Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMENİN KONUŞMA BECERİSİNİN ÖNEMİ
(FOR FOREIGN STUDENTS IMPORTANCE OF TEACHER’S SPEAKING ABILITY )

Author : Hayrettin PARLAKYILDIZ  & Burcu ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 582-600
224    185


Summary
Bu çalışmada araştırmacının amacı; yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmenin konuşma becerisinin yeterliğini öğrenci görüşlerine göre tespit etmektir. Böylece, mevcut aksaklıklar belirlenerek Türkçe öğreten öğretmenlerin konuşma becerilerinin daha başarılı olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Araştırma yöntemi olarak, karma yöntem seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla anket formu geliştirilmiştir. Anketin ilk bölümü iki sorudan oluşan “kişisel bilgiler”, 31 sorudan oluşan ikinci bölümü ise “konuşma becerisinde yaşanan sıkıntıların belirlenmesi ile ilgili sorular” olarak hazırlanmıştır. Her bir maddenin karşısında da davranışın görülme sıklığını belirtmek için beşli bir seçenek verilmiştir. Bunlar en olumludan en olumsuza doğru “her zaman-hiç” (5-1) biçiminde derecelenmiştir. Anketin güvenirliği Cronbach Alpha ile belirlenmiştir. Güvenirlik için 120 TÖMER öğrencisine anket uygulanmıştır. Anketin güvenirliği .865 olarak bulunmuştur. Uygulanan anketin tamamı güvenilir kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca nicel verileri desteklemek amacıyla gönüllü olan 29 TÖMER öğrencisiyle görüşme yapılmıştır. Görüşme beş adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Yapılan görüşmelerde birebir görüşme metodu kullanılmıştır. Görüşmeler gönüllü öğrencilerle yapılmıştır. Görüşme sırasında ses kaydı alınmış daha sonra bu kayıtlar araştırmacı tarafından yazıya geçirilmiştir. Araştırmanın sonunda dil becerilerinin geliştirilmesinde konuşma becerisi üzerinde öğretmenin etkisinin genel olarak yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuşma becerisi üzerinde uygulanan etkinliklerin yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Dil becerilerinin geliştirilmesinde öğretmenin konuşma becerisi açısından düzeylerine ilişkin tutumlarında öğrencilerin cinsiyetine göre anlamlı bir fark yoktur. Öğrencilerin okudukları kur düzeyleri ile öğrencilerin öğretmenin konuşma becerisi açısından düzeylerine yönelik tutumlarına bakışı arasında anlamlı bir fark yoktur. Öğrenciler derslerde daha sık hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmalarının yapılmasını istemektedir. Nicel ve nitel araştırma sonuçlarından elde edilen görüşlerin, konuşma becerisini kazandırmada öğretmenlere ilham vereceğine inanılmaktadır.

Keywords
Yabancı dil, konuşma, öğretmen.

Abstract
In this study, the aim of the researcher is to identify the speaking proficiency of the teacher in teaching Turkish through students’ opinions. Thus, assigning present flaws, it is aimed to boost the speaking skills of teachers teaching Turkish. As a research method, mixed method was chosen. Questionnaire was developed for the purpose of collection of data. The first part of the survey consists of two-question, "personal information" survey, the second part consists of 31 questions "questions about the determination of the shortage of speaking" was prepared as a questionnaire in the survey. Each item is given a choice of five to specify the frequency of behavior. These are from the most positive to the negative “always-never" (5-1) were graded on the form accordingly. For reliability, a survey has been applied to 120 TOMER students and the reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's Alpha. The reliability of the questionnaire was found to be .865. The whole parts of the administered questionnaire were considered reliable and thus, it was used. Furthermore, for the purpose of supporting quantitative data, interviews were conducted with 29 volunteered TOMER students. The interview consist of five open ended questions. The interview was conducted on students who accepted voluntarily to participate in. The interviews were recorded and then transcribed by the researcher. At the end of the study; it was concluded that the effect of teachers on speaking skills in developing language skills is adequate level overall. The activities carried out on the conversation skill seem to be at an adequate level. There is no significant difference by students’ gender in terms of teachers’ attitudes towards the level of their speaking in developing language skills. There is not a significant difference between the perceptions of students about the teacher’s speaking skill and students level of language institution. Students want more frequently prepared and unprepared speech rehearsals in the classes. The views deducing through the results of qualitative and quantitative research’s findings will inspire the teachers in teaching speaking skills to the students.

Keywords
Foreign language, speaking, teacher.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri