Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTALYA’DA YERLEŞİK RUSÇA KONUŞAN EBEVEYNLERİN KENDİLERİNİN VE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF RUSSIAN SPEAKING RESIDENT PARENTS ON THEIR AND THEIR CHILDREN’S USE OF TURKISH: ANTALYA CASE )

Author : Ümit YILDIZ  & Gülsüm SERTOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 1-18
153    97


Summary
Son yıllarda, özellikle Doğu Avrupa ve Rusçanın ana dili/ikinci dil olarak konuşulduğu ülke vatandaşlarının Antalya’ya sürekli olarak yerleştiği ve/veya yılın büyük bölümünde Antalya il sınırları içinde geçici ikamet etmeye başladığı gözlenmektedir. Söz konusu yabancı ülke vatandaşlarının sayısı Antalya il merkezinde azımsanamayacak düzeye ulaşmıştır. Bahse konu ebeveynlerin okul çağına gelmiş ve/veya okul çağındaki çocuklarının birçoğunun Antalya’daki devlet okulları ve özel okullarda öğrenim görmeye başladığı/öğrenim gördüğü de düşünüldüğünde, ana dili/ikinci dili Rusça olan ebeveynlerin ve çocuklarının Türkçe düzeylerinin ve Türkçe kullanma düzeylerinin belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmaların gerekliliği daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Antalya ilinde sürekli ve/veya geçici ikamet eden ana dili/ikinci dili Rusça olan Rus, Ukraynalı ve Beyaz Rus ebeveynlerin ve çocuklarının Türkçe düzeyinin, Türkçeyi kullanma durumunun, günlük hayatta ve evde dil tercihlerinin, Türkçe öğrenme süreçlerinden beklentilerinin ve süreçlere yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nitel araştırmanın çalışma grubunu, ulaşılabilen örneklem bağlamında okul çağında çocuğu olan 15 ebeveyn ve aynı ailenin üyesi 15 çocuk oluşturmaktadır. Veriler, 22 soruluk bir yazılı görüşme formu aracılığıyla, ebeveynlerin ve çocuklarının Türkçe ve Türkçeyi kullanma düzeyine yönelik görüşlerinin ana hatlarıyla belirlenmesi amacıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin, hedef kitleye yönelik tasarlanması muhtemel bir öğretim programının özellikle ihtiyaç analizi boyutuna katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bir başka deyişle, çalışma sonuçlarının Antalya’da ikamet eden ana dili/ikinci dili Rusça olan yabancılara yönelik mevcut ve/veya tasarlanması muhtemel bir programa, paydaşların dil bağlamında ihtiyaçlarının belirlenmesi boyutuyla, katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar göstermektedir ki; ana dili/ikinci dili Rusça olan ebeveynler, kendilerinin ve çocuklarının Türkçe düzeyini “orta” olarak değerlendirmektedir. Diğer yandan, ebeveynler Türkçe kullanma düzeyi bağlamında kendilerini “başlangıç”, çocuklarını ise “orta” düzeyde görmektedir. Ebeveynlerin ve çocuklarının, evde ana dilini/ikinci dili, günlük hayatta ise Türkçeyi daha sık kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Diğer taraftan ebeveynler, “konuşma” ve “dil bilgisi” konusunda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını, yetişkinlere ve çocuklara yönelik ayrı ayrı kurgulanmış Türkçe dil kursları bulmakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir.

Keywords
Yabancı dil olarak Türkçe Öğrenimi, ana dili/ikinci dil olarak Rusça, Antalya’da ikamet eden yabancılar.

Abstract
In recent years, it has been observed that the citizens of the Eastern European countries where Russian is spoken as native/second language, have settled permenantly and/or have started to reside temporarily in the province of Antalya. The number of foreign citizens in question has reached a considerable level in the city center of Antalya. Considering that many of the school children and/or school-age children of these people have started to study/studying in public and private schools in Antalya. The aim of this study is to determine the parents’ and their children’s current level and use of Turkish language. Besides, parents’ and children’s language preferences in daily life and at home was investigated. The study also tried to find out the parents’ and their children’s expectations from Turkish learning processes and their opinions about these processes. The sample of this qualitative study is composed of 15 parents and 15 children who are randomly selected. The data were collected through interviews and a 22-question interview was used as a data collection tool to outline the views of parents about themselves and their children. It is assumed that the obtained data may contribute to the needs analysis dimension of a curriculum which is likely to be designed for the target audience. In other words, it is considered that the results of the study may contribute to the existing program and/or a program that can be designed for foreigners whose native/second language is Russian. The results of the study showed that; Parents whose native/second language is Russian evaluate their and their children's Turkish level as medium. On the other hand, in the context of Turkish language in use, parents perceive their language level as beginner, while they state their children’s language level as medium. Parents and their children prefer to use their native/second language at home and Turkish in daily life more frequently. On the other hand, the parents stated that they need to improve themselves on “speaking” and “grammar, and find it difficult to find individually designed Turkish language courses for adults and children.

Keywords
Learning/teaching Turkish as a foreign languge, Russian as a native/second language.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri