Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HABER DİLİ VE ÇEVİRİSİ
(THE NEWS LANGUAGE AND ITS TRANSLATION )

Author : Gülhanım ÜNSAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 40-55
33    27


Summary
Haber dili güncel ve çok yönlüdür. Bunun için, yabancı dil ve çeviri eğitiminde en etkili öğrenme-öğretme araçlarından biridir. Haber dili günlük dilden farklıdır. Basında her bir alanının kendine özgü bir jargonu, klişesi, özel ve teknik bir sözvarlığı vardır. Haber dili özü gereği kısa, net, açık, özlü ve ideolojiktir. Her türlü haber metnini okumak, anlamak, yorumlamak ve çevirmek üst düzey bilişsel bir yeti gerektirir. Bu bakımdan çeviri eğitiminde haber metinlerinin çevirisi en özel alanlardan birini oluşturur. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada kaynak dilde haber metinleri metin türü, yapısal (kip-zaman-görünüş, eksiltili anlatımlar, yeni sözcük oluşturma); anlamsal (örtmece, ödünçleme, kısaltmalar) ve kültürel (jargon, klişe, argo, söz sanatları, atasözü ve deyimler) açıdan incelenmiş ve çevirilerinde karşılaşılan zorluklar saptanmıştır. Sonuç olarak, her bir haber alanının çok özel olduğu, her birinin kendine özgü bir dili olduğu görülmüştür. Haber dili çevirisinin çevirmeni zorlayan bir uğraş olduğu görülmüştür. Bu çerçevede haber dilinin iletişimsel ve kültürel özellikleri dikkate alındığında, işlevsel çeviri yaklaşımını benimseme gereği ortaya çıkmıştır. Çeviride işlev odaklı Skopos kuramı haber metinlerinin çevirisinde, çevirmene süreç ve yöntem açısından faydalı olacağı kanaati oluşmuştur.

Keywords
Basın, Haber Dili, Çeviri, İşlevsel Çeviri Yöntemi, Skopos Kuramı.

Abstract
The news language is actual and multidirectional. For this, it is one of the most effective learning-teaching tools in foreign language and translation education. The news language is different from the fluent language. Each area of the press has its own a unique jargon, cliché, special and technical vocabulary. The news language in essence is short, concise and ideological. In this regard, in translation education, the translation of the news language forms one of the most special areas. From this point of view, news texts in the source language are examined in terms of text type, structural (mode-time-aspect, elliptical expression, neology), semantic (euphemism, borrowing, abbreviations) and cultural (jargon, cliche, argot, figure of speech, proverbs and idioms) aspects and the difficulties encountered in their translations are tried to be determined. As a result, it has been seen that each news area is very special, each one has its own a language. News language translation was seen as a challenging task for translator. Considering the communicative and cultural characteristics of news language, the necessity of adopting the functional translation approach emerged. The translation of the function oriented Skopos theory news texts in the translation is believed to be beneficial to the translator in terms of process and method.

Keywords
Press, News Language, Translation, Functional Translation Method, Skopos Theory.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri