Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 NumberEditor
Dr. Mesut GÜN

Assistant Editor
Dr. Metin DEMİRCİ

Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialÇiğdem ALP PAMUK  
TUTSAKLIK VE ÖZGÜRLÜK: VIRGINIA WOOLF’UN FLUSH ADLI ESERİNDE ŞEHİRLERİN TEMSİLİ Ss, 1-9
Imprisonment and Freedom: The Representation of Cities in Virginia Woolf’s Flush
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3572
Abstract | Full Text |


Bilge METİN TEKİN & Betül OZCAN DOST  
ORHAN PAMUK'UN BEYAZ KALE ADLI ESERİNİN THE WHITE CASTLE BAŞLIKLI İNGİLİZCE ÇEVİRİSİNDE KÜLTÜREL ÖĞELERİN AKTARIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 10-22
An Analysis on the Transfer of Cultural Elements in Beyaz Kale by Orhan Pamuk into the English Translation of White Castle.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3579
Abstract | Full Text |


Burcu TURHAN & Havva ZORLUEL ÖZER  
OKUMA STRATEJİLERİNE DAİR BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK VE İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI: BİR KORELASYON ARAŞTIRMASI Ss, 23-34
METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN READING AND WRITING: A CORRELATIONAL RESEARCH IN AN EFL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3591
Abstract | Full Text |


Deniz GÖRER & Gülcan ALICI  
HÂFIZ-I MAR’AŞÎ VE DİVANINDAKİ TAHMİSLER Ss, 35-47
HÂFIZ-I MARAŞÎ AND HİS DİVAN’S TAHMİS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3596
Abstract | Full Text |


Dilek CERAN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARI İÇİN METİN ÖNERİSİ: MANZUM NASRETTİN HOCA FIKRALARI Ss, 48-65
TEXT SUGGESTIONS FOR SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS: NASRADDIN HODJA JOKES WRITTEN IN VERSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3573
Abstract | Full Text |


Gizem DOĞAN  
THE EFFECT OF GENDER AND L2 PROFICIENCY ON LEARNERS’ MOTIVATIONAL DISPOSITIONS AND VISION Ss, 66-83
THE EFFECT OF GENDER AND L2 PROFICIENCY ON LEARNERS’ MOTIVATIONAL DISPOSITIONS AND VISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3585
Abstract | Full Text |


Duygu İŞPINAR AKÇAYOĞLU & Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL  
STUDENTS’ AND INSTRUCTORS’ BELIEFS AND ATTITUDES ABOUT TEACHING AND LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF PREPARATORY PROGRAMS Ss, 84-105
STUDENTS’ AND INSTRUCTORS’ BELIEFS AND ATTITUDES ABOUT TEACHING AND LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF PREPARATORY PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3569
Abstract | Full Text |


Hatice ALTUNKAYA  
İLKOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA KAYGILARI İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 106-121
RELATİON BETWEEN THE READİNG ANXİETY AND READİNG ABİLİTY OF UNDERSTANDİNG İN FİFTH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3594
Abstract | Full Text |


Hayriye ULAŞ TARAF  
İNGİLİZCE OKUTMANLARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 122-145
A CLOSER LOOK INTO THE ENGLISH INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF CRITICAL THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3541
Abstract | Full Text |


Huriye SÖZER  
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN ESERLERİNDE YEREL DİLE AİT SÖZLÜK BİRİMLER VE DENİZLİ AĞZI Ss, 146-164
LEXEMES BELONGING TO REGIONAL LITERATURE AND DENİZLİ ACCENT IN THE HASAN ALİ TOPTAŞ'S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3586
Abstract | Full Text |


Huseyin KAFES  
Akademik Yazılarda Yazarı İşaret Eden Sözcük Kullanımı Ss, 165-180
THE USE OF AUTHORIAL SELF-MENTION WORDS IN ACADEMIC WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3532
Abstract | Full Text |


Mahdi MOWLAEI  
BACKCHANNELLING IN PERSIAN: A STUDY OF DIFFERENT TYPES AND FREQUENCY OF BACKCHANNEL RESPONSE Ss, 181-189
BACKCHANNELLING IN PERSIAN: A STUDY OF DIFFERENT TYPES AND FREQUENCY OF BACKCHANNEL RESPONSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3575
Abstract | Full Text |


Mehmet Recep TAŞ & Kemal EROL  
NGUGI WA THIONG’O’NUN DECOLONIZING THE MIND: THE POLITICS OF LANGUAGE IN AFRICAN LITERATURE ADLI ESERİNİN SÖMÜRGECİLİK - DİL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 190-199
LOOKING INTO NGUGI WA THIONG’O’S DECOLONIZING THE MIND: THE POLITICS OF LANGUAGE IN AFRICAN LITERATURE IN VIEW OF THE RELATION BETWEEN LANGUAGE AND COLONIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3584
Abstract | Full Text |


Meral ÖZTÜRK  
İNGİLİZCE DOĞAL METİNLERDE ÇOK ANLAMLI KELİME TEKRARLARININ ANALİZİ Ss, 200-207
Words with Multiple Meanings in Repetitions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3583
Abstract | Full Text |


Nuran ÖZLÜK  
GERÇEKLE ÇATIŞAN DOĞAÜSTÜ/OLAĞANÜSTÜ ROMANLARIN ARZ TALEP KONUSUNA PSİKOLOJİK/PSİKİYATRİK YAKLAŞIMLAR Ss, 208-214
PSYCHOLOGICAL/PSYCHIATRIC APPROACHES TO THE ISSUE OF SUPPLY AND DEMAND FOR SUPERNATURAL/PRETERNATURAL NOVELS CONFLICTING WITH REALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3533
Abstract | Full Text |


Özge KUTLU DEMİR  
BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE ÖĞRETMEN ADAYLARI ARASINDAKİ SORULARIN VE ETKİLEŞİMİN ANALİZİ Ss, 215-221
ANALYSIS OF THE INTERACTION AND QUESTIONS BETWEEN TEACHER EDUCATOR-TEACHER CANDIDATES IN A CONTEXTUAL GRAMMAR COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3481
Abstract | Full Text |


Sadık HACI  
BULGARCA VE TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ KATEGORİSİ Ss, 222-234
ASPECT CATEGORY IN BULGARIAN AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3548
Abstract | Full Text |


Sedat MADEN - Aslı MADEN & Recep DEMİR  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞININ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNE YANSIMASI Ss, 235-251
THE REFLECTIONS OF VOCABULARY PRESENCE TO STUDENTS’ ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE CORSE BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3511
Abstract | Full Text |


Seher ATMACA  
GÖYÇE ÂŞIK MEKTEBİNDE ÂŞIK ELESGER’İN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Ss, 252-264
CONSIDERATIONS ON THE POSITION AND IMPORTANCE OF ELESGER IN THE GOYCE SCHOOL OF BARDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3540
Abstract | Full Text |


Taner CAN  
BİR ‘ABİKU’ ULUS: BEN OKRİ’NİN AÇ YOL ADLI ROMANINDA NİJERYA TARİHİNİN DEKOLONİZASYONU Ss, 265-276
AN ABIKU NATION: DECOLONISATION OF NIGERIAN HISTORY IN BEN OKRI’S THE FAMISHED ROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3518
Abstract | Full Text |


Nesrin SİS & Ahmet Cihan BULUNDU  
NİHAL ATSIZ’IN “TÜRK ÜLKÜSÜ” ADLI ESERİNDE DERLEM TEMELLİ BİR SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ Ss, 277-292
A CORPUS-BASED VOCABULARY EVALUATION IN NIHAL ATSIZ’S “TURKISH IDEALISM” BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3600
Abstract | Full Text |


Esra LÜLE MERT  
8. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME YETERLİLİĞİ Ss, 293-305
EFFICIENCY OF DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE TURKISH TEXT AND WORK BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3578
Abstract | Full Text |


Gülşah METE  
ORTAOKUL TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 306-328
TEACHER VIEWS RELEVANT TO TEACHING SECONDARY TURKISH GRAMMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3604
Abstract | Full Text |


Halit KARATAY & Ozan İPEK  
YAZIM ÖĞRETİMİ VE YÖNTEMLERİ Ss, 329-347
TEACHING SPELLING AND ITS METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3605
Abstract | Full Text |


Nazmi ARSLAN & Elif KURT  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ Ss, 348-357
PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS’ VIEWS ON WORKS OF CHILDREN'S LITERATURE: FOCUS GROUP INTERVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3599
Abstract | Full Text |


Orhan HANBAY  
ZUSAMMENHÖNGE ZWİSCHEN ANGSTNİVEAU BEİM LERNEN DER ERSTEN FREMDSPRACHE UND AKADEMİSCHER LEİSTUNGEN İN ERSTER (ENGLİSCH) SOWİE ZWEİTER (DEUTSCH) FREMDSPRACHEN Ss, 358-365
RELATIONSHIPS BETWEEN ANXIETY LEVEL IN LEARNING THE FIRST FOREIGN LANGUAGE AND ACEDEMIC ACHIEVEMENTS IN THE FIRST (ENGLISH) AND SECOND (GERMAN) FOREIGN LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3608
Abstract | Full Text |


Abdullah ŞAHİN - Mehmet KARDAŞ & Erhan GÖRMEZ  
AKVARYUM TEKNİĞİNİN İKİ DİLLİ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 366-390
THE IMPACT OF AQUARIUM TECHNIQUE ON TURKISH VERBAL SKILLS OF BILINGUAL 7TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3623
Abstract | Full Text |


Yusuf GÜNAYDIN  
TÜRKÇENİN TÜRKLERDEN ÇEKTİKLERİ Ss, 391-393
HOW TURKISH SUFFERS FROM TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3645
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri