Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN FOLKLORU BAĞLAMINDA KUTSAL ZİYARET GELENEĞİ
( THE TRADITION OF SACRED VISITATION IN THE CONTEXT OF BODYLORE )

Author : Aktan Müge YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 582-594
19    21


Summary
Be¬den folk¬lo¬ru, be¬den¬sel haller/duruşlar/eylemlerle bun¬la¬rın sim¬ge¬sel an¬lam¬la¬rını araş¬tıran ala¬nın adı¬dır. Be¬den¬le il¬gi¬li çe¬şit¬li ko¬nu¬lar¬da ya¬pıl¬mış bir di¬zi folk¬lor ça¬lış¬ma¬sıy¬la be¬den folk-lo¬ru (body¬lo¬re) adı altında folk¬lo¬run bir alt da¬lı olarak çalışma alanı oluşmuştur. Kültür bilimi açısından bakıldığında, kültür üreten be¬denin kimi durumlarda kül¬tü¬rü be¬densel¬leş-tir¬mek¬te¬ olduğunu görmek mümkündür. Yani beden, kültürel bir metin olarak okumaya müsait bir nesnedir. Bu kabulden yola çıkarak bildirimizde, kutsal ziyaret kavramının ziyaret eden ve ziyaret edilen unsurlarına bağlı olarak ortaya çıkan pratikler, kutsal-beden ilişkisi açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmada ziyaret fenomeni çalışmaları için yeni olan bir yaklaşım kullanılmış olup sonuçta beden folkloru kavramının ziyaret fenomenine uygulanabilirliği görülmüştür.

Keywords
beden folkloru, folklor, ziyaret, türbe, kutsal

Abstract
Bodylore is the name of the field that researchs bodily states/stances/actions and their symbolical meanings. With a series of folklore research about the body in various subjects, bodylore became a sub-field in folklore field. In the aspect of cultural science, it could be seen that a body that produces culture in some situations embodies the culture. Meaning the body is available to be read as a cultural text. On the basis of this assumption, the concept of sacred visitation, practices that arises depending on visiting party and visited party factors, will be evaluated based on the sacred-body relations. In this work, for the research of the visitation phenomenon, a new approach is used as a result bodylore concept's applicability on visitation phenomenon was seen.

Keywords
bodylore, folklore, sacred visitation, tomb, sacred

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri