ISSN:2342-0251
International Journal of Language Academy

Editor: Prof. Dr. Ali YAKICI
Assistant Editor: Assoc. Prof. Dr. Gülnur AYDIN
Publication Place: Oulu / Finland
Year-Number: 2019-29
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hıfzı TOZ - Hatice Dilşad AĞAOĞLU BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN ROMANLARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER, 1-21
THE VALUES THAT STAND OUT IN BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’S NOVELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25827
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yasemin BAKİ Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri, 22-41
RESEARCH TRENDS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25829
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zeynep Zeliha BAYAZIT DİL VE ANLATIM DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 42-53
PROBLEMS IN LANGUAGE AND EXPRESSION COURSES AND SOLUTION PROPOSALS FOR THESE ISSUES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25791
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Halit ATLİ Çokdillilik ve Çokdilli Beyin, 54-63
MULTILINGUALISM AND A MULTILINGUAL BRAIN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30018
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Esra LÜLE MERT Okul Öncesi Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kavramlara İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi (Geometrik Şekil ), 64-79
ANALYSIS OF PRE-SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF CONCEPTS IN PRESCHOOL CURRİCULUM THROUGH METAPHORS (GEOMETRIC SHAPES)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30169
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Davut DİVARCİOĞLU - Nurten ÖZÇELİK Fransız Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviriyi Kullanma Eğilimleri, 80-103
FRENCH LANGUAGE EDUCATION STUDENTS’ TRENDS OF USING TRANSLATION AS A LEARNING STRATEGY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.32685
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nesrin DELİKTAŞLI Türk-Fransız Hukuk Dilinde Suç Anlamında Kullanılan Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar, 104-124
THE TERMS USED IN THE MEANING OF CRIME IN TURKISH - FRENCH LEGAL LANGUAGE AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THEIR TRANSLATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25857
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yusuf AVCI TÜRK DİLİNDE EDİLGENLİK VE KURAM SORUNU, 125-131
THE PROBLEM OF PASSIVITY AND THEORY IN TURKISH LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25855
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cemil Şahin - Fahri TEMİZYÜREK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 132-148
THE RELATİONSHİP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LİSTENİNG COMPREHENSİON LEVELS AND THEİR ACADEMİC ACHİEVEMENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29171
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yusuf Mete ELKIRAN - Rauf YILDIZ   Fatih KANA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DİVÂN Ü LÜGATİ’T TÜRK İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TARİHİ EVRELERİ DENEMESİ, 149-156
HISTORIC STAGES TRIAL BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND DIVÂN Ü LÜGATI’T TÜRK FOR THE TURKISH EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36899
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fahri TEMİZYÜREK - Veysel İNCE Okuma Becerileri Dersi Kazanımları ile PISA Okuma Becerilerine Ait Düzeylerin İçerik Açısından İncelenmesi, 157-166
THE CONTENT RESEARCH OF THE OUTCOMES OF READING SKILLS COURSE AND PISA READING SKILLS LEVEL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25823
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Elif YILDIRIM - Murat ATEŞ GRUP OLARAK YAZMA TEKNİĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 167-179
EXAMINATION OF THE EFFECT OF GROUP WRITING TECHNIQUE TO SELF-EFFICACY OF WRITING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25879
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

LOKMAN TANRIKULU - Tuğba İŞLER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS): PICTES Örneği, 180-189
TURKISH PROFICIENCY EXAM IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TYS) : PICTES SAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36979
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nazli Aggun - Adnan DEMİR Almanya'da Dil Testi Ve Göç: Alman Dil Testi Ile Üç Göçmenin Deneyimleri, 190-207
LANGUAGE TESTING AND IMMIGRATION IN GERMANY: THREE IMMIGRANTS’ EXPERIENCES WITH GERMAN LANGUAGE TEST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25852
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi'nin Manzum Fetvâları II, 208-213
SHAYKH AL-ISLÂM HODJA SADEDDIN EFENDI AND POETRY FATWAS II
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30209
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mesut GÜN - Burak İKİZÇINAR Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Atasözü Ve Deyimlerin Dağılımı: Yedi İklim Örneği, 214-233
THE DİSTİRİBUTİON OF PROVERBS AND İDİOMS İN READİNG TEXT BOOKS USED FOR TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE: THE SAMPLE OF YEDİ İKLİM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36859
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Züleyha ER - Muhammed Eyüp SALLABAŞ Duygusal Zekâ Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması, 234-251
TURKISH ADAPTATION OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE SCALE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.37886
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Lubna Ahmed Eltayeb Le Symbolisme de l'oiseau dans la poésie française à travers la Nuit de Mai d'Alfred de Musset, 252-261
Le Symbolisme de l'oiseau dans la poésie française à travers la Nuit de Mai d'Alfred de Musset
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38210
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eman Mohammed Mohammed Ahmed Barakat CONSECUTIVE INTERPRETER TRAINING IN A NON-STANDARD ENVIRONMENT: AN AUTONOMOUS APPROACH, 262-271
CONSECUTIVE INTERPRETER TRAINING IN A NON-STANDARD ENVIRONMENT: AN AUTONOMOUS APPROACH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38214
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nahidh Falih Sulaiman - Luma Ibrahim Albarzenji MYTHOLOGICAL INTERPRETATIONS OF SLAVIC DRAMATIC AND NARRATIVE FOLK-TALE MOTIFS, 272-284
MYTHOLOGICAL INTERPRETATIONS OF SLAVIC DRAMATIC AND NARRATIVE FOLK-TALE MOTIFS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38215
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.