Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 NumberEditor
Dr. Mehmet ÇİÇEK

Assistant Editor
Dr. Ergün HAMZADAYI

Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialPerihan YALÇIN & Şeyma ŞAHİN  
MOLİERE’İN “CİMRİ” ADLI ESERİ İLE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 1-11
A COMPARATIVE ANALYSIS OF MOLIERE’S WORK TITLED “THE MISER” WITH ITS TURKISH TRANSLATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3751
Abstract | Full Text |


Pınar AKARÇAY & Gökhan AK  
A ‘LANGUAGE’ OF MODERN ENCHANTMENTS: THE MAGIC OF LITERATURE IN TOURISM Ss, 12-25
A ‘LANGUAGE’ OF MODERN ENCHANTMENTS: THE MAGIC OF LITERATURE IN TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3740
Abstract | Full Text |


Selçuk PEKER  
ÖZBEK ŞAİR ERKİN VÂHİDOV’UN “TÜRKİSTAN PAZARI” ADLI ŞİİRİNİN COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 26-35
AN EVALUATION ON THE GEOGRAPHY OF POEM CALLED “TURKESTAN BAZAAR” BY UZBEK POET ERKİN VÂHİDOV
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3744
Abstract | Full Text |


Mehmet Nuri KARDAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VERMEKTEKİ YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 36-56
A STUDY ON MEDIA LITERACY INSTRUCTION COMPATIBILITIES OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3736
Abstract | Full Text |


İlker AYDIN - Nurşen KATIRCIOĞLU & Ayşe KARACA  
5 VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEYİM VE ATASÖZLERİNİ ALGILAMA DÜZEYİ ÜZERİNE Ss, 57-75
ON THE LEVEL OF PERCEPTION OF IDIOMS AND PROVERBS BY 5TH AND 6TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3730
Abstract | Full Text |


Cahit BAŞDAŞ & Zhamila ARZYBAEVA  
KIRGIZİSTANDA BULUNAN ÇAĞATAYCA BİR TEFSİR: BAHRÜ’D-DÜRER Ss, 76-92
A CHAGATAI INTERPRETATION WHICH FOUND IN KIRGIZSTAN: BA?RU’D-DURER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3710
Abstract | Full Text |


Faruk YILDIRIM  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ATLASI İÇİN YENİ BİR ÖN ÇALIŞMA: GİBİ EDATI VE YAN BİÇİMLERİ Ss, 93-114
A NEW PRELIMINARY STUDY ON TURKISH DIALECTS ATLAS: POSTPOSITION 'GİBİ' AND ITS VARIANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3769
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
BOSTANZÂDE MUHAMMED EFENDİ’NİN MANZUM FETVÂLARI -II Ss, 115-119
SHAYKH AL-ISLAM BOSTANZADE MUHAMMAD EFENDI’S POETRY FATWAS II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3767
Abstract | Full Text |


Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL & Deniz ÖZER  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KONUŞMA BECERİSİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 120-131
SPEAKING SKILLS ATTITUDE SCALE FOR MIDDLE SCHOOL STUDENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3739
Abstract | Full Text |


Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  
OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ Ss, 132-150
EXAMINING THE READING SKILLS’ PROCESS OF DEVELOPING IN THE WAY OF TURKISH LANGUAGE TEACHING CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3735
Abstract | Full Text |


Yeşim İPEKÇİ  
INDRA SİNHA’NIN ANİMAL’S PEOPLE ROMANINDA İNSAN VE İNSANDIŞI VARLIKLARIN EKOLOJİK ÖTEKİLİĞİ Ss, 151-163
ECOLOGICAL OTHERNESS OF THE HUMAN AND NON-HUMAN BEINGS IN INDRA SINHA’S ANIMAL’S PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3718
Abstract | Full Text |


Derya PERK  
18. YÜZYILDAKİ İNFANTİSİD OLGUSUNUN ALMAN EDEBİYATINA YANSIMALARI Ss, 164-172
THE REFLECTIONS OF INFANTICIDE CONCEPT IN 18TH CENTURY UPON GERMAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3702
Abstract | Full Text |


Emrullah ŞEKER  
SÖZCÜKLERİN SEKSİ: DİLBİLGİSİNE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM Ss, 172-187
SEX OF THE WORDS: A PSYCHOANALYTIC APPROACH TO GRAMMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3742
Abstract | Full Text |


Demet GÜLÇİÇEK ESEN & Hatice YURTSEVEN YILMAZ  
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HECE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ Ss, 188-199
INVESTIGATING THE SYLLABLE ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3745
Abstract | Full Text |


Mehmet YILMAZ  
KENDİ GÖK KUBBEMİZ’DE DİNÎ VE MİLLÎ DEĞERLER Ss, 200-212
A REVIEW OF “KENDI GÖK KUBBEMIZ” FROM THE VALUES EDUCATION PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3697
Abstract | Full Text |


Birgül AKDAĞ ÇİMEN  
TÜRKIYE’DE YABANCI DIL EĞITIMINDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE YÜKSEK ÖĞRETIMDE ÇALIŞAN EĞITIMCILERIN BAKIŞ AÇISINDAN MUHTEMEL ÇÖZÜMLER Ss, 213-228
CHALLENGES IN EFL EDUCATION IN TURKEY AND POTENTIAL SOLUTIONS FROM THE TERTIARY-LEVEL INSTRUCTORS’ PERSPECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3753
Abstract | Full Text |


Sami BASKIN & Muhsin MUMCU  
İKİ DİLLİLEŞTİRİLMİŞ SÖZLÜKLER VE TÜRKÇENİN YABANCILARA ÖĞRETİMİ Ss, 229-237
BILINGUALIZED DICTIONARIES AND TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3721
Abstract | Full Text |


Hasan Ali GÜNEŞ  
KAYIKÇI KUL MUSTAFA VE GİRİT SAVAŞI Ss, 238-245
KAYIKÇI KUL MUSTAFA AND WAR OF CRETE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3752
Abstract | Full Text |


Cemal BAYAK  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEBİSTÂN-I HAYÂL VE YÛSUFÎ'NİN ŞEBİSTÂN-I HAYÂL'İ Ss, 246-258
SHABISTAN- KHAYAL IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND YUSUFI’S SHABISTAN-I KHAYAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3766
Abstract | Full Text |


Müge Işıklar KOÇAK  
SCIENTIFIC REPERTOIRES IN OTTOMAN AND TURKISH SOCIETIES: TRANSFER OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE THROUGH TRANSLATION Ss, 259-272
OSMANLI VE TÜRK TOPLUMLARINDA BİLİM REPERTUARLARI: BİLİMSEL BİLGİNİN ÇEVİRİ YOLUYLA AKTARIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3738
Abstract | Full Text |


Arife ERDOĞAN HORASAN & Zehra GÖRE  
ZEYNEP CEMALİ’NİN PATENLİ KIZ ROMANININ ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 273-283
EXAMINING ZEYNEP CEMALİ'S NOVEL "THE GIRL WITH ROLLER SKATER" WITH REGARD OF THE KEY ELEMENTS OF CHILDREN’S LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3759
Abstract | Full Text |


Gülten GENÇ  
TURKISH EFL LEARNERS’ METAPHORICAL CONCEPTUALIZATIONS OF LANGUAGE LEARNING Ss, 284-295
TURKISH EFL LEARNERS’ METAPHORICAL CONCEPTUALIZATIONS OF LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3689
Abstract | Full Text |


Zümrüt CEYLAN Aliye Nur Ercan, Şerife AKPINAR  
5 - 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ BİLGİ VERİCİ METİNLERİN TEMA VE TÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 296-306
Investigation of Informative Texts in 5th - 8th Grade Turkish Textbooks İn Terms of Themes and Genres
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3687
Abstract | Full Text |


Nurullah ULUTAŞ  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEN ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNA “TEPEGÖZ” MOTİFİ Ss, 307-318
THE MOTIF "TEPEGÖZ" FROM DEDE KORKUT STORIES TO MODERN TURKISH THEATRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3750
Abstract | Full Text |


Gülfem KURT  
MISIR FEMİNİZMİ: KASIM EMİN’İN TAHRÎRU’L-MER’E VE EL-MER’ETU’L CEDÎDE ESERLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Ss, 319-330
EGYPTIAN FEMINISM: A COMPARATIVE OVERVIEW OF THE WORKS OF QASIM AMÎN TITLED TAHRIR’AL MAR’AH AND AL-MAR’ATU’L JADIDAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3761
Abstract | Full Text |


Violeta JANUSHEVA & Jana JURUKOVSKA  
THE ORTHOGRAPHY OF THE DASH IN THE MACEDONIAN STANDARD LANGUAGE AND THE JOURNALISTIC SUB-STYLE Ss, 331-342
THE ORTHOGRAPHY OF THE DASH IN THE MACEDONIAN STANDARD LANGUAGE AND THE JOURNALISTIC SUB-STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3669
Abstract | Full Text |


Abdurrahman KİLİMCİ  
SÖZCÜK ÖĞRENİMİNDE DERLEM KULLANIMINA ÖĞRENİCİ BAKIŞ AÇISI Ss, 343-359
LEARNER PERSPECTIVES TOWARDS CORPUS USE IN VOCABULARY LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3765
Abstract | Full Text |


Betül YALÇINKAYA AKÇİT  
EREC VE DEDE KORKUT KİTABI’NDA ERDEM VE KAZANIMLAR Ss, 360-371
VIRTUES AND ACHIEVEMENTS IN EREC AND THE BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3695
Abstract | Full Text |


Benâ Gül PEKER  
HAYDİ TÜM ÖRDEKLERİMİZİ BİR SIRAYA TOPLAYALIM: AKILLI DRAMA ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ TASARLAMAK Ss, 372-388
LET’S GET ALL OUR DUCKS IN A ROW: DESIGNING DRAMA-SMART LEARNING AND TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3774
Abstract | Full Text |


Tazegül DEMİR ATALAY  
EDEBİYAT ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GENEL YETERLİK ALGISI Ss, 389-400
RELEVANCE OF MEASUREMENT AND EVALUATİON COMMON COMPETENCY PERCEPTİON OF LİTERATURE TEACHER CANDİDATES WİTH VARİOUS VARİABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3762
Abstract | Full Text |


Selcen AYDOGAN  
İNGİLTERE'DEKİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KONUŞAN İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE DİL VE KAVRAM GELİŞİMİNDE DRAMA TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ (NOTTİNGHAM) Ss, 401-409
THE EFFECT of DRAMA BASED EDUCATIONAL PROGRAM on TURKISH LANGUAGE AND CONCEPT DEVELOPMENT of TURKISH AND ENGLISH SPEAKER BILINGUAL CHILDREN in The UK. (NOTTINGHAM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3708
Abstract | Full Text |


Meriç GÜVEN  
TÜRKÇE DİL SİSTEMİNDE “DİLBİLGİSEL DÜZENEKTE” ANLAMLI BASAMAK YİTİMİ Ss, 410-428
SIGNIFICANCE LOSS IN “GRAMMATICAL MECHANISM” IN TURKISH LANGUAGE SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3755
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri