Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİ DÜZEYLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının empati düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki ve bunların sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tekil ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 5 farklı devlet üniversitesinde öğrenim gören 311 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkçe öğretmeni adaylarının empati düzeylerini belirlemek için Kaya ve Çolakoğlu (2015) tarafından geliştirilen “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği” ve Türkçe öğretmeni adaylarının iletişim becerilerini ölçmek için Tuncer (2008) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bir istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü Anova testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının empati ve iletişim becerileri düzeyleri yüksek olarak saptanmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının empati düzeyleri ile iletişim becerileri arasında r=0.425 pozitif (p=0,000<0.05) ilişki bulunmuştur. Buna göre empati düzeyleri iletişim becerileri düzeyini arttırmaktadır. Ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının empati düzeyleri ve iletişim becerileri puanları öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık göstermezken cinsiyet değişkenine göre ise anlamlı farklılık göstermektedir. Kız öğrencilerin ortalama iletişim puanları erkek öğrencilerin ortalama iletişim puanlarından yüksek bulunmuştur.

Keywords
Empati, iletişim, Türkçe öğretmeni adayları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri