Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı, lisede eğitim görmekte olan öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından belirlemek; elde edilen bulgulardan hareketle sonuç ve öneriler sunmaktır. Araştırmaya ilişkin veriler, Akaydın ve Kurnaz (2015) tarafından geliştirilmiş olan “Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmış; anket aracılığıyla toplanan veriler, bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile anlamlandırılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kütahya ili merkezinde çeşitli liselerde eğitim görmekte olan 398 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bulgulardan hareketle, lise öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının, eğitim görülen okullara göre anlamlı farklılık göstermediği; cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği, sınıf düzeyleri arttıkça yazmaya yönelik tutumun azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kitap okumayı sevip sevmeme, Türk Dili ve Edebiyatı dersini sevip sevmeme durumlarına göre sonucun sevenler lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Kitap okumaya daha fazla vakit ayıran öğrencilerin, daha az okuyan ya da okumayan öğrencilere göre, yazma tutumlarının daha yüksek olduğu olduğu bulgulanmıştır. Yine yazma tutumlarının, öğrencilerden boş zamanlarında yazı/şiir yazanlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Lise, yazma, tutum, Türk dili ve edebiyatı

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri