Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 NumberEditor
Dr. Bekir KAYABAŞI

Assistant Editor
Ahmet Cihan BULUNDU & Sedat EROL

Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMesut GÜN & İlhami KAYA  
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN ANADİL EĞİTİMİNE ETKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-18
EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL TURKISH TEACHERS THOUGHTS ABOUT THE EFFECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHINON MAIN LANGUAGE TEACHING AT EARLY AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3712
Abstract | Full Text |


Zekerya BATUR & Gülten ERKEK  
İLK VE ORTAOKUL TÜRKÇE KİTAPLARI: ATASÖZLERİ Ss, 19-32
FIRST AND SECONDARY TURKISH BOOKS: PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3701
Abstract | Full Text |


Işıl AYDIN ÖZKAN  
TÜRKÇEDE İSTEMİ DEĞİŞTİREN ANLAMSAL SÜREÇLER Ss, 33-46
VALENCY CHANGING SEMANTIC PROCESSES IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3674
Abstract | Full Text |


Ülkü ELİUZ  
SÖYLEMDEN İZLEĞE İRONİ: DUBLÖRÜN DİLEMMASI Ss, 47-60
IRONY, FROM DISCOURSE TO THEME: DUBLÖRÜN DİLEMMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3581
Abstract | Full Text |


Zekerya BATUR - Gülten ERKEK - Nesime ERTAN ÖZEN & Mevlüt ELLİALTI  
YAZILI ANLATIM YANLIŞLARININ/HATALARININ ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 61-73
INVESTIGATION BY WRITING LEVELS OF WRITTEN EXPRESSION INCIDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3613
Abstract | Full Text |


İlhan ERDEM - Hatice ALTUNKAYA & Ayşe ATEŞ  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN OKUR ÖZYETERLİKLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 74-86
RELATION BETWEEN THE LITERACY SELF-EFFICACY AND THE ABILITY OF READING COMPREHENSION OF THOSE WHO LEARN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3622
Abstract | Full Text |


Mustafa YİĞİTOĞLU  
ÖMER POLAT’IN ROMANLARINDA KADININ KONUMU Ss, 87-101
STATUS OF WOMEN IN THE NOVELS OF ÖMER POLAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3668
Abstract | Full Text |


Halil İbrahim BALKUL  
SURİYELİ SIĞINMACILARA SAĞLANAN YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ VE KÜRESEL BAKIŞ Ss, 102-112
TRANSLATION / INTERPRETING SERVICES OFFERED TO SYRIAN ASYLUM-SEEKERS: TURKISH CASE AND GLOBAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3680
Abstract | Full Text |


Fatma ÖZTÜRK DAGABAKAN  
TÜRKÇE VE ALMANCA SOSYAL MEDYADA GENÇLİK DİLİ Ss, 113-127
YOUTH LANGUAGE IN TURKISH AND GERMAN SOCIAL MEDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3691
Abstract | Full Text |


Nesrin DELİKTAŞLI  
YEMİN METİNLERİNİN DİLSEL ÖZELLİKLERİ Ss, 128-138
LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE TEXTS OF THE OATHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3709
Abstract | Full Text |


İlyas KAYAOKAY  
GAZELLERDE MAHLASIN YERİ VE MAHLASIN REDİF OLARAK KULLANILMASI   Ss, 139-161
PLACE OF THE PENNAME IN THE GAZEL AND PENNAME USE AS A REDİF  
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3671
Abstract | Full Text |


Duran EKİZER  
HAYVANLARLA İLGİLİ METAFORLAR ÖZELİNDE HZ. PEYGAMBERİN ÜSLUBUNDA SOMUTLAŞTIRMA Ss, 162-169
CONCRETİZATİON İN THE PROPHET MUHAMMAD’S STYLE THROUGH ANİMAL-BASED METAPHORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3699
Abstract | Full Text |


Ayhan DİRİL  
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMDE ŞİİRLERİN KULLANIMI ÜZERİNE AKTİVİTELER Ss, 170-180
ACTIVITIES ON USING POEMS IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3592
Abstract | Full Text |


Hatice EŞBERK  
SAMUEL BECKETT’İN ROCKABY ADLI OYUNUNDA ENGELLİLİK SOSYOLOJİLERİ VE BEDENSEL EDİNİMSELLİKLER Ss, 181-188
SOCIOLOGIES OF DISABILITY AND BODILY PERFORMATIVES in SAMUEL BECKETT’S ROCKABY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3696
Abstract | Full Text |


Suphi Güneş ALAMDAR  
SAMED BEHRENGİ'NİN KÜÇÜK KARA BALIK ADLI KİTABININ ÖZERK BENLİKLİ ÇOCUK VE GENÇ YETİŞTİRME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ Ss, 189-204
THE IMPORTANCE OF SAMAD BEHRANGI’S BOOK NAMED THE LITTLE BLACK FISH ON AUTONOMY DEVELOPMENT OF CHILD AND YOUTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3692
Abstract | Full Text |


Ömer ÇİFTÇİ & Hatice COŞKUN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE TASNİFİ Ss, 205-214
FIELD OF TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS BASED ON DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3625
Abstract | Full Text |


Kübra ÖRSDEMİR  
SÖYLEM İLİŞKİLERİNİN İŞLETİMİNDE ÖNYARGI VAR MIDIR? KARŞILAŞTIRMALI DENEYSEL ÇALIŞMA Ss, 215-222
IS THERE A BIAS IN PROCESSING DISCOURSE RELATIONS? A CONTRASTIVE EXPERIMENTAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3684
Abstract | Full Text |


Fatih YILMAZ & Merve KONYAR  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞREMİNİNDE AKADEMİK TÜRKÇE İHTİYAÇ ANALİZİ Ss, 223-233
TURKISH ACADEMIC LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3602
Abstract | Full Text |


Göksel POLAT & Gülcan ALICI  
NÂİLÎ’NİN HEP REDİFLİ GAZELİNİN İLK İKİ BEYTİNİ MEÂNÎ İLMİ AÇISINDAN İNCELEME DENEMESİ Ss, 234-241
THE STUDY ABOUT FIRST TWO LINES OF NÂİLÎ’S REPEATED VOICE ODE IN TERMS OF MEÂNÎ THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3685
Abstract | Full Text |


Serpil SOYDAN  
TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNE AİT BAZI ESERLERDEKİ YETİM, NEFİS, NAMAZ, ORUÇ ALGISI Ss, 242-263
PERCEPTION OF ORPHAN, SELF, PRAYER, FASTING IN SOME WORKS BELONGING TO HISTORICAL TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3673
Abstract | Full Text |


Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ Ss, 264-274
TURKISH INSTRUCTION SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3670
Abstract | Full Text |


Derya BENLİ & Petru GOLBAN  
DOĞA, EŞYAZARLIK VE META-ŞİİR: TİNTERN ABBEY’İ BİLDUNGSGEDİCHT (GELİŞİM ŞİİRİ) OLARAK OKUMAK Ss, 275-284
NATURE, CO-AUTHORSHIP AND METAPOETRY: TINTERN ABBEY AS A BILDUNGSGEDICHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3693
Abstract | Full Text |


Rana YILDIRIM & Esra YATAGANBABA  
TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE'Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÇOCUKLARIN SINIFLARINDA DÜZENEK DEĞİŞTİRME Ss, 285-303
CODE-SWITCHING IN YOUNG EFL LEARNER CLASSROOMS: A TURKISH CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3727
Abstract | Full Text |


M. Abdulbasit SEZER & Fırat TAŞ  
MURATHAN MUNGAN’IN “DOKUZ ANAHTARLI KIRK ODA” ESERİNDE MASAL İZLEKLERİ Ss, 304-311
MURATHAN MUNGAN'S TALE THEMES OF DOKUZ ANAHTARLI KIRK ODA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3675
Abstract | Full Text |


Burcu VAROL  
KAVRAMSAL AKTARIM: İNGİLİZCE’Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN KONUMSAL EDATLARIN KULLANIMI Ss, 312-322
CONCEPTUAL TRANSFER: EVIDENCE FROM TURKISH EFL STUDENTS’ USE OF SPATIAL PREPOSITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3688
Abstract | Full Text |


Gökay DURMUŞ  
SAİT FAİK ABASIYANIK’IN ŞİİRİ Ss, 323-335
SAIT FAIK ABASIYANIK’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3598
Abstract | Full Text |


Yusuf SÜLÜKÇÜ  
TÜRKÇE ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK 19. YÜZYILDA ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE İLE YAZILMIŞ “TURKİSH PROVERBS…” KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ Ss, 336-347
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE “TURKISH PROVERBS...” BOOKS THAT WERE WRITTEN AS TURKISH TEACHING MATERIALS IN THE NINETEENTH CENTURY IN TURKISH USING ARMENIAN LETTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3728
Abstract | Full Text |


Hüsnü Çağdaş ARSLAN  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNİN MANİHAİST DÖNEM METİNLERİNDE YETKE KAVRAMI Ss, 348-373
THE CONCEPT OF AUTHORITY IN THE TEXTS OF MANICHAEAN PERIOD OF OLD UIGUR TURKIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3707
Abstract | Full Text |


Ceylan YILDIRIM  
AMİN MAALOUF’UN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ: ÇEVİRİ STRATEJİLERİNİN YAZARIN EDEBİYATIMIZDAKİ ALIMLANIŞINA ETKİSİ Ss, 374-400
AMIN MAALOUF'S TURKISH TRANSLATIONS: THE IMPACT OF TRANSLATION STRATEGIES ON THE AUTHOR’S RECEPTION IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3676
Abstract | Full Text |


Özlem ÖZTÜRK  
POSTER SUNUMLARIN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE KOLAYLAŞTIRICI OLARAK KULLANILMASI Ss, 401-415
USING POSTER PRESENTATIONS TO FACILITATE PRESERVICE EFL TEACHER LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3719
Abstract | Full Text |


Somaiyeh MAHMOUDI & Reza BARZEGAR  
EXPLORING SELF-EFFICACY AS A PREDICTOR OF L2 LEARNERS’ WRITING PROFICIENCY Ss, 416-439
EXPLORING SELF-EFFICACY AS A PREDICTOR OF L2 LEARNERS’ WRITING PROFICIENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3629
Abstract | Full Text |


A.Seda SARACALOĞLU & Beste DİNÇER  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 440-456
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS FOREIGN LANGUAGE AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3679
Abstract | Full Text |


Seda ARIKAN  
NADINE GORDIMER’IN THE CONSERVATIONIST ROMANINDA TOPRAK ETİĞİ Ss, 457-469
LAND ETHIC IN NADINE GORDIMER’S THE CONSERVATIONIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3698
Abstract | Full Text |


Mehmet Ali BAHAR & Fahri TEMİZYÜREK  
ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA SÖYLEM BELİRLEYİCİLERİNDEN YARARLANMA DURUMLARI Ss, 470-492
THE CASE OF USING DISCOURSE MAKERS IN THE STUDENT’S WRITTEN EXPRESSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3630
Abstract | Full Text |


Sibel GÜVEN - Ayşegül DÜNDAR & Kübra DİNÇSOY  
SINIF ÖĞRETMENLERİ SINIFTA DUYGULARINI NASIL YÖNLENDİRİRLER VE DUYGU YÖNETİMİNİ NASIL SAĞLARLAR? Ss, 493-505
HOW CLASSROOM TEACHERS DIRECT THE APPLICATIONS IN THE CLASSROOM AND HOW TO PROVIDE EMOTIONAL MANAGEMENT?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3749
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri