Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNDE KULLANILAN GÖRSEL MATERYAL TÜRLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU
(SUITABILITY OF TYPES OF VISUAL MATERIALS USING IN 5TH GRADE TURKISH TEXTBOOK ACTIVITIES TO THE CURRICULUM )

Author : Musa ÇİFCİ  & Kadir KAPLAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 183-192
203    199


Summary
Araştırmanın amacı, 2018 Türkçe Öğretim Programı 5.sınıf görsel okuma kazanımlarında belirtilen görsel materyal türlerinin ders kitabındaki etkinliklerde beceri alanları ile ilişkilendirilme biçimini belirleyerek uygulayıcılar için etkili kullanım önerisi geliştirmektir. Doküman incelemesi yoluyla programdaki 5.sınıf görsel okuma kazanımlarında belirtilen görsel materyallerin MEB Yayınlarının 5.sınıflar için hazırlamış olduğu Ortaokul Türkçe 5 Ders Kitabı’nda yer alan etkinliklerdeki durumu tespit edilmiştir. Verilerin toplanmasında “Görsel Materyal Türü Tespit Formu” analizinde betimsel analiz tekniği benimsenmiştir. Araştırma sonucunda programda görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarının bağımsız bir beceri olarak kabul edilmeyip kazanımlarla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Programdaki 5.sınıf görsel okuma kazanımlarından üçü grafik, tablo resim ve karikatür ile ilişkilendirilmiştir. Diğer iki kazanımın ise özel olarak bir görsel materyal türü ile ilişkilendirilmeyip söz konusu kazanımlarda daha genel bir ifade olan görsel kavramının kullanıldığı saptanmıştır. Etkinliklerde fotoğraf, karikatür, çizim, illüstrasyon, afiş, harita, tablo, dijital çizim, resim, simge ve kroki olmak üzere on bir farklı görsel materyal kullanıldığı; görsel materyal türlerinin en fazla yazma becerisi ile ilişkilendirildiği, dinleme becerisiyle ilişkilendirilen görsel materyal türüne yer verilmediği görülmüştür. Programdaki görsel okuryazarlık kazanımları, konuşma becerisiyle ilişkilendirilmediği halde etkinliklerde kullanılan görsel materyallerden altısı konuşma becerisi ile ilişkilendirilmiştir. Okuma becerisiyle ilişkilendirilme noktasında program ve etkinliklerin uyumlu olduğu söylenebilir. Görsel okuryazarlık kazanımlarında belirtilen ve etkinliklerde kullanılan görsel materyallerin tür olarak uyumlu olduğu söylenebilir. Görsel okuryazarlık kazanımlarında geçen tablo, resim ve karikatürün etkinliklerde yer aldığı; kazanımlarda geçmesine rağmen görsel materyal türlerinden grafiğin etkinliklerde kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca görsel okuryazarlık kazanımlarında yer almadığı halde kroki, simge, dijital çizim, harita, afiş, illüstrasyon, çizim ve fotoğrafın etkinliklerde yer aldığı görülmektedir.

Keywords
Ders Kitabı, okuma, görsel okuryazarlık

Abstract
The aim of the research is scanning visual reading learning outcomes in 2018 Turkish Curriculum of 5th grades. Then identify the relation betweeen the stated visual types of materials and how it is corralated and the main reason is improving an affective usage suggustions to the operators. With the help of scanning the documents, it is determined the situation of 5th grade visual reading learning outcomes in Secondary School 5th grade Turkish textbook of MEB. Descriptive analysis technique is used in “Types of visual materials determination form.” At the end of the research, it is detected that visual reading and visual presentation learning fields are not independent skill but they are related to learning outcomes. Three of the visual reading outcomes in the cirruculum of 5th grade are relevant to chart, table picture and comics. Other two outcomes are not related to specific visual material but they are named visuals for general usage. There are eleven different visual materials such as photo, comic, drawing, illustration, poster, map, table, digital drawing, picture, symbol and sketch in the activities and they are mostly related to writing skill. There is no visual materials relevant to auditory skill. Although there is no relation between visual literacy outcomes and speaking skills, there are six visual materials related to speaking skills. We can see the concordance between cirruculum and activities in reading skills view.v Visual materials used in visual literacy outcomes and activities are coherant as a type. Table, picture and comics take place in visual literacy outcomes but charts are not used in these activities. Also although they are not written in visual literacy materials, sketch, symbol, digital drawing, map, poster, illustration, drawing and photo are used in the activities.

Keywords
Textbook, Reading, Visual literacy

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri