Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK KONUŞMACILARIN YANLIŞ BAŞLANGIÇ ÜRETİM MİKTARLARI ÜZERİNE PSİKODİLBİLİMSEL BİR İNCELEME
Bu çalışmanın amacı anadili Türkçe olan konuşmacıların yanlış başlangıç türü akıcısızlık üretim miktarlarını yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve hazırlıklı/hazırlıksız konuşma durumu değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmada dört farklı yaş grubundan (4-8, 18-23, 33-50 and 50 üzeri) 84 katılımcı yer almıştır. 33-50 ve 50 üzeri yaş grubu katılımcılar eğitim düzeylerine göre (düşük ve yüksek eğitim düzeyi) iki alt gruba ayrılmıştır. Her yaş grubunda cinsiyet dağılımı eşit olarak planlanmıştır. Yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla her bir katılımcıdan en az 300 sözcükten oluşan hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma örnekleri toplanmış (çocukların oluşturduğu grupta yalnızca hazırlıksız konuşma örnekleri) ve çevriyazıya dönüştürülmüştür. Verilerin istatistiksel analizinde, Wilcoxon Signed-Rank Testi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal–Wallis Tek-Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Yaş değişkeni bağlamında elde edilen veriler incelendiğinde, hazırlıklı konuşma durumunda yaş değişkeni yanlış başlangıç üretim miktarlarını etkilemiyor iken hazırlıksız konuşma durumunda 4-8-yaş grubu katılımcıların diğer üç yaş grubundaki (18-23, 33-50, 50 üzeri) katılımcılara kıyasla daha az akıcı oldukları gözlemlenmiştir. Cinsiyet değişkeni bağlamında, 33-50-yaş grubundaki erkekler aynı yaş grubundaki kadınlara kıyasla hazırlıklı konuşmada daha fazla sayıda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Hazırlıksız konuşma durumunda ise, 18-23 ve 33-50-yaş grubundaki erkekler aynı yaş gruplarındaki kadınlara kıyasla daha fazla sayıda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Eğitim düzeyi değişkeni bağlamında, hazırlıklı konuşma durumunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hazırlıksız konuşma durumunda ise, 33-50-yaş grubundaki ilk/ortaokul mezunu erkekler aynı yaş grubundaki lisans/lisansüstü mezunu erkeklere kıyasla daha fazla miktarda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Buna ilave olarak, 50 üzeri yaş kadın profesörler aynı yaş grubundaki ilk/ortaokul mezunu kadınlardan daha fazla sayıda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Konuşma durumu değişkeni (hazırlıklı/hazırlıksız) bağlamında ise, konuşma durumunun katılımcıların yanlış başlangıç türü akıcısızlık üretim miktarlarına etki eden bir değişken olmadığı gözlemlenmiştir.

Keywords
Psikodilbilim, Konuşma Üretimi, Türkçe Konuşma, Yanlış Başlangıçlar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri