Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇOCUKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENME ORTAMINDA KONUŞMA KAYGILARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ
Öz yeterlik ve dil kaygısı dil öğrenimini etkileyen iki önemli duyuşsal faktördür. Öğrencilerin öz yeterliği ve yabancı dil kaygısı hakkında çok sayıda araştırma vardır. Bununla birlikte, yabancı dil öğrenen çocukların konuşma yeterliği ve konuşma kaygısı arasındaki ilişkiyi araştıran sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Literatürdeki bu boşluk nedeniyle, çalışma ortaöğretim öğrencilerinin (5. ve 8. sınıflar) cinsiyet ve yaş ile ilgili olarak İngilizce konuşmadaki öz yeterlik ve kaygısını araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, konuşma kaygısının küçük ve büyük çocuk öğrenicilerin konuşma öz yeterliğine etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 5. ve 8. sınıflardan 150 öğrenci katılmıştır. Karma-yöntemli bir araştırma tasarımı kullanılarak, nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Nicel veriler, bir konuşma yeterliği ölçeği (Cronbach's alpha .92) ve bir konuşma kaygısı ölçeği (Cronbach's alpha .91) ile toplanmıştır. Veriler normal olarak dağıldığı için, nicel verilerin analizinde t-testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson Moments korelasyon analizi gibi parametrik testler kullanılmıştır. Nitel veriler, görüşmeler ve analiz edilen içerik ile toplanmıştır. Sonuçlar cinsiyetler arasında konuşma öz yeterliği ve kaygısı açısından anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, daha küçük yaştaki öğrencilerin daha yüksek konuşma yeterlik inançlarına ve daha yüksek düzeyde konuşma becerilerine sahip oldukları, konuşma kaygısı açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı bulunmuştur. Bulgular, konuşma yeterliği ile konuşma kaygısı arasında güçlü bir negatif ilişki olduğunu ortaya koymuştur (r = -,656). Kaygı ile ilgili sonuçlar alan yazından farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, sonuçların genellenebilirliği için benzer bir bağlamda başka çalışmaların yapılması gerekmektedir. Daha küçük çocukların daha yüksek öz-yeterlik inançları, bu yaş grubunun özelliklerine ve öğretmenin risksiz bir ortamı oluşturmadaki rolüne bağlanabilir. Bu çalışmanın sınıf içi araştırma yapan dil öğretmenleri ve araştırmacılar için anlamlı yansımaları vardır.

Keywords
erken yaşta dil öğrenimi; konuşma kaygısı; konuşma öz yeterliği; yabancı dil öğreniminde duyuşsal faktörler; yabancı dil öğreniminde yaş faktörü

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri