E-ISSN:2342-0251

Fransız Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviriyi Kullanma Eğilimleri


Çevirinin yabancı dil ediniminde kullanılması uzun yıllar tartışmaların merkezinde yer almıştır. Son yıllarda öğrenci merkezli eğitimin ve öğrenen stratejilerinin önem kazanmasıyla dil eğitimi ortamlarında çeviriye karşı olumsuz tutumları ortadan kaldırmak için birçok araştırma yayımlanmaktadır. Araştırmacıların öğrenen stratejilerinin öğrenme şartlarına etkisini tespit etmeleri, çeviriyi bir öğrenme stratejisi olarak kullanmanın, yabancı dil eğitimindeki etki payını araştırma kapısını aralamaktadır. Bu çalışmada, Fransızca öğrenen üniversite öğrencilerinin çeviriyi ne derecede bir öğrenme stratejisi olarak kullanma eğilimi gösterdikleri, yabancı dil öğrenenlerin kullandıkları farklı stratejilerin tespitiyle çevirinin yabancı dil öğrenmede hangi aşamalarda faydalı olabileceği sorusunun cevabı araştırılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, Hacettepe, Gazi ve Marmara Üniversitelerinin Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dallarında 2017-2018 yıllarında eğitim gören 136 öğrenciye Liao (2002) tarafından “The Inventory for Translation as a Learning Strategy (ITLS) adıyla geliştirilen ve tarafımızca Türkçeye uyarlanan Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviri Ölçeği (ÖSÇÖ) uygulanmıştır. Betimsel ve karşılaştırmalı istatistiksel işlemlere tabi tutulan verilerle, ÖSÇÖ ve alt boyutlarının cinsiyet, sınıf ve başarı düzeyi gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ele alınmış ve yorumlanmıştır. Araştırma, katılımcıların çoğunluğunun yabancı dil eğitiminde çeviri kullanımını bilişsel, üst-bilişsel, sosyal ve duyuşsal bir öğrenme stratejisi olarak gördüklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, elde edilen sonuçlar, strateji kullanımının kimi zaman bir kaçma taktiği olarak ortaya çıkabileceğini kanıtlar niteliktedir. Elde edilen bulgularla çeviri derslerinin, öğrenme stratejilerine hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanmasının mümkün olabileceği tespit edilmiş, farklı dil ve ortamlar için benzer çalışmalar yapılmasına kapı aralamak amaçlanmıştır.


Keywords


Çeviri, Strateji, Fransızca Öğretimi/Öğrenimi

Author: Davut DİVARCİOĞLU - Nurten ÖZÇELİK
Number of pages: 80-103
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.32685
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.