E-ISSN:2342-0251
International Journal of Language Academy

Editor: Prof. Dr. Kathleen MALU - Prof. Dr. Hasan BEDİR -
Assistant Editor: Dr. Mary Beth SCHAEFER - Assoc. Prof. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Publication Place: Oulu / Finland
Year-Number: 2020-33
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Tuncay TÜRKBEN - Fahri TEMİZYÜREK Türkçe Öğretiminde Yazınsal Nitelikli Metinlerin Önemi: Bir Olgubilim Çalışması, 01-15
THE IMPORTANCE OF LITERARY TEXTS IN TURKISH LANGUAGE TEACHING: A PHENOMENOLOGY STUDY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.40166
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Rumeysa Gumus Mattiussi - Bayram BAŞ Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Kullanılan Görsel-İşitsel Materyallerin Etki Durumu, 16-29
A CASE STUDY ON THE USE OF VISUAL-AUDIO MATERIALS FOR DEVELOPING LISTENING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.40585
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şeyma YILDIRIM İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Derse Katılım Düzeyini İletişime Yönelik Aktiviteler Kullanarak Artırma, 30-48
INCREASING EFL STUDENTS’ LEVEL OF CLASSROOM PARTICIPATION THROUGH THE USE OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.41507
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Haluk GÜNGÖR - Adnan KAN Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okuma Öz Yeterliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması , 49-62
A Scale Development Study for the Determination of Reading Self-Efficacy of Learners of Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.41758
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Meriç GÜVEN Eğitim Bilim Alanı ve Türkçe Bilim Alanı Bağlamında Türkçenin Öğretim Sorunlarına Güncel ve Edimsel Yaklaşımlar, 63-84
CURRENT AND PERFORMATIVE APPROACHES TO THE TEACHING PROBLEMS OF TURKISH IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL SCIENCE AND FIELDS OF TURKISH SCIENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42117
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Derya AKÇELİK - Bircan EYÜP Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğreten Türkçe Öğreticilerinin Sözcük Öğretimine İlişkin Görüşleri, 85-107
THE VIEWS OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS WHO TEACH TURKISH AS A SECOND LANGUAGE ON THE TEACHING OF WORDS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42003
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cemil ŞAHİN TÜRK DİL KURUMU (TDK) TARAFINDAN TÜRETİLEN VE ÖNERİLEN “YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR”IN LİSE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN BİLİNME DÜZEYİ, 108-122
KNOWLEDGE LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON “EQUIVALENTS FOR FOREIGN WORDS” PRODUCED BY TURKISH LANGUAGE ASSOSIATION (TDK)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42139
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ayşegül SEFER - Ahmet BENZER Bütüncül Bir Yaklaşımla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi, 123-142
LISTENING SKILL WITH A HOLISTIC APPROACH IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42254
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ferah MERMİ - Emel GÜVEY AKTAY İlkokul Öğrencilerinin Dinleme ve Konuşma Becerilerine İlişkin Metaforik Algıları, 143-158
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ METAPHORIC PERCEPTIONS OF LISTENING AND SPEAKING SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42690
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muharrem ÖZDEN CODEX CUMANICUS’TA BULUNAN İNSAN NİTELEYİCİLERİNİN GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ İZDÜŞÜMLERİ, 159-180
THE IMPLEMENTATION OF HUMAN QUALIFICATIONS USED IN CODEX CUMANICUS IN TODAY’S ANATOLIAN DIALECTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42659
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ceren SELVİ Âşık Veysel Şiirlerinde Yer Alan Sözlüksel Alanlar, 181-201
LEXICAL FIELD IN ÂŞIK VEYSEL'S POEMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42823
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Melik ZORBAZ - Gökhan Çetinkaya Öğretmen Adaylarının Yazma Kültürü Üzerine Bir İnceleme, 202-220
EXPLORING PRESERVICE TEACHERS’ WRITING CULTURE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42963
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa ÖZCAN - Gülsün KOÇER Muvaffak Sami Onat’ın Konya Basınında Yer Alan Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma, 221-239
A RESEARCH ON MUVAFFAK SAMI ONAT’S WORKS IN KONYA PRESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42726
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet Zeki GÜVEN - Uğur ÖZBİLEN, Emrullah BANAZ Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonları, 240-247
READING MOTIVATIONS OF 7TH AND 8TH GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS FOR TEXTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43206
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammed Eyyüp SALLABAŞ - Fatma Zeynep EMİN AVCI Temel Seviyede Seçmeli Ders Olarak Türkçe Öğrenen Tunuslu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 248-266
PROBLEMS ENCOUNTERED BY TUNISIAN STUDENTS LEARNING TURKISH AS AN ELECTIVE COURSE AND SOLUTION RECOMMENDATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43164
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yüsra ŞENGEN - Ali Fuat ARICI Yabancılara Türkçe Öğretiminde Seviyelere Göre Kelimelerin Derinlik ve Genişlik Boyutlarının İncelenmesi: Yedi İklim Örneği, 267-284
RESEARCH OF THE VOCABULARY DIMENSIONS OF DEPTH AND BREADTH IN TEACHING TURKISH FOR FOREIGN LEARNERS THROUGH LEVELS: YEDI İKLİM EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43357
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ali GÖÇER Alan Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Türkçe Eğitimi Örneği, 285-295
MEASUREMENT AND EVALUATION IN FIELD EDUCATION: TURKISH EDUCATION EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43324
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salih GÜLERER - Mustafa AKDAĞ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Türkmenistan Uyruklu C1 Seviyesindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Tespiti, 296-314
DETERMİNATION OF THE ACTİVE WORD WEALTH IN WRITTEN EXPRESSION OF STUDENTS AT LEVEL C1 OF TURKMENISTAN WHO LEARN TURKISH AS A FOREING LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43229
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Olcay SALTIK - Hülya PİLANCI HEM'lerde Suriyelilere Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar, 315-323
PROBLEMS OF TEACHERS TEACHING TURKISH IN TURKISH PUBLIC EDUCATION CENTERS TO SYRIANS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43465
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahar İŞİGÜZEL - Murat GİR Türkçenin Erken Yaşta Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Dil Becerileri Bağlamında İncelenmesi, 324-343
ANALYSIS OF THE TEXTBOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AT AN EARLY AGE WITHIN THE CONTEXT OF LANGUAGE SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43515
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ceyda YALÇIN Yabancı Dil Olarak Almanca Öğreniminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı, 344-357
THE USE OF WEB 2.0 TOOLS IN LEARNING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43170
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aslı ARABOĞLU Bir Üst Eleştiri İncelemesi: “'Ve Durgun Akardı Don' Adlı Yanlış Çeviri Üzerine Bir İnceleme”, 358-372
AN ANALYSIS OF A META-CRITICISM: “AN ANALYSIS OF THE WRONG TRANSLATION NAMED ‘VE DURGUN AKARDI DON
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43626
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aygül DİNÇ - Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları, 373-389
THE USING CONDITIONS OF IN WRITING METHODS AND TECHNIQUES OF THE TURKISH TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43522
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sedat EROL - Mustafa KAYA Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkçe Dil Bilgisine Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, 390-401
THE INVESTIGATION OF THE PERCEPTION OF TURKISH LEARNERS AS A FOREIGN LANGUAGE REGARDING TURKISH GRAMMAR WITH REFERENCE TO SEVERAL VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43531
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burcu TÜRKMEN DIGITAL MEDIA COMPETENCE AND TRANSLATION TECHNOLOGIES IN TRANSLATION EDUCATION, 402-424
DIGITAL MEDIA COMPETENCE AND TRANSLATION TECHNOLOGIES IN TRANSLATION EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43650
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet USLU Namık Kemal Ve Anti-Tez Bağlamında Renan Müdâfaanâmesi, 425-449
NAMIK KEMAL AND “RENAN MUDÂFAANÂMESI” IN TERMS OF ANTI-THESIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43545
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tolga ALVER - Gülsün KOÇER Türkçe Ders Kitaplarında Karagöz Metinlerindeki Değerler Eğitimi, 450-462
VALUES EDUCATION IN KARAGÖZ TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43644
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Halit KARATAY - Sezgin KOÇYİĞİT Drama Dersinin Ortaokul Öğrencilerine Sağladığı Yararlar ve Uygulama Sorunları, 463-479
BENEFITS OF THE DRAMA COURSE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND PROBLEMS IN PRACTICE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43606
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Betül ERDOĞMUŞ - Derya ASLAN SÜREK, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Türkçe Öğretmenlerinin Dinleme Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları, 480-493
TURKISH TEACHERS' USE OF LISTENING METHODS AND TECHNIQUES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43773
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Züleyha ER Kitabın Dilinden , 494-499
THE BOOK BY THE TONGUE OF THE BOOK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43649
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.