Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(HIGH SCHOOL STUDENTS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS TOWARDS GERMAN COURSE )

Author : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  & Şule ERDEM  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 635-646
229    164


Summary
Günümüz dünyasında en az bir yabancı dili öğrenme ve bilmenin önemi giderek artmaktadır. Artık bir yabancı dil bilmek yetmemekte, insanlar birden fazla yabancı dil öğrenme ihtiyacı ve zorunluluğunu hissetmektedirler. Nitekim Avrupa’da birden fazla yabancı dil bilmek ayrıcalıklı bir durum olmaktan çıkmıştır. Ülkemizde 2004 yılında Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretim programlarına dâhil edilmiştir. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin Almanca dersi kavramına ilişkin görüşlerini metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılında Elazığ ilinde beş ayrı lisede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Elazığ ili merkezinde beş eğitim bölgesi bulunmaktadır. Her bir eğitim bölgesinden birer lise seçilmiştir. Her bir lisenin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarından öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri “Almanca dersi………..e/a benzer, çünkü……………………..............” şeklinde hazırlanmış bir form ile toplanmıştır. Formlar öğrencilere sınıflarında elden dağıtılmış ve doldurmaları için belirli bir süre verildikten sonra yine aynı yolla toplanmıştır. Öğrencilerden Almanca dersine ilişkin düşündükleri ilk metaforu yazmaları istenmiştir. Öğrenciler metafor formunu tamamladıktan sonra kendilerinden Almanca dersine ilişkin geliştirdikleri metaforun gerekçesini yazmaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Almanca dersine ilişkin geliştirilen metaforlar çeşitli kavramsal kategorilere ayrılmıştır. Olumlu ve olumsuz metaforlar belirlenmiştir. Araştırma ile elde edilen bulgulara dayalı olarak Almanca dersine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords
Almanca, lise, lise öğrencisi, metafor

Abstract
It is getting importance to learn at least one foreign language in today’s world. Knowing one foreign language is not seen sufficient anymore and people needs to learn more than one foreign language. Knowing more than one foreign language is not accepted as an privileged situation in Europe. German language was included into high schools’ curriculum as the second foreign language in the framework of European Union harmonization standards in 2004. The aim of this study is to explore metaphorical images of high school students’ metaphorical perceptions toward German as a second foreign language. Study group included students enrolled at five different high schools in Elazığ city center 2017-2018 academic year. There are five education zones in Elazığ city center. One school were selected from each education zone. Students from 1st, 2nd, 3rd and 4th grades were selected for the study. Data of the study were collected through the use of the prompt “German course is like …………….. because ………….” The sheets were given the students in their classrooms. They were given sufficient time to fill the forms and the sheets were collected in the same way. The students were asked to write the first metaphor for German course. After writing their metaphors, they were asked to write the reasons of the metaphors they developed regarding German course. To analyze the data, content analysis was used. Several categories were identified based on the metaphorical images of the students toward the concept of German course. Negative and positive categories were identified. Some useful recommendations are offered in the directions of the findings of the study.

Keywords
German, high school, High school student, metaphor

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri