Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FRANSIZCA DERSLERİNDE KOD DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN İNANÇLARI
Araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ve Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin dilsel kod değiştirmeye ilişkin inançlarını cinsiyet, yaş, sınıf, mezun oldukları lise değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma betimsel araştırma niteliğindedir ve araştırmanın yöntemini nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi oluşturmaktadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi hazırlık, 1., 2., 3., ve 4. sınıfta öğrenim gören 231 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada veriler, öğrencilerin Fransızcaya ilişkin kod değiştirme inançlarını ölçmek amacıyla Yıldız ve Çoşkun (2016) tarafından geliştirilen, dört alt boyuttan oluşan “Kod Değiştirmeye İlişkin İnançlar Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Öğrencilerden alınan verilerin analizi SPSS-15 programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin alt boyutlar kapsamında kod değiştirmeye yönelik inançlarının orta değerde ve ortalamanın üstünde olduğu gözlenmiştir. Bu durum araştırmaya katılan öğrencilerin Fransızca öğrenimleri sırasında bazı durumlarda ana dil kullanımını desteklediklerini göstermektedir. Özellikle dersin açıklanması konusunda öğrencilerin anadile ihtiyaç duydukları gözlenmiştir; fakat anadilin fazla kullanılması öğrencileri hedef dilden uzaklaştırabilmektedir. Bu sebeple, anadil kullanırken ne derece kullanmak gerektiğini ve öğrenci ihtiyacını doğru saptamak gerekmektedir. Öğrencinin dile daha iyi hâkim olabilmesi için hedef dili sürekli duyması ve bu dili konuşması gerekmektedir dolayısıyla, kod değiştirme ölçütüne çok dikkat etmek gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu nedenle, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem araştırmaları ile konu üzerinde derinlemesine çalışmalar tasarlanabilir.

Keywords
Fransızca Kod Değiştirme Kod Değiştirme İnançları Anadil Hedef Dil

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri