Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FRANSIZCA DERSLERİNDE KOD DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN İNANÇLARI
(UNIVERSITY STUDENTS' BELIEFS ABOUT CODE-SWITCHING IN FRENCH LESSONS )

Author : Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ  - Nurten ÖZÇELİK & Zeynep BÜYÜKSARAÇ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 21
Page : 11-31
684    574


Summary
Araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ve Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin dilsel kod değiştirmeye ilişkin inançlarını cinsiyet, yaş, sınıf, mezun oldukları lise değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma betimsel araştırma niteliğindedir ve araştırmanın yöntemini nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi oluşturmaktadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi hazırlık, 1., 2., 3., ve 4. sınıfta öğrenim gören 231 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada veriler, öğrencilerin Fransızcaya ilişkin kod değiştirme inançlarını ölçmek amacıyla Yıldız ve Çoşkun (2016) tarafından geliştirilen, dört alt boyuttan oluşan “Kod Değiştirmeye İlişkin İnançlar Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Öğrencilerden alınan verilerin analizi SPSS-15 programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin alt boyutlar kapsamında kod değiştirmeye yönelik inançlarının orta değerde ve ortalamanın üstünde olduğu gözlenmiştir. Bu durum araştırmaya katılan öğrencilerin Fransızca öğrenimleri sırasında bazı durumlarda ana dil kullanımını desteklediklerini göstermektedir. Özellikle dersin açıklanması konusunda öğrencilerin anadile ihtiyaç duydukları gözlenmiştir; fakat anadilin fazla kullanılması öğrencileri hedef dilden uzaklaştırabilmektedir. Bu sebeple, anadil kullanırken ne derece kullanmak gerektiğini ve öğrenci ihtiyacını doğru saptamak gerekmektedir. Öğrencinin dile daha iyi hâkim olabilmesi için hedef dili sürekli duyması ve bu dili konuşması gerekmektedir dolayısıyla, kod değiştirme ölçütüne çok dikkat etmek gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar yetersizdir. Bu nedenle, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem araştırmaları ile konu üzerinde derinlemesine çalışmalar tasarlanabilir.

Keywords
Fransızca Kod Değiştirme Kod Değiştirme İnançları Anadil Hedef Dil

Abstract
The aim of this study is to investigate the beliefs of French language students in the Faculty of Education of Gazi University as well as the students of French Language and Literature in the Faculty of Arts and Science concerning changing the linguistic code based on their gender, age, classes, and high schools they graduated from. The study is a descriptive research which follows scanning method which is one of the quantitative methods of studies. The participants of this investigation are 231 students from 1., 2., 3., and 4. Class of spring semester of preparatory of academic year 2016-2017 of French language Education in Faculty of Education and French language and Literature in Faculty of Arts and Science of Ankara Gazi University. The data of this investigation was collected through four subscales called "The Scale of Beliefs concerning Code-Switching" developed by Yıldız and Coşkun (2016) in order to measure students beliefs about code-switching regarding French language. The data taken from students was analyzed by using SPSS-15. According to research findings, students’ belief related to change the code within the context of sub dimensions are average and above average. This indicates that the students who responded to research are supporting the usage of mother tongue in some cases in their French language educations. Especially, the students’ need for mother tongue in explanations of the lecture was observed; however over usage of the mother tongue may alienate them from the target language. Therefore, while using mother tongue it is required to determine the usage amount of it, as well as the students’ needs correctly. In order to make students better master the language in question, they have to hear the language constantly, thus it is required to pay attention to the measure of code change significantly. Researches made in this area are insufficient. Therefore, detailed studies may be designed with mixed method researches in which quantitative and qualitative study methods are used together.

Keywords
Français, Code-switching beliefs, Native Language, Target Language

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri