Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NORMAL VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A STUDY ON NORMAL AND GIFTED STUDENTS' READING STRATEGIES METACOGNITIVE READING AWARENESS AND READING COMPREHENSION SKILLS )

Author : Muhammed Eyyüp SALLABAŞ  & Suna ÖZCAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 328-352
240    226


Summary
Bu araştırmanın amacı, normal ve üstün zekâlı öğrencilerin üstbilişsel okuma becerileri ile okuduğunu anlama becerilerini çeşitli değişkenler doğrultusunda incelemektir. Araştırma İstanbul ilinde bulunan tüm bilim ve sanat merkezleri arasından rastgele seçilen iki bilim ve sanat merkezinde eğitim görmekte olan 5. Sınıf düzeyindeki 83 öğrenci ile İstanbul ilinde normal okullarda eğitim görmekte olan 5. Sınıf düzeyindeki 324 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Okuma Stratejileri Üst Bilişsel Farkındalık Envanteri” ile araştırmacının hazırladığı “Kişisel Bilgi Formunun” yanı sıra okuduğunu anlamaya yönelik “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS20 paket programı ile analiz edilmiştir. Demografik bilgiler doğrultusunda elde edilen sonuçlar Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi ve One Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans) analizleri yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme araçlarından elde edilen verilerin regresyon analizleri, korelasyon değerleri, betimsel istatistik değerleri yapılmıştır.

Keywords
Üstün Zekâlı Çocuklar, Üstbilişsel Okuma, Okuduğunu Anlama Becerisi

Abstract
The main purpose of this research is to determine the effects of metacognitive reading skills of students at normal and gifted levels on reading comprehension. The research was carried out by random sampling method with totally 408 students in Istanbul, including 83 gifted students in the fifth grade who are studying at two science and art centers, and 324 students in the fifth grade who are in normal schools in Istanbul. In this study, total data was generated with the combination of “Reading Strategies of Metacognitive Awareness Inventory”, “Personal Information Form” perpared by researchers, and “Reading Comprehension Test" for testing the comprehension of what they read. Collected data, which is in accordance with the purpose of this study, was analyzed by 20 packets of IBM SPSS software programs. Firstly, we demonstrated the frequency and percentage distributions of demographic variables picked from the “Personal Information Form”. Then, the arithmetic average and standard deviation values were calculated by using the sub-dimensions of “A Form of Metacognitive Awareness Inventory”, “Reading Strategies of Metacognitive Awareness Inventory”. The frequency and percentage distribution, mean, standard deviations were calculated and T-test score is analyzed by the one-way analysis of variance (ANOVA). Researchers also investigated whether there is a significant difference between metacognitive thinking and metacognitive reading scores and demographic variables in the student participating in the research. As a result, a significant relationship was detected, between metacognitive thinking, metacognitive reading and demographic information.

Keywords
Gifted Children, Metacognitive Reading, Reading Comprehension

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri