ISSN:2342-0251

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçtan hareketle geliştirilen 47 maddelik denemelik formun uzman görüşü alınarak kapsam geçerliği sağlanmış, ardından Yunus Emre Enstitüsü, üniversitelerin dil merkezleri (DİLMER, TÖMER), resmî okullar (PICTES, seçmeli ders) ve özel kurslarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten 302 kişiye uygulanmıştır. İlk uygulamadan elde edilen veriler ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış, ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. AFA sonucunda 30 maddeden oluşan, kaçınma, isteklilik ve benimseme olarak adlandırılan 3 faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Bu 3 faktörün (1. faktör %30,960, 2. faktör %26,233, 3. faktör %7,134) açıklanan varyansın %64,327’lik kısmını karşıladığı görülmüştür. Sonraki aşamada maddelerin yapı geçerliğini doğrulamak için ölçek formu 191 kişilik farklı bir guruba gönderilmiş, elde edilen verilerden hareketle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan AFA ve DFA ile 30 maddelik nihai ölçek formunun yapı geçerliği doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları ise ölçeğin tamamı ve alt faktörleri için hesaplanan iç tutarlık katsayıları ile belirlenmiştir 30 maddelik ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,91 iken; birinci faktöre (kaçınma) ait α değeri 0,95, ikinci faktöre (isteklilik) ait α değeri 0,91 ve üçüncü faktöre ait α değeri 0,89 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geçerliği ile iç tutarlılığının yüksek düzeyde olduğu görülmüş ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin teknolojiye yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü ortaya çıkmıştır.


Keywords


Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Teknoloji, Tutum Ölçeği.

Author: Serkan İPEK - Adnan KAN
Number of pages: 107-123
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36896
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.