Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Etkili iletişim becerilerinde insanlar arasındaki ilişkileri etkileyen önemli bir kavram olan utangaçlık, başkalarının karşısında ya da toplum içerisinde ortaya çıkabilen engellenme ve huzursuzluk hali, başka bir tabirle sosyallikten kaçınmadır. Utangaç kişiler özellikle başka insanlarca gülünç bulunacakları ya da çekingenlikleri dolayısıyla başkalarının kendilerine acıyacaklarını düşündükleri için toplum içerisinde tutuk kalırlar, dikkat çekici herhangi bir tepki veremezler. Özellikle utangaç çocuklar ve ergenler sınıf ortamında arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişim kurmakta zorluk çekerler. Hatta sınıfta herhangi bir etkinlik yapılacağı zaman, bir metnin okunmasında ya da bir sorunun cevaplanmasında hata yapma korkusuyla ya etkinliğe katılmaktan ya da soruları cevaplamaktan kaçınırlar; yahut çok kısık sesle konuşurlar. Utangaçlıkla mücadelede ilk aşama ailede başlar. Çocuk aile içerisindeki konuşmalarda diğer aile bireylerince cesaretlendirilirse çocuğun özgüveni gelişecek, sonuçta da fikirlerini rahatça aktarabilecektir. Bununla birlikte düşüncelerini rahatça açıklayamayan, aile bireyleri tarafından hep azarlanan çocuklar içlerine kapanacak ve utangaçlık duygusu geliştireceklerdir. Aynı durum okullarda da geçerlidir. Okulda öğretmen öğrencilerine düşüncelerini belirli kurallar çerçevesinde rahatça ifade edebilmelerine olanak verirse ve sınıf düzeninde de buna dikkat ederse öğrencilerde özgüven duygusu gelişecek, utangaçlık duygusu ortaya çıkmayacaktır. Özellikle toplumu eğiten ve onu yönlendiren öğretmenlerin bu duyguya sahip olmaları üzerinde daha ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir konudur. Buradan hareketle araştırmanın problemini eğitim fakültesi Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin utangaçlık durumları oluşturmaktadır. Araştırmanının evrenini Türkçe eğitimi anabilim dalı öğrencileri oluştururken örneklemini Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında okuyan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 204 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin utangaçlık düzeylerinin belirleyebilmek için orijinali Cheek (1990) tarafından 13 madde olarak geliştirilen Shyness Scala’nın, Güngör (2001) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlaması yapılmış Utangaçlık Ölçeği formu kullanılmıştır. Utangaçlık Ölçeği 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında eğitim gören 1., 2., 3., 4. sınıflarda okuyan toplam 204 öğrenci katılmıştır. Öncelikle öğrencilerin utangaçlık ölçeğinden aldıkları utangaçlık puanları hesaplanmıştır. Ardından aritmetik ortalama ve standart sapma belirlenmiş, aritmetik ortalamaya standart sapma puanı eklenerek bu puanın üzerinde olanlar utangaç olarak değerlendirilmişken, aritmetik ortalamadan standart sapma çıkarılarak bulunan puandan düşük olanlar ise utangaç olmayan olarak değerlendirilmiştir. Bu puanlar arasında yer alan puanlar ise ortalama utangaçlık düzeyi olarak değerlendirilmiştir.

Keywords
Türkçe öğretmen adayları, utangaçlık durumları, Türkçe eğitimi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri