerin yazma kaygısının kadınlardan yüksek olduğu görülürken, yaratıcı yazma başarılarının kadınlara oranla düşük olduğu ve bu farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür. Araştırmada Türkçe öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin yazma kaygılarının diğer bölümlere oranla düşük olduğu, yaratıcı yazma başarılarının ise yüksek olduğu belirlenmiş ve bu farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür.


Keywords


Yazma kaygısı, yaratıcı yazma, yazma başarısı.

Author: Ahmet DEMİREL
Number of pages: 210-220
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30174
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.