Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 NumberEditor
Prof. Dr. Kamil İŞERİ

Assistant Editor
Dr. Bushra Saadoon & Mohammed Alnoori

Oulu / Finland  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialTuğçe Elif TAŞDAN  
AYNI SORUYA FARKLI BİR YANIT: THE KİTE RUNNER ADLI ROMANIN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDE İDEOLOJİK VE KÜLTÜREL UNSURLARIN GEREKSİZ VURGULANMASI Ss, 1-12
SAME QUESTION - DIFFERENT ANSWER: UNNECESSARY EMPHASIS OF IDEOLOGICAL AND CULTURAL ITEMS IN THE TURKISH TRANSLATION OF THE KITE RUNNER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3923
Abstract | Full Text |


Serpil SOYDAN  
KUTADGU BİLİG’DE TESPİT EDİLEN BAZI SIFATLAR Ss, 13-38
SOME ADJECTİVES DETECTED İN KUTADGU BİLİG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3902
Abstract | Full Text |


Salim PİLAV  
NURETTİN TOPÇU’NUN EĞİTİM TASAVVURU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE BAKIŞI Ss, 39-48
EDUCATION CONCEPT AND OVERVIEW OF TEACHING PROFESSION OF NURETTİN TOPÇU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3887
Abstract | Full Text |


Fatma YUVAYAPAN & Stefan RATHERT  
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA AKADEMİK YAZIM ÖĞRETİMİ Ss, 49-64
TEACHING ACADEMIC WRITING IN ELT POSTGRADUATE PROGRAMMES AT TURKISH UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3907
Abstract | Full Text |


Eren BOLAT & Erol GÜLÜŞTÜR  
THE ROMANCE OF HORN VE BEOWULF ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 65-72
A COMPARATIVE STUDY ON THE ROMANCE OF HORN AND BEOWULF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3937
Abstract | Full Text |


Dursun KARAKAYA  
CAN YÜCEL ŞİİRLERİNDE POSTMODERN İZLER Ss, 73-80
POSTMODERN FEATURES IN CAN YUCEL’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3906
Abstract | Full Text |


Şahin ŞİMŞEK  
Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek Adlı Romanında Eğitim Değerleri Ss, 81-89
EDUCATIONAL VALUES IN TO KILL A MOCKINGBIRD NOVEL OF HARPER LEE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3917
Abstract | Full Text |


Erdal YALÇIN & Adem BELLİBAŞ  
ADIYAMANLI ŞAİR FEHMİ BİLGİN VE DİVAN ŞİİRİNE YANSIYAN AŞK ANLAYIŞI Ss, 90-99
THE POET OF ADIYAMAN FEHMİ BİLGİN AND REFLECTION OF LOVE PERCEPTION ON DIVAN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3886
Abstract | Full Text |


Murat GÖK  
BÎ-NAMAZ HİKÂYESİNDEKİ DİNİ TERMİNOLOJİ Ss, 100-113
THE RELIGIOUS TERMINOLOGY IN IM-PRAYER STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3899
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
ŞEYHÜLİSLÂM SA’DÎ ÇELEBİ VE MANZUM FETVÂLARI Ss, 114-119
SHAYKH AL-ISLAM SADI ÇELEBI AND HIS POETRY FATWAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3920
Abstract | Full Text |


Enes YILDIZ  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEHİR ŞİİRLERİ VE REVÂNÎ’NİN YAYIMLANMIŞ DİVANI’NDA YER ALMAYAN MEDİNE KASÎDESİ Ss, 120-143
CITY POEMS IN CLASSICAL TURKISH LITARATURE AND THE MEDINA KASIDA WHICH ISN’T INCLUDED IN THE PUPLISHED DIVAN OF REVANI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3928
Abstract | Full Text |


Hayriye BİLGİNER & Yunus Emre AKBANA  
TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE ALMANCA ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE ENGELLİLERLE İLGİLİ İFADELERİN KÜLTÜRLER ARASI İNCELEMESİ Ss, 144-165
A CROSS CULTURAL INVESTIGATION OF TURKISH, ENGLISH AND GERMAN PROVERBS AND IDIOMS IN THE CONTEXT OF DISABLED PEOPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3888
Abstract | Full Text |


Oğuz Kağan ŞALLI  
NEFESİN DÖNGÜSELLİĞİ ÜZERİNE Ss, 166-176
CYCLICITY OF THE BREATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3903
Abstract | Full Text |


Mustafa ÖZCAN & Gülsün KOÇER  
KONYA HALKEVİ’NİN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM FAALİYETLERİ, YARIŞMALAR, MÜNAZARALAR VE PAZAR KONUŞMALARINA DAİR BİR ARAŞTIRMA Ss, 177-197
A RESEARCH ON EDUCATION ACTIVITIES, COMPETITIONS, DISCUSSION AND SUNDAY SPEECHES THAT KONYA FOLK HOUSE WAS ORGANIZED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3904
Abstract | Full Text |


Gülşah DURMUŞ  
MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI ŞİİRİNİN DİL BİLİMSEL ŞİİR ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ TEMATİK GÖRÜNÜMÜ Ss, 198-209
ANALYSIS OF MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI POEM BY THE METHOD OF LINGUISTIC POETRY CRITICISM AND THEMATIC VIEW IN TURKISH COURSE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3922
Abstract | Full Text |


Mehmet Emin USLU  
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE KAPSAMLI OKUMA PROGRAMININ UYGULANMASI Ss, 210-222
USING EXTENSIVE READING PROGRAM IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3915
Abstract | Full Text |


Hasan KAPLAN  
BÂKÎ’NİN BASILI DİVANLARINDA YER ALMAYAN ŞİİRLERİ VE DİVANININ BİR NÜSHASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR Ss, 223-253
POEMS NOT INCLUDED IN BÂKÎ’S PRINTED DIVANS AND SOME NOTES ON ONE OF HIS DIVAN’S COPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3910
Abstract | Full Text |


Zennube ŞAHİN YILMAZ  
GÜNTER KUNERT’İN “DİE WAAGE” ADLI ÖYKÜSÜNDE ANLATICININ ADALET VE SİSTEM ELEŞTİRİSİ Ss, 254-262
THE NARRATOR'S JUSTICE AND SYSTEM CRITICISM OF GÜNTER KUNERT'S "DIE WAAGE"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3930
Abstract | Full Text |


Mehmet YILMAZ - Ahat TEZCAN & İbrahim DOYUMĞAÇ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ EĞİTMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 263-280
TURKISH TEACHER’S OPINIONS ABOUT METHOD OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3940
Abstract | Full Text |


Münir ŞAHİN - Mehmet ÜSTÜNER & Celalettin KORKMAZ  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İDEAL DİL ÖĞRENME YAŞI VE DİL SINIFI MEVCUDU Ss, 281-301
IDEAL AGE AND CLASSROOM SIZE IN LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3931
Abstract | Full Text |


Neimat Idris Moh.Saeed Omer  
TROUBLES ARABS HAVE WHEN LEARNING ENGLISH: A CASE OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH IN ALWAJH COLLAGE TABUK UNIVERSITY STUDENTS Ss, 302-310
TROUBLES ARABS HAVE WHEN LEARNING ENGLISH: A CASE OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH IN ALWAJH COLLAGE TABUK UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3856
Abstract | Full Text |


Hadeel Kamil Ali  
CONVERSATION ANALYSIS OF THE STRUCTURAL UNITS OF INTERACTION IN AMERICAN AND IRAQI TV TALK SHOWS: THE DOCTORS AND SHABAB WBANAT Ss, 311-333
CONVERSATION ANALYSIS OF THE STRUCTURAL UNITS OF INTERACTION IN AMERICAN AND IRAQI TV TALK SHOWS: THE DOCTORS AND SHABAB WBANAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3870
Abstract | Full Text |


Burhan Omar Mahmud  
AN EVALUATION OF “SUNRISE 9’’ FROM EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERSPECTIVES İN NORTHERN REGİON OF IRAQ Ss, 334-344
AN EVALUATION OF “SUNRISE 9’’ FROM EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERSPECTIVES İN NORTHERN REGİON OF IRAQ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3858
Abstract | Full Text |


Bushra Sadoon Mohammed Alnoori  
DIFFICULTIES FACED ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS IN INTEGRATING THINKING SKILLS AMONG STUDENTS Ss, 345-356
DIFFICULTIES FACED ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS IN INTEGRATING THINKING SKILLS AMONG STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3908
Abstract | Full Text |


Azhar Hassan Sallomi  
A STYLISTIC STUDY OF PERSUASIVE TECHNIQUES IN POLITICAL DISCOURSE Ss, 357-365
A STYLISTIC STUDY OF PERSUASIVE TECHNIQUES IN POLITICAL DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3912
Abstract | Full Text |


Rasim tayeh Jehjooh - Raad Dakhil Kareem & Khalid Shamkhi Sharhan  
PARALLELİSM AS A STYLİSTİC DEVİCE İN D.H LAWRENCE'S TEASE' AND NİZAR QABBANY'S Ss, 366-380
PARALLELİSM AS A STYLİSTİC DEVİCE İN D.H LAWRENCE'S TEASE' AND NİZAR QABBANY'S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3913
Abstract | Full Text |


Amra Ibrahim Sultan & Hella Sultan  
MEASUREMENT OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE OF EFL POST GRADUATE STUDENTS Ss, 381-404
MEASUREMENT OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE OF EFL POST GRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3921
Abstract | Full Text |


Mahdi Khalaf Hussein Al-Janabi  
MULLA ABOOD AL-KARKHI’S AL-MAJRASHAH AND ITS ENGLISH TRANSLATION: A STYLISTIC STUDY Ss, 405-418
MULLA ABOOD AL-KARKHI’S AL-MAJRASHAH AND ITS ENGLISH TRANSLATION: A STYLISTIC STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3945
Abstract | Full Text |


Zekerya BATUR & Mevlüt ELLİALTI  
TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ 11-14 YAŞ ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 419-427
THE ANALYSIS OF WRITING ACTIVITIES IN TURKISH AND ENGLISH NATIVE LANGUAGE COURSEBOOK FOR 11-14-YEAR STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3929
Abstract | Full Text |


Esra LÜLE MERT  
Türkçe Öğretmen Adaylarının Akademik Çalışma Becerilerinin Özdeğerlendirilmesi Ss, 428-439
PRE- SERVICE TURKISH TEACHERS’ SELF-ASSESSMENT ON THEIR ACADEMIC SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3892
Abstract | Full Text |


Özge Gül ZEREY  
TİYATRO UYGULAMASI YOLU İLE İNGİLİZCE KONUŞMA KAYGISININ ÜSTESİNDEN GELMEK: HİZMETÖNCESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İLE BİR ÇALIŞMA Ss, 440-455
OVERCOMING SPEAKING ANXIETY IN ENGLISH THROUGH THEATRE PRODUCTION ACTIVITY:A CASE OF PRE-SERVICE EFL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3926
Abstract | Full Text |


Fatma Karaman  
DER BEİTRAG DER ÜBERSETZUNG VON MUTTERSPRACHE INS DEUTSCHE ZUM LEHREN UND LERNEN DES DEUTSCHEN ALS FREMDSPRACHE IN DER ABTEİLUNG FÜR DEUTSCHDİDAKTİK Ss, 456-467
THE CONTRIBUTION OF TRANSLATION FROM NATIVE LANGUAGE TO TARGET LANGUAGE FOR TEACHING AND LEARNING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE DEPARTMENT OF GERMAN DIDACTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3949
Abstract | Full Text |


İbrahim Halil TOPAL  
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KOŞUL TÜMCELERİNDEKİ DURAKSAMA SESBİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ Ss, 468-486
AN EVALUATION OF JUNCTURE PHONEMES OF IF-STATEMENTS IN PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS OF ENGLISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3936
Abstract | Full Text |


Berk ILHAN  
TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE EŞLİ ÇALIŞMALARDA İLETİŞİM STRATEJİLERİ KULLANIMI Ss, 487-501
COMMUNICATION STRATEGY USE OF TURKISH STUDENTS IN ENGLISH PAIR WORK ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3905
Abstract | Full Text |


Kevser AKIN & Hasan KAVRUK  
BAĞLAM TEMELLİ OKUMA FAALİYETLERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM GELİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 502-521
AN ASSESSMENT OF THE EFFECT OF CONTEXT-BASED READING ACTIVITIES ON THE CONCEPT DEVELOPMENT IN 5th GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3955
Abstract | Full Text |


Nurullah ULUTAŞ  
TURGAY NAR'IN TİYATRO OYUNLARINDA GÖZETİM TOPLUMU VE İKTİDAR ELEŞTİRİSİ Ss, 522-539
CRITICISM TOWARDS SURVEILLANCE SOCIETY AND POWER IN TURGAY NAR'S THEATRE PLAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3900
Abstract | Full Text |


Huda Abed Ali Hattab  
A LINGUISTIC INVESTIGATION OF CONTEXTUALIZATION IN RELIGIOUS DISCOURSE Ss, 540-548
A LINGUISTIC INVESTIGATION OF CONTEXTUALIZATION IN RELIGIOUS DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3956
Abstract | Full Text |


Khalid Sh. SHARHAN & Haidar K. Al-Abedi  
THE NOUN PHRASE: FORMAL AND FUNCTIONAL PERSPECTIVES Ss, 549-556
THE NOUN PHRASE: FORMAL AND FUNCTIONAL PERSPECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3925
Abstract | Full Text |


Nafila Sabri Abdul-Raheem  
THE HISTORICAL ARABIC ROOTS OF CHOMSKYAN TGG THEORY: A PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE Ss, 557-573
THE HISTORICAL ARABIC ROOTS OF CHOMSKYAN TGG THEORY: A PSYCHOLINGUISTIC PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3941
Abstract | Full Text |


Zaynab Mahmood Al-Kawwaz  
INTENSIFYING AND DOWNTONING ADVERBS IN NATIVE (N) AND NON-NATIVE (NN) ENGLISH EDITORIALS Ss, 574-592
INTENSIFYING AND DOWNTONING ADVERBS IN NATIVE (N) AND NON-NATIVE (NN) ENGLISH EDITORIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3942
Abstract | Full Text |


Ghufran Abdul-Hameed Ali  
THE USE OF HYPERBOLE IN LITERATURE: SELECTED POEMS Ss, 593-602
THE USE OF HYPERBOLE IN LITERATURE: SELECTED POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3943
Abstract | Full Text |


Ahmed Mohammed Salih  
A LINGUISTIC STUDY OF ‘ HAND’ AND ‘LEG’ IN ENGLISH AND ARABIC Ss, 603-611
A LINGUISTIC STUDY OF ‘ HAND’ AND ‘LEG’ IN ENGLISH AND ARABIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3957
Abstract | Full Text |


Nuray KARAKAYA  
12-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERDE ŞİİR ALGISI Ss, 612-628
POETRY PERCEPTION OF STUDENT AGED 12-14 YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3934
Abstract | Full Text |


Banu AKÇEŞME  
MARGARET ATWOOD`UN MADDADDAM VE THE YEAR OF THE FLOOD ADLI ROMANLARINDA POSTMODERN EKOELEŞTİRİ KRİTİĞİ Ss, 629-646
A CRITIQUE OF POSTMODERN ECOCRITICISM IN MARGARET ATWOOD`S MADDADDAM AND THE YEAR OF THE FLOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3919
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri