Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB) BURSLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI UYUM SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN ASSESSMENT ON ADAPTATION PROBLEMS FACED BY STUDENTS STUDYING IN TURKEY WITH THE SCHOLARSHIP GIVEN BY PRESIDENCY FOR TURKS ABROAD AND RELATED COMMUNITIES )

Author : Mehmet ER  - Hatice SAAT & Aliye USLU ÜSTTEN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 331-346
220    219


Summary
Uluslararası öğrenciler, dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyokültürel alanlarda önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu nedenle başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olmak üzere Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmelerine destek olmaktadır. 2016 yılı verilerine göre Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve küresel bilgi zenginliğine katkıda bulunmak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 2016-2017 akademik döneminde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 4 binin üzerinde öğrenciye burs imkânı sağlanmıştır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursları kapsamında Türkçe öğrenmek ve dil becerilerinin yanı sıra farklı kültür ve yaşayış biçimini tecrübe etmek amacıyla Türkiye’ye gelen öğrenciler birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır. YTB ve diğer ilgili kurumlar; bu öğrencilerin karşılaşabilecekleri kültürel ve ekonomik sorunları, dil yetersizliğinden kaynaklanan iletişim problemlerini çözmek amacıyla çeşitli adaptasyon programları, oryantasyon eğitimleri hazırlamaktadır. Birçok yabancı uyruklu öğrencinin kendi ülkeleri ve Türkiye arasında var olan kültürel bağ, ülkeler arası olumlu ilişkiler, lisans ve lisansüstü eğitim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin üniversite hayatına ve sosyal hayata uyum sağlama sürecinde olumlu etkiye sahiptir. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen öğrenciler zenofobi, sosyal dışlanma gibi olumsuzluklar yaşayabilmektedirler. Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursları kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları uyum sorunları tespit edilmiştir. Bu amaçla Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde YTB bursu ile okuyan 100 öğrenci örneklem alınmıştır. Anket yöntemi kullanılan çalışmada öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri, sosyokültürel, ekonomik ve akademik sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin genel olarak yurt yaşamında, dil ve kültürel kaynaklı sorunlar yaşadıkları, sağlık alanında sıkıntıların olduğu ve yalnızlık çektikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre elde edilen veriler incelenmiş ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords
Yabancılara Türkçe Öğretimi, yabancı uyruklu öğrenci, uyum sorunu

Abstract
International students make significant contributions to economic and sociocultural areas in developed and developing countries around the world. Therefore, many institutions and organizations including Presidency for Turks Abroad and Related Communities, support foreign students studying in Turkey. According to the data of 2016 Presidency for Turks Abroad and Related Communities provided scholarships over four thousand at undergraduate, graduate and doctoral level in 2016-2017 to improve mutual relations between Turkey and other countries and to contribute to the global knowledge wealth. Students coming to Turkey in order to experience different cultures and existence as well as learning Turkish as part of Presidency for Turks Abroad and Related Communities scholarships are faced with certain difficulties. Presidency for Turks Abroad and Related Communities and other related institutions prepare various adaptation programs and orientation trainings in order to solve the cultural, economic and communication problems arising from language deficiency that these students may encounter. Cultural ties between Turkey and foreign students’ countries, positive relationships among these countries has a positive effect on the process of undergraduate and gradute students’adaptation to social life. However, in spite of all these studies, students may experience negativities such as zenophobia and social exclusion. In this study, problems faced by foreign students coming to Turkey within the scope of Presidency for Turks Abroad and Related Communities scholarships are determined. For this purpose, a sample of 100 students studying with the Presidency for Turks Abroad and Related Communities scholarship at the Gazi University Turkish Learning, Research and Application Center was taken. Students’ motive to prefer to Turkey, socio-cultural, economic and academic problems were tried to determine with survey method. In general, students have been experiencing difficulties based on language and culture in dormitory life, living problems in health, and suffering loneliness. The data obtained according to the results of the research are examined and solutions for these problems are presented.

Keywords
Teaching Turkish to Foreigners, foreign students, adaptation problem

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri