Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEKNOLOJİNİN YABANCI DİLDE OKUMA MOTİVASYONUNA OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
(A COMPARATIVE STUDY ON THE POSSIBLE EFFECTS OF TECHNOLOGY ON STUDENTS’ L2 READING MOTIVATION )

Author : Emel TOZLU KILIÇ  & Zeynep YILDIZ ÇELEBİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 362-375
240    217


Summary
Teknolojiyi dil öğretim sürecine dahil etmek öğrenciler için özellikle de teknoljiye aşinalıkları sayesinde teknoloji bazlı etkinliklere daha iyi tepki erebilen dijital yerliler için etkili bir motivasyon kaynağı olabilir (Prensky, 2001). Ancak, teknolojik bir uygulamanın herhangi bir dil öğretim becerilerine etkili entegrasyonunun, Türkiye bağlamında daha fazla önem gerektirdiği söylenebilir. Bu noktadan yola çıkarak , bu çalışma teknolojik bir uygulamanın ((bknz. Edmodo) öğrencilerin yabancı dilde okuma motivasyonları üzerinde olası etkilerini açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ve mevcut dil yeterlilik seviyeleri A2 olan 72 öğrenci deney ve control grubu olarak ikiye ayrılmış ve yarı-deneysel araştırma dizaynı yürütülmüştür. Öğrencilerin yabancı dilde okuma motivasyon seviyelerinin yanında içsel ve dışsal motivasyon seviyeleri de Erten ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilmiş Yabancı Dil Okuma Tutumları ve Motivasyon Ölçeğinin (FLRAMS) ön-ardıl uygulaması yapılarak ölçülmüştür. Istatistiksel olarak analiz edilmiş veriler sonucunda, deney grubunundaki öğrencilerin control grubundakilerden daha yüksek yabancı dilde okuma motivasyon seviyelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, içsel ve dışsal motivasyonların da deney grubunda daha yüksek seviyelerde olduğu ortaya koyulmuştur. Bu veriler ışığında, teknolojinin, okuma sürecini yabancı dil öğrencileri için daha eğlenceli hale getirerek onların yabancı dilde okuma motivasyonlarını artırmak için etkili bir araç olduğu söylenebilir.

Keywords
teknolojik uygulama, yabancı dil okuma motivasyonu, dışsal motivasyon, içsel motivasyon

Abstract
Integrating technology into language learning may be a beneficial motivator for students especially for digital natives who respond well to technology-infused activities due to their familiarity with technology (Prensky, 2001). Yet, the meaningful integration of a technological application into a subskill of language may need more consideration in Turkish context. Moving from that point, this study was conducted to explore the possible effects of a technological application (i.e. Edmodo) on students’ L2 reading motivation. Dividing seventy- two non-native students of English in A2 proficiency level into experimental and control group, a quasi-experimental research design was pursued. In order to explore the participants’ L2 reading motivation levels, and their extrinsic and intrinsic motivation levels; the Foreign Language Reading Attitudes and Motivation Scale (FLRAMS) developed by Erten et al. (2010) was conducted in the pre-and post-sessions. Data gathered from the pre-and post-tests were analyzed statistically, and it revealed experimental group outscore the control group in terms of L2 reading motivation. Also both extrinsic and intrinsic motivation levels were calculated to be higher in the results of the experimental group. Considering the findings, technology can be a practical means to foster L2 reading motivation through making the reading process more motivating for L2 language learners.

Keywords
Technological application; L2 reading motivation; extrinsic motivation; intrinsic motivation

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri