ISSN:2342-0251
International Journal of Language Academy

Editör: Prof. Dr. Ali YAKICI
Editör Yardımcısı: Assoc. Prof. Dr. Gülnur AYDIN
Yayın Yeri: Oulu / Finland
Yıl-Sayı: 2019-29
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Hıfzı TOZ - Hatice Dilşad AĞAOĞLU BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN ROMANLARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER, 1-21
THE VALUES THAT STAND OUT IN BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’S NOVELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25827
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yasemin BAKİ - Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri, 22-41
RESEARCH TRENDS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25829
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zeynep Zeliha BAYAZIT - DİL VE ANLATIM DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 42-53
PROBLEMS IN LANGUAGE AND EXPRESSION COURSES AND SOLUTION PROPOSALS FOR THESE ISSUES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25791
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mehmet Halit ATLİ - Çokdillilik ve Çokdilli Beyin, 54-63
MULTILINGUALISM AND A MULTILINGUAL BRAIN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30018
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Esra LÜLE MERT - Okul Öncesi Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kavramlara İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi (Geometrik Şekil ), 64-79
ANALYSIS OF PRE-SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF CONCEPTS IN PRESCHOOL CURRİCULUM THROUGH METAPHORS (GEOMETRIC SHAPES)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30169
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Davut DİVARCİOĞLU - Nurten ÖZÇELİK Fransız Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviriyi Kullanma Eğilimleri, 80-103
FRENCH LANGUAGE EDUCATION STUDENTS’ TRENDS OF USING TRANSLATION AS A LEARNING STRATEGY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.32685
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nesrin DELİKTAŞLI - Türk-Fransız Hukuk Dilinde Suç Anlamında Kullanılan Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar, 104-124
THE TERMS USED IN THE MEANING OF CRIME IN TURKISH - FRENCH LEGAL LANGUAGE AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THEIR TRANSLATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25857
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yusuf AVCI - TÜRK DİLİNDE EDİLGENLİK VE KURAM SORUNU, 125-131
THE PROBLEM OF PASSIVITY AND THEORY IN TURKISH LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25855
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cemil Şahin - Fahri TEMİZYÜREK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 132-148
THE RELATİONSHİP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LİSTENİNG COMPREHENSİON LEVELS AND THEİR ACADEMİC ACHİEVEMENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29171
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yusuf Mete ELKIRAN - Rauf YILDIZ   Fatih KANA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DİVÂN Ü LÜGATİ’T TÜRK İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TARİHİ EVRELERİ DENEMESİ, 149-156
HISTORIC STAGES TRIAL BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND DIVÂN Ü LÜGATI’T TÜRK FOR THE TURKISH EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36899
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fahri TEMİZYÜREK - Veysel İNCE Okuma Becerileri Dersi Kazanımları ile PISA Okuma Becerilerine Ait Düzeylerin İçerik Açısından İncelenmesi, 157-166
THE CONTENT RESEARCH OF THE OUTCOMES OF READING SKILLS COURSE AND PISA READING SKILLS LEVEL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25823
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Elif YILDIRIM - Murat ATEŞ GRUP OLARAK YAZMA TEKNİĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 167-179
EXAMINATION OF THE EFFECT OF GROUP WRITING TECHNIQUE TO SELF-EFFICACY OF WRITING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25879
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

LOKMAN TANRIKULU - Tuğba İŞLER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS): PICTES Örneği, 180-189
TURKISH PROFICIENCY EXAM IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TYS) : PICTES SAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36979
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nazli Aggun - Adnan DEMİR Almanya'da Dil Testi Ve Göç: Alman Dil Testi Ile Üç Göçmenin Deneyimleri, 190-207
LANGUAGE TESTING AND IMMIGRATION IN GERMANY: THREE IMMIGRANTS’ EXPERIENCES WITH GERMAN LANGUAGE TEST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25852
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Muhittin ELİAÇIK - Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi'nin Manzum Fetvâları II, 208-213
SHAYKH AL-ISLÂM HODJA SADEDDIN EFENDI AND POETRY FATWAS II
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30209
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mesut GÜN - & Burak İKİZÇINAR Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Atasözü Ve Deyimlerin Dağılımı: Yedi İklim Örneği, 214-233
THE DİSTİRİBUTİON OF PROVERBS AND İDİOMS İN READİNG TEXT BOOKS USED FOR TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE: THE SAMPLE OF YEDİ İKLİM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36859
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Züleyha ER - & Muhammed Eyüp SALLABAŞ Duygusal Zekâ Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması, 234-251
TURKISH ADAPTATION OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE SCALE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.37886
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Lubna Ahmed Eltayeb - Le Symbolisme de l'oiseau dans la poésie française à travers la Nuit de Mai d'Alfred de Musset, 252-261
Le Symbolisme de l'oiseau dans la poésie française à travers la Nuit de Mai d'Alfred de Musset
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38210
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Eman Mohammed Mohammed Ahmed Barakat - CONSECUTIVE INTERPRETER TRAINING IN A NON-STANDARD ENVIRONMENT: AN AUTONOMOUS APPROACH, 262-271
CONSECUTIVE INTERPRETER TRAINING IN A NON-STANDARD ENVIRONMENT: AN AUTONOMOUS APPROACH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38214
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nahidh Falih Sulaiman - & Luma Ibrahim Albarzenji MYTHOLOGICAL INTERPRETATIONS OF SLAVIC DRAMATIC AND NARRATIVE FOLK-TALE MOTIFS, 272-284
MYTHOLOGICAL INTERPRETATIONS OF SLAVIC DRAMATIC AND NARRATIVE FOLK-TALE MOTIFS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38215
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Khalid Ahmed Hassan Ahmed - ORIGINALITY OF LANGUAGE IN THE HOLLY QUR'AN, 285-297
ORIGINALITY OF LANGUAGE IN THE HOLLY QUR'AN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38216
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mahmoud Ayed Attia - CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: A READ IN COGNITIVE AND HISTORICAL CONTEXTS, 298-313
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: A READ IN COGNITIVE AND HISTORICAL CONTEXTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38218
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ghemari Asma - TRANSLATION OF CULTURAL ELEMENTS CITED IN HADITH TO FRENCH IN THE LIGHT OF THE EQUIVALENCE THEORY, 314-331
TRANSLATION OF CULTURAL ELEMENTS CITED IN HADITH TO FRENCH IN THE LIGHT OF THE EQUIVALENCE THEORY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38219
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fatma Zahra Goual - HISTORICAL TOPONYMIC DICTIONAIRIES AND THEIR ROLE IN PRESERVING HERITAGE, 332-342
HISTORICAL TOPONYMIC DICTIONAIRIES AND THEIR ROLE IN PRESERVING HERITAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38220
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Samia AKROUNE - PROPOSAL FOR AN INDICATIVE PROTOCOL FOR THE TOTAL LARYNX, 343-349
PROPOSAL FOR AN INDICATIVE PROTOCOL FOR THE TOTAL LARYNX
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38221
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Salah Kadhim Hadi - THE LINGUISTIC SIGNS ATTRIBUTES OF ARABS, 350-369
THE LINGUISTIC SIGNS ATTRIBUTES OF ARABS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38222
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Saber Oubiri - DIFFICULTIES AND CHALLENGES OF LITERARY TRANSLATION THE TRANSLATION OF SOME CULTURAL ELEMENTS IN THE STORY OF , 370-388
DIFFICULTIES AND CHALLENGES OF LITERARY TRANSLATION THE TRANSLATION OF SOME CULTURAL ELEMENTS IN THE STORY OF
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38223
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Amal Yaseen Mohammed - GRAMMATICAL RULES OF SUBMISSION AND DELAY BETWEEN FORM AND MEANING, 389-405
GRAMMATICAL RULES OF SUBMISSION AND DELAY BETWEEN FORM AND MEANING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38224
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gada Gazi Abdulmecid - & Maher Mubder Abdulkareem TERMINOLOGY OF MODERN HISTORY IN THE LIGHT OF LINGUISTIC ANALYSIS, 406-413
TERMINOLOGY OF MODERN HISTORY IN THE LIGHT OF LINGUISTIC ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38225
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Saber Kennouze - ABOUT DIDACTIC COMPETENCIES OF THE UNIVERSITY PROFESSOR IN THE LIGHT OF MODERN LINGUISTIC APPROACHES, 414-429
ABOUT DIDACTIC COMPETENCIES OF THE UNIVERSITY PROFESSOR IN THE LIGHT OF MODERN LINGUISTIC APPROACHES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38226
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ouarda Bouirane - & Fatiha Barkat DISCOURSE OF SILENCE BETWEEN AUTHORITY OF FUNCTION AND ACT OF INTERPRETATIONIN NOVEL DESERT BY JEAN-MARIE GUSTAV LECLEZIO, 430-441
DISCOURSE OF SILENCE BETWEEN AUTHORITY OF FUNCTION AND ACT OF INTERPRETATIONIN NOVEL DESERT BY JEAN-MARIE GUSTAV LECLEZIO
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38227
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ghrieb Djamila - COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND CHARACTERIZATION OF ARABIC LANGUAGE - SELECTED MODEL-, 442-461
COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND CHARACTERIZATION OF ARABIC LANGUAGE - SELECTED MODEL-
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38228
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Haya D. Al-Dosari - CHILD LITERATURE IN THE GULF QATAR IS A MODEL, 462-484
CHILD LITERATURE IN THE GULF QATAR IS A MODEL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38832
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nagham Qaddori Yahya - THE EFFECT OF FLIPPING CLASSROOM STRATEGY ON THE ATTITUDES OF THE IRAQI 6TH PREPARATORY STUDENTS TOWARDS ENGLISH SUBJECT, 485-493
THE EFFECT OF FLIPPING CLASSROOM STRATEGY ON THE ATTITUDES OF THE IRAQI 6TH PREPARATORY STUDENTS TOWARDS ENGLISH SUBJECT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38833
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Taj Bakhsh Hosseini - Dini veya Seküler Düşünce Okullarında ve Kurgusal Metinlerde Kadınların Baskılanması ve Efemineleştirilmesi, 485-493
WOMANIZATION, AND REPRESSION OF WOMEN IN RELIGIOUS/SECULAR SCHOOLS OF THOUGHT, AND FICTIONAL TEXTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38897
Özet | Abstract | Tam Metin


International Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.