Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK KONUŞMACILARIN YANLIŞ BAŞLANGIÇ ÜRETİM MİKTARLARI ÜZERİNE PSİKODİLBİLİMSEL BİR İNCELEME
(A PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS ON THE FALSE-START PRODUCTION RATES OF TURKISH SPEAKERS )

Author : Ayşe ALTIPARMAK  & Gülmira KURUOĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 292-306
203    185


Summary
Bu çalışmanın amacı anadili Türkçe olan konuşmacıların yanlış başlangıç türü akıcısızlık üretim miktarlarını yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve hazırlıklı/hazırlıksız konuşma durumu değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmada dört farklı yaş grubundan (4-8, 18-23, 33-50 and 50 üzeri) 84 katılımcı yer almıştır. 33-50 ve 50 üzeri yaş grubu katılımcılar eğitim düzeylerine göre (düşük ve yüksek eğitim düzeyi) iki alt gruba ayrılmıştır. Her yaş grubunda cinsiyet dağılımı eşit olarak planlanmıştır. Yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla her bir katılımcıdan en az 300 sözcükten oluşan hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma örnekleri toplanmış (çocukların oluşturduğu grupta yalnızca hazırlıksız konuşma örnekleri) ve çevriyazıya dönüştürülmüştür. Verilerin istatistiksel analizinde, Wilcoxon Signed-Rank Testi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal–Wallis Tek-Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Yaş değişkeni bağlamında elde edilen veriler incelendiğinde, hazırlıklı konuşma durumunda yaş değişkeni yanlış başlangıç üretim miktarlarını etkilemiyor iken hazırlıksız konuşma durumunda 4-8-yaş grubu katılımcıların diğer üç yaş grubundaki (18-23, 33-50, 50 üzeri) katılımcılara kıyasla daha az akıcı oldukları gözlemlenmiştir. Cinsiyet değişkeni bağlamında, 33-50-yaş grubundaki erkekler aynı yaş grubundaki kadınlara kıyasla hazırlıklı konuşmada daha fazla sayıda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Hazırlıksız konuşma durumunda ise, 18-23 ve 33-50-yaş grubundaki erkekler aynı yaş gruplarındaki kadınlara kıyasla daha fazla sayıda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Eğitim düzeyi değişkeni bağlamında, hazırlıklı konuşma durumunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hazırlıksız konuşma durumunda ise, 33-50-yaş grubundaki ilk/ortaokul mezunu erkekler aynı yaş grubundaki lisans/lisansüstü mezunu erkeklere kıyasla daha fazla miktarda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Buna ilave olarak, 50 üzeri yaş kadın profesörler aynı yaş grubundaki ilk/ortaokul mezunu kadınlardan daha fazla sayıda yanlış başlangıç üretmişlerdir. Konuşma durumu değişkeni (hazırlıklı/hazırlıksız) bağlamında ise, konuşma durumunun katılımcıların yanlış başlangıç türü akıcısızlık üretim miktarlarına etki eden bir değişken olmadığı gözlemlenmiştir.

Keywords
Psikodilbilim, Konuşma Üretimi, Türkçe Konuşma, Yanlış Başlangıçlar.

Abstract
This study aims to explore the false-start type of speech disfluency production rates of the native speakers of Turkish based on the age, gender, educational background, and prepared/unprepared speech condition variables. 84 participants from four different age groups (4-8, 18-23, 33-50 and over 50) took part in the study. 33-50 and over 50 age groups were divided into two sub-groups according to their educational level (low-and-high education profiles). Gender distribution was equal in each group. Prepared and unprepared speech samples (for children unprepared speech samples only) of at least 300 words of each participant were collected via face to face interviews and transcribed. For the statistical analysis of the data, Wilcoxon Signed-Rank and Mann-Whitney U Tests and Kruskal–Wallis One-Way Analysis of Variance were used. In terms of the age variable, in the prepared speech, age variable did not influence the false-start production rates whereas, in the unprepared speech, 4-8-year-old participants were more disfluent than the other three age groups (18-23, 33-50, and over 50). In terms of the gender variable, 33-50-year-old males produced more false starts than the females in the same age group in the prepared speech. In the unprepared speech, 18-23 and 33-50-year-old males produced more false starts than the females in the same age groups. In terms of the educational level variable, in the prepared speech, there were no significant differences between the groups. In the unprepared speech, 33-50-year-old elementary/middle school graduate males produced more false-starts than bachelor-master’s/doctoral degree holder males in the same age group. In addition, over 50-year-old female professors produced more false-starts than elementary/middle school graduate females in the same age group. In terms of the speech situation variable (prepared/unprepared), it was observed that speech situation variable was not influential on the false-start production rates.

Keywords
Psycholinguistics, Speech Production, Turkish Speech, False Starts.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri