Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(SELF-EFFICACY BELIEFS SCALE FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Author : Ayşe Adıyaman    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 80-92
19    24


Summary
Bu araştırmanın amacı yabancı dil öğrenmeye yönelik özyeterlik inançlarını belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma, bir üniversitenin İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 466 öğrenciyle yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliliği ve dil ve anlatım açısından uygunluğunu sağlamak için alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Kaiser- Meyer Olkin (KMO) değeri 0,972 ve Bartlett testi 11833,239 olarak hesaplanmış ve verilerin AFA için uygun olduğu anlaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin 25 maddeden oluştuğu ve toplam varyansın % 52,8’ni açıklayan 3 alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını doğrulamak için DFA yapılmış ve uyum iyiliği değerleri ?2/df= 3,903, GFI= 0,841, TLI= 0,926, CFI= 0,934, RMSEA= 0,079 ve SRMR= 0,0370 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik değerlendirmeleri için hesaplanan Cronbach’s alfa güvenirlik kat sayısı 0,977 ve Test-tekrar-test güvenirlik (Pearsonkorelasyon) katsayısı duyduğunu anlama alt boyutu için “.914”, yazılı ve sözlü ifade etme alt boyutu için “.896” ve okuma ve anlama alt boyutu için “.935” olarak bulunmuştur. Bu değerler, bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Böylece, belirli bir dilin öğrenilmesine yönelik özyeterlik inancının belirlenmesinin ve eğitim kademesinin sınırlandırılmadığı bu ölçek ile farklı gruplar üzerinde araştırmalar yapılabilir.

Keywords
Yabancı Dil Öğrenme, Özyeterlik İnancı, Ölçek Geliştirmei Geçerlik, Güvenirlik

Abstract
The aim of this study is to develop a valid and reliable scale that can determine self-efficacy beliefs in foreign language learning. The study was conducted with 466 students studying English, German, French and Arabic in a university. The opinions of experts in the field have been consulted in order to ensure the appropriateness of the scale in terms of scope validity. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were applied for construct validity of the scale. As a result of the analysis, it has been determined that the scale consists of 25 items and has 3 sub-dimensional structure explaining 52.8% of the total variance. In order to verify the factor structure of the scale, CFA was performed and the goodness of fit values were calculated as ?2/df = 3,903, GFI = 0,841, TLI = 0,926, CFI = 0,934, RMSEA = 0,079 and SRMR = 0,0370. Cronbach's Alpha reliability coefficient were calculated 0,977 and the test-retest reliability coefficient (Pearson correlation) of the scale was calculated as ".914" for the dimension of listening comprehension, for the dimension of written and verbal expression, as ".896" and for the dimension of reading and understandig as ".935". These values indicate that this scale is a valid and reliable scale. Thus, it is possible to conduct research on different groups with this scale which determining the self-efficacy belief in learning a particular language and education level is not restricted.

Keywords
Keywords: Foreign Language Learning, Self-Efficacy Belief, Developing a Scale, Validity, Reliability

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri