Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 NumberEditor
Dr. Şahin ŞİMŞEK

Assistant Editor
Dr. Ali Osman ABDURREZZAK

Oulu / Finland  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialHakan AKCA  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE EŞ BİÇİMLİ BİÇİM BİRİMLERİN KARIŞTIRILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 1-37
PROBLEMS ARISING FROM CONFUSING ISOMORPHIC MORPHEMES IN TEACHING TURKISH MORPHOLOGY AND SOLUTION RECOMMENDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3861
Abstract | Full Text |


İbrahim DOYUMĞAÇ  
SÖYLEM KAVRAMI VE METİN İLİŞKİSİ Ss, 38-48
THE CONCEPT OF DİSCOURSE AND TEXT RELATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3853
Abstract | Full Text |


Özge Gül ZEREY  
İNGİLİZCE OKUTMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI Ss, 49-66
ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF EFL INSTRUCTORS REGARDING SELF-DIRECTED PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3854
Abstract | Full Text |


Ulvican YAZAR  
KURUMSALLIK VE ÇEVİRİ KURAMLARI MERCEĞİNDEN CUMHURİYET DÖNEMİ ÇEVİRİ ÇALIŞMALARINA BAKIŞ Ss, 67-72
A LOOK AT REPUBLICAN PERIOD TRANSLATION STUDIES THROUGH THE LENS OF INSTITUTIONALISM AND TRANSLATION THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3845
Abstract | Full Text |


Eylem Ezgi ÖZDEMİR & Gülmira KURUOĞLU  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMALARINDA SÖYLEM BELİRLEYİCİSİ OLARAK “ŞEY”İN ETKİLEŞİMLİ İŞLEVLERİ Ss, 73-80
INTERACTIONAL FUNCTIONS OF ŞEY AS A DISCOURSE MARKER IN THE SPEECH OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3706
Abstract | Full Text |


İnci ARAS  
KABUKSU BENLİĞİN ARDINDA YATANLAR: FRANZ KAFKA’NIN “DÖNÜŞÜM” ESERİNİN PSİKOMİTOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 81-91
THE UNDERLYING CAUSES OF A CRUSTACEAN PERSONALITY: A PSYCHO-MYTHOLOGICAL ANALYSE OF THE NOVEL “METAMORPHOSIS” BY KAFKA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3864
Abstract | Full Text |


Esra Kılıç  
FERNANDO ARRABAL’İN “CEPHEDE PİKNİK” OYUNUNDA SAVAŞ OLGUSU Ss, 92-103
THE MATTER OF WAR IN THE PLAY “"PICNIC ON THE BATTLEFIELD" BY FERNANDO ARRABAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3820
Abstract | Full Text |


Muzaffer UZUN  
İYELİK ÖBEKLERİNDE “TAMLAYAN EKSİLTİSİ” SORUNU Ss, 104-111
THE ISSUE OF “THE ELLIPSIS OF DETERMINATIVES” IN POSSESSIVE CLUSTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3859
Abstract | Full Text |


Berna ÜRÜN KARAHAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK MOTİVASYONLARIYLA İLİŞKİSİ Ss, 112-119
THE CORRELATION BETWEEN LIFELONG LEARNING TENDENCIES and READING MOTIVATIONS of TURKISH TEACHING AND TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3849
Abstract | Full Text |


Tuncay TÜRKBEN  
ETKİLEŞİMSEL OKUMA MODELİNİ TEMEL ALAN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL FAKINDALIK BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 120-147
THE EFFECT OF TURKISH TEACHING BASED ON INTERACTIVE READING MODEL ON COGNITIVE AWARENESS SKILLS OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3868
Abstract | Full Text |


Seda TAŞ  
YAN-METİNSEL BULUNUŞ’UN ÖTESİNE GEÇMEK: ÇEVİRMENLERİN EREK METİNLERDEKİ FARKLI ROLLERİ Ss, 148-160
GOING BEYOND THE PARATEXTUAL PRESENCE: TRANSLATORS’ DIFFERENT ROLES IN TARGET TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3862
Abstract | Full Text |


Ülkü ELİUZ  
CİNSEL KİMLİK PANİĞİ ve NESNE-ÖZNE ÇATIŞMASI: KAHRAMANLAR HEP ERKEK* Ss, 161-183
SEXUAL IDENTITY PANEL AND OBJECT-SHIFT CONFLICT: HEROES FOR THE HEROES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3860
Abstract | Full Text |


Esra LÜLE MERT  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİKLERİ Ss, 184-198
THE READABILITY OF THE TEXTS IN THE TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3866
Abstract | Full Text |


Veysel ŞAHİN  
TURGUT UYAR’IN ŞİİRLERİNDE “BEN” ve “ÖTEKİ”NİN BAŞKALDIRISI Ss, 199-219
TURGUT UYAR'S POEMS “I” AND “THE OTHER” REVOLT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3873
Abstract | Full Text |


Lütfi ALICI & Sadi GEDİK  
MAR’AŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ VE İCÂZETNÂME-İ KUDDÛSÎ ADLI ESERİ Ss, 220-235
MAR’AŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ AND HIS WORK CALLED İCÂZETNÂME-I KUDDÛSÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3808
Abstract | Full Text |


Mehtap ÖZDEN - Fatih KANA & M. Furkan UZAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL OKURYAZARLIK BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 236-249
EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES' EMOTIONAL LITERACY SKILLS LEVELS IN TERMS OF VARIABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3891
Abstract | Full Text |


Nesrin SİS & Saliha Gamze BULUT  
MASAL BİRLEŞTİRME ETKİNLİĞİ İLE YARATICI YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 250-265
AN INVESTIGATION ON DEVELOPING CREATIVE WRITING SKILLS THROUGH TALES COMBINING ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3882
Abstract | Full Text |


Muhammet Raşit MEMİŞ & Mehmet KARA  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK YAPIM BİLGİSİ EĞİTİMİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 266-288
IMPACT OF WORD CREATION KNOWLEDGE EDUCATION ON READING COMPREHENSION COMPETENCE OF THE STUDENTS LEARNING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3898
Abstract | Full Text |


Bahar DOĞAN & İlhan ERDEM  
STRATEJİ TEMELLİ DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİYLE STRATEJİ KULLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ Ss, 289-315
THE EFFECT OF STRATEGY-BASED LISTENING ACTIVITIES ON THE LISTENING SKILLS AND STRATEGY USAGE LEVEL OF SEVENTH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3893
Abstract | Full Text |


Fahri TEMİZYÜREK & Hatice ÜNLÜ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN GÜRCÜ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 316-327
PROBLEMS IN WRITING SKILLS FACED BY GEORGIAN LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND SUGGESTED SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3890
Abstract | Full Text |


Nurullah ULUTAŞ  
MODERN ORIENTATIONS IN TEACHING TURKİSH AS A FOREIGN LANGUAGE: EXAMPLE OF MOSTAR Ss, 328-336
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER: MOSTAR ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3874
Abstract | Full Text |


Fahri TEMİZYÜREK & Fahimeh SHIRAZI  
FARS DİLLİLERE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN YERİ Ss, 337-352
THE SITUATION OF PROVERBS AND IDIOMS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO PERSIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3876
Abstract | Full Text |


İlyas KAYAOKAY  
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNDE GÖRÜLEN EĞİLİMLER Ss, 353-368
TENDENCIES IN THE THESIS OF MASTER'S DEGREE AND DOCTORAL DEGREE FOR THE FIELD OF OLD TURKISH LITERATURE (1985-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3889
Abstract | Full Text |


Ahmet Zeki GÜVEN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM KİTAPLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ YERİ VE KULLANIMI Ss, 369-378
THE PLACE AND USAGE OF NON-CONCRETE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS IN TURKISH TEACHING BOOKS FOR FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3867
Abstract | Full Text |


Gülşah METE  
OKUMAYA ADANMIŞ OL(A)MAMANIN NEDENLERİ (EYVAH KİTAP ÖRNEĞİ) Ss, 379-393
REASONS FOR NOT BEING READING ENGAGEMENT (EYVAH KİTAP! SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3883
Abstract | Full Text |


Dilek UYGUN GÖKMEN & Aslıhan EMİRMUSTAFAOĞLU-YARICI  
YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA DUYGU SÖZCÜKLERİ Ss, 394-408
EMOTION WORDS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ NARRATIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3878
Abstract | Full Text |


Rabia GÖKCEN KAYABAŞI  
AKSARAY’DA SOPA İLE OYNANAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ HALK BİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 409-419
PUBLIC SCIENTIFIC ANALYSIS OF TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES PLAYED WITH BAT IN AKSARAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3884
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri