Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Faruk YILDIRIM

Assistant Editor
Asst. Prof. Dr. Onur ER

Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialNesrin SİS & Naciye BAŞPINAR YÖRÜK  
MÜZİKLİ YARATICI DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 1-16
EFFECT OF MUSICAL CREATIVE LISTENING ACTIVITIES ON THE LISTENING SUCCESS AND ATTITUDES OF THE SEVENTH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3785
Abstract | Full Text |


Demet GÜL  
TÜRKÇE’DE TANITSALLIK: ANADİL KONUŞUCU VERİLERİ Ss, 17-29
EVIDENTIALITY IN TURKISH: NATIVE SPEAKER JUDGMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3789
Abstract | Full Text |


Feyza ALTINKAMIŞ  
TÜRKÇE ÇOCUĞA YÖNELTİLMİŞ KONUŞMADA DİLBİLİMSEL KİBARLIK Ss, 30-42
LINGUISTIC POLITENESS IN TURKISH CHILD-DIRECTED SPEECH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3798
Abstract | Full Text |


Mine YAZICI  
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ENGELLER Ss, 43-50
THE BARRIERS IN TRANSLATOR TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3797
Abstract | Full Text |


Atiye NAZLI  
KÖROĞLU HİKÂYELERİ'NDE YER ALMAYAN ŞİİRLER Ss, 51-66
POEMS THAT ARE NOT INCLUDED STORIES OF KOROGLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3768
Abstract | Full Text |


Melda KARAGÖZ - Duygu AK BAŞOĞUL & Neslihan YÜCELŞEN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DERS PLANI HAZIRLAMADAKİ YETERLİKLERİ (HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 67-80
THE PROFICIENCY OF PRE-SERVICE TEACHERS OF TURKISH IN PREPARING LESSON PLAN (HASAN ALI YUCEL FACULTY OF EDUCATION SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3777
Abstract | Full Text |


Erol BARIN - Önder ÇANGAL & Umut BAŞAR  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA GÖREV YAPACAK ÖĞRETMENLERİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ Ss, 81-98
A SUGGESTION ON THE SPECIAL FIELD QUALIFICATIONS OF THE TEACHERS WORKING IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3779
Abstract | Full Text |


Özge KUTLU DEMİR  
BİR EYLEM ARAŞTIRMASI: ÖZGÜN BİR WEB 2.0 ARACININ SESLETİM PROBLEMLERİNİ AŞMAK İÇİN KULLANIMI Ss, 99-106
AN ACTION RESEARCH: THE USE OF AN AUTHENTIC WEB 2.0 TOOL TO OVERCOME PRONUNCIATION PROBLEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3771
Abstract | Full Text |


Murat HİSMANOGLU & Rasit COLAK  
İNGİLİZCEYİ ÖZEL AMAÇ OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLER TARAFİNDAN KULLANILAN OKUMA STRATEJİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Ss, 107-118
A STUDY ON READING STRATEGIES USED BY TURKISH STUDENTS LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3770
Abstract | Full Text |


Bilge BAĞCI AYRANCI & Hasan Hüseyin MUTLU  
2006, 2015 VE 2017 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 119-130
COMPARISON OF 2006, 2015 AND 2017 TURKISH LESSON TEACHING PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3793
Abstract | Full Text |


İlker AYDIN - Ali DİZMAN & Ayşe KARACA  
ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN ÇÖZÜMLEYİCİ PUANLAMA YÖNERGESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 131-151
ASSESMENT OF WRITING SKILLS OF FIRST GRADE GRADUATE STUDENTS ACCORDING TO THE ANALYTICAL SCORING DIRECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3746
Abstract | Full Text |


Esra Nur TİRYAKİ  
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 152-159
STUDENT TEACHERS’ PERSPECTIVES ABOUT TEACHING READING and WRITING to INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3792
Abstract | Full Text |


Neşe CABAROĞLU & Stefan RATHERT  
İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇİFT DİLLİ ETKİNLİKLERİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİ ALGISI Ss, 160-180
LEARNER PERCEPTIONS OF AN INCLUSION OF BILINGUAL ACTIVITIES TO TEACH ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3791
Abstract | Full Text |


Fahri TEMİZYÜREK & Sahiba KHALAFOVA  
TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN METOT VE YAKLAŞIMLAR Ss, 181-191
METHODS AND APPROACHES USED IN TURCOLOGY INVESTIGATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3776
Abstract | Full Text |


AHMET TURAN DOĞAN  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YARDIMCI FİİLLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 192-221
REFLECTIONS on AUXILIARY VERBS in TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3787
Abstract | Full Text |


Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ & ALİ ALTIKULAÇ  
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN MEKTEP TEMSİLLERİ VE TİYATRO YOLUYLA DEĞERLER EĞİTİMİ Ss, 222-229
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’S SCHOOL PLAYS AND VALUES EDUCATION BY THEATRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3756
Abstract | Full Text |


Nurullah ULUTAŞ & Murat KEKLİK  
BOSNA’DA ÇIKAN VATAN GAZETESİNDEKİ TÜRKÇE ŞİİRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 230-265
ANALYSIS ON TURKISH POEMS IN VATAN NEWSPAPER PUBLISHED IN BOSNIA IN TERMS OF STRUCTURE AND THEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3763
Abstract | Full Text |


Muna YÜCEOL ÖZEZEN  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SELAMLAŞMA KALIPLARI Ss, 266-299
GREETINGS ACTS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3781
Abstract | Full Text |


Şahin ŞİMŞEK  
8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OLUMLU MESAJLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ss, 300-311
REVIEWING POSITIVE MESSAGES FROM THE TEXTS OF THE 8TH GRADE TURKISH COURSE BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3786
Abstract | Full Text |


Zekerya BATUR  
ETKİLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI VE KİTAP ÇAĞRIŞIMLARI: EKOÇ TEKNİĞİ Ss, 312-327
EFFECTIVE READING STUDIES AND BOOK ASSOCIATIONS: ERSA(EKOÇ) TECHNIQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3788
Abstract | Full Text |


Mesut GÜN - Çiğdem YALÇIN & Muhammet Raşit MEMİŞ  
İKİ FARKLI DİLİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TEMEL SEVİYE DERS KİTAPLARININ DİNLEME ETKİNLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 328-344
THE COMPARISON OF LISTENING ACTIVITIES OF BASIC LEVEL TEXTBOOKS USED IN TEACHING TWO DIFFERENT LANGUAGES AS FOREIGN LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3804
Abstract | Full Text |


Bahir SELÇUK  
GASSET VE FUZÛLÎ’DEKİ SEVGİLER ÜSTÜNE Ss, 345-358
ON THE LOVES OF GASSET AND FUZULI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3831
Abstract | Full Text |


Engin ÇETİN  
ÇİNCEDEN UYGURCAYA ÇEVRİLEN METİNLERDE ‘AGIZ’, ‘KÖZ’ VE ‘YÜZ’ SÖZLERİ İLE KURULMUŞ DEYİMLE Ss, 359-366
IDIOMS WITH ‘AGIZ’, ‘KÖZ’ AND ‘YÜZ’ WORDS IN UIGHUR TEXTS TRANSLATED FROM CHINESE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3780
Abstract | Full Text |


Murat ÖZŞAHİN  
KISALTMALAR KIRPMA SÖZLER VE YAPI ÖZELLİKLERİ Ss, 367-374
CLIPPED WORDS, ABBREVIATIONS AND THEIR STRUCTURAL FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3800
Abstract | Full Text |


Sevinç YERLİ USUL  
SINIF İÇİ SERBEST OKUMA SAATLERININ AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERILERI UZERINE ETKILERI Ss, 375-382
THE EFFECTS OF EXTENSIVE READING ON FLUENCY AND COMPREHENSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3784
Abstract | Full Text |


Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
YAZMA BECERİSİNDE ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUM VE MOTİVASYONLA İLİŞKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI Ss, 383-422
THE RELATION OF LEARNER AUTONOMY WITH WRITING ATTITUTE AND MOTIVATION IN WRITING SKILL: AN ACTION RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3783
Abstract | Full Text |


Yusuf SÜLÜKÇÜ  
MEMLÛKLER DÖNEMİNDE MISIR'DA ARAPLARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA YAZILMIŞ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ Ss, 423-436
A COMPARATIVE STUDY OF TURKISH TEACHING BOOKS WRITTEN FOR TEACHING TURKISH TO ARABS IN EGYPT DURING THE MAMLUK PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3818
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
ŞEYHÜLİSLÂM HOCAZÂDE MUHAMMED ESAD EFENDİ VE MANZUM FETVÂLARI Ss, 437-441
SHAYKH AL-ISLAM HODJAZADE MUHAMMAD ESAD EFENDI AND HIS POETRY FATWAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3810
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri