Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 NumberEditor
Prof. Dr. Funda TOPRAK

Assistant Editor
Dr. Ömer Tuğrul KARA & Dr. Ahmet AKKAYA

Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialM. Faruk TOPRAK  
ŞEMSEDDİN SÂMÎ’NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ’SİNDE ARAPÇA VE DİĞER SÂMÎ DİLLER KAYDIYLA VERİLEN KELİMELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 1-6
EVALUATIONS ON ARABIC AND SEMITIC ROOTED WORDS IN ŞEMSEDDİN SÂMÎ'S KÂMÛS-U TÜRKÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3537
Abstract | Full Text |


Firdevs GÜNEŞ  
OKUMA SÜRECİNDE METİNDEKİ ANLAMDAN ZİHİNDEKİ ANLAMA Ss, 7-25
DURING READING PROCESS MEANING FROM TEXT TO THE MIND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3521
Abstract | Full Text |


B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU  
14. YÜZYIL DOĞU TÜRKÇESİNE ADINI VEREN HÜSEYN-İ HÂREZMÎ VE BÛSÎRÎ’NİN KASÎDE-İ BÜRDE’SİNE YAZDIĞI ŞERHİ KEŞFÜ'L-HÜDÂ Ss, 26-39
HUSEYN-I HAREZMI WHO NAME EASTERN TURKISH IN 14TH CENTURY AFTER HIS NAME AND HIS COMMENTARY KASHFU’L-HUDA ABOUT BUSIRI’S QASIDA-I BURDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3493
Abstract | Full Text |


İlyas KAYAOKAY  
KÂF-ZÂDE FÂİZÎ’NİN AZİZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAKKINDA YAZDIĞI BİR MEDHİYE Ss, 40-61
IT İS A PRAİSE POEM ABOUT WHİCH KÂF-ZÂDE FÂİZÎ WROTE MAHMUT HUDÂYÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3499
Abstract | Full Text |


Turan PAKER & Yeliz Ergül ÖZCAN  
BÜTÜNCE TEMELLİ ETKİNLİKLERİN İNGİLİZCE KELİME ÖĞRETİMİNDE ETKİLİLİĞİ Ss, 62-81
THE EFFECTIVENESS OF USING CORPUS-BASED MATERIALS IN VOCABULARY TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3494
Abstract | Full Text |


Murat ÖZGEN & Gülece METİN  
ANADİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BELİRTEÇ YANTÜMCELERİ: BİR ÖĞRETİM ÖNERİSİ DENEMESİ Ss, 82-108
ADVERBİAL CLAUSES İN TEACHİNG TURKİSH AS A MOTHER TONGUE: A PROPOSAL OF TEACHİNG FRAMEWORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3477
Abstract | Full Text |


Erol DURAN & Nazmiye TOPBAŞOĞLU  
HİKÂYE ANLATICILIĞI VE EĞİTİMDE KULLANIMI Ss, 109-124
STORYTELLING AND ITS USAGE IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3478
Abstract | Full Text |


Esra LÜLE MERT  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNÜK ÖZ- YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 125-134
AN ASSESSMENT ON SELF-EFFICACY OF CANDIDATE TURKISH TEACHERS FOR TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3509
Abstract | Full Text |


Serpil SOYDAN  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNİN BAZI ESERLERİNDE TESPİT EDİLEN METAFORLAR Ss, 135-160
DETERMİNATİONED METAPHORS IN THE SOME WORKS OF CHAGATAİ TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3516
Abstract | Full Text |


Mehmet CANBULAT  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENÇLİK DİLİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ Ss, 161-173
INVESTIGATION OF TURKISH TEACHER CANDİDATES’ OPINIONS ABOUT YOUTH LANGUAGE BY SOCİOLİNGUİSTİC APPROACH1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3506
Abstract | Full Text |


Pınar ALTUNDAĞ  
KÜLTÜRLERARASI YETERLİLİK VE YABANCI DİL OLARAK KORECE ÖĞRETİMİ Ss, 174-186
INTERCULTURAL COMPETENCE AND TEACHING KOREAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3524
Abstract | Full Text |


Mesut IŞIK  
KUR’AN’I KERİM’DE "LAKIYE" SÖZCÜĞÜ ve TÜREVLERİ Ss, 187-201
THE WORD "LAKIYE" IN THE KORAN AND ITS VARIETIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3502
Abstract | Full Text |


Ömer ŞEKERCİ  
YEATS’IN THE LAND OF HEART DESİRE ESERİ: MİSTİK BİR OKUMA Ss, 202-212
YEATS’ THE LAND OF HEART’S DESIRE: A MYSTICAL READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3523
Abstract | Full Text |


Emrah EKMEKÇİ  
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİLEN SINIFLAR İÇİN NASREDDİN HOCA FIKRALARINA DAYALI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN TASARLANMASI Ss, 213-224
DESIGNING DRAMA ACTIVITIES BASED ON NASREDDIN HODJA JOKES FOR ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (EFL) CLASSROOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3498
Abstract | Full Text |


Meryem NAKİBOĞLU  
ANNE FRANK GÜNCESİNDE SAVAŞ İZLEĞİ Ss, 225-238
WAR THEMA ON ANNE FRANK’S DİARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3472
Abstract | Full Text |


Şebnem KAYA  
BİR PANTEİSTİK EKOLOJİ ÖRNEĞİ OLARAK GELİBOLU’DA “SIRRA KADEM BASAN TABUR” MİTİ Ss, 239-251
THE MYTH OF “THE BATTALION THAT VANISHED” AT GALLIPOLI AS A PARADIGM OF PANTHEISTIC ECOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3515
Abstract | Full Text |


Gülsün KOÇER  
İSMET KÜR’ÜN ESERLERİNDE EĞİTİM MESELESİ VE EĞİTİMCİLER Ss, 252-267
EDUCATİON ISSUES AND TEACHERS İN ISMET KÜR’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3491
Abstract | Full Text |


Bülent Arif GÜLEÇ Nuray GÜLEÇ  
YABANCI DİL SINIFLARINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI Ss, 268-277
USE OF SOCIAL MEDIA IN FOREIGN LANGUAGE CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3544
Abstract | Full Text |


Gülşah BULUT  
ÇİN’DE UYGULANAN DİL POLİTİKALARI VE UYGUR TÜRKLERİNİN DURUMU Ss, 278-289
LANGUAGE POLICIES APPLIED IN CHINA AND THE STATUS OF UYGHUR TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3529
Abstract | Full Text |


Arzu ÇEVİK - Fahri TEMİZYÜREK & Firdevs GÜNEŞ  
ZİHİNSEL TASARIM MODELLERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN METİN YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ Ss, 209-304
THE EFFECTS OF MENTAL DESIGN MODELS ON THEDEVELOPMENT OF TEXT WRITING SKILLS OF 5TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3455
Abstract | Full Text |


Mehmet BÜYÜKTUNCAY  
PAUL RİCOEUR’ÜN ETİK DÜŞÜNCESİNDE ÇEVİRİ, ADALET VE HAFIZA İLİŞKİSİ Ss, 305-316
TRANSLATION, JUSTICE AND MEMORY IN PAUL RICOEUR’S ETHICAL THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3503
Abstract | Full Text |


Erdal YALÇIN  
ADIYAMANLI DİVAN ŞAİRİ ÂSIM EFENDİ VE AŞK ANLAYIŞI Ss, 317-324
THE DİVAN POET OF ADIYAMAN MASTER ÂSIM AND THE SENSE OF LOVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3539
Abstract | Full Text |


Miray ENEZ  
KORPUSLINGUISTISCHE ANALYSE DER FEHLERTYPEN BEI DER VERWENDUNG VON "PRÄPOSITION+ARTIKEL+NOMEN" BEI DaF-LERNENDEN Ss, 325-336
CORPUS LINGUISTICS BASED ANALYSIS OF ERROR TYPES FROM USING “PREPOSITION+ARTICLE+NOUN” BY THE LEARNERS OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3534
Abstract | Full Text |


Murat AYDIN & Fatma AÇIK  
TÖMER KİTAPLARINDAKİ KELİME VARLIĞI Ss, 337-348
VOCABULARY OF TOMER BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3505
Abstract | Full Text |


Ahmet Zeki GÜVEN  
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 349-359
EXAMINATION OF TURKISH EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS’ PERCEPTIONS OF VALUES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3507
Abstract | Full Text |


Nurdan BESLİ  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE ŞART KİPİ OLARAK KULLANILMAYAN –sAr MORFEMİ Ss, 360-372
–sAr AS A NON-CONDITIONAL MORPHEME IN OLD UYGHUR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3535
Abstract | Full Text |


Bilal ŞİMŞEK - Bekir DİREKCİ & Mazhar BAL  
TEKNOLOJİ TABANLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN ETKİNLİK KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Ss, 373-389
AN INVESTİGATİON OF TECHNOLOGY-BASED TURKİSH INSTRUCTİON PROCEDURE WİTHİN THE FRAMEWORK OF ACTİVİTY THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3536
Abstract | Full Text |


Abdulhakim KILINÇ  
FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE DİVANI’NIN TENKİTLİ METNİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Ss, 390-401
SOME THOUGHTS ABOUT EDIT-CRITICAL TEXT OF FUZULI’S TURKISH DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3510
Abstract | Full Text |


Hilal NAYİR EKİNCİ  
DİVAN ŞİİRİNİN ATEŞTEN KIYAFETLERİ Ss, 401-409
FIERY CLOTHES OF DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3480
Abstract | Full Text |


Violeta JANUSHEVA & Jana JURUKOVSKA  
THE PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS IN THE MACEDONIAN AND ENGLISH LANGUAGE (COMPARATIVE INSIGHTS) Ss, 410-425
THE PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS IN THE MACEDONIAN AND ENGLISH LANGUAGE (COMPARATIVE INSIGHTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3495
Abstract | Full Text |


Ayhan DİRİL  
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMDE FİLMLERİN KULLANIMI Ss, 426-435
CREATIVE ACTIVITIES IN LANGUAGE TEACHING BY USING AN ENGLISH FILM CALLED AKEELAH AND THE SPELLING BEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3520
Abstract | Full Text |


Yaşar TOKAY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KUTB'UN HUSRAV U ŞÎRÎN'İ DİZİN Ss, 436-450
THE REWİEW OF HUSRAV U ŞİRİN INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3547
Abstract | Full Text |


Özber CAN  
AVRUPA’DA MARJİNAL BİR KALEM: FERİDUN ZAİMOĞLU Ss, 451-464
A MARGINAL TURKISH AUTHOR IN EUROPA: FERİDUN ZAİMOGLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3475
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri