Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


26 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Assistant Editor
Assoc. Prof. Dr. Ömer Tuğrul KARA

Oulu / Finland  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialBahadır GÜNEŞ & Berat KUL  
Arsin Merkez Ağzında Ünlüler ve Ünlülerle İlgili Ses Olayları Ss, 1-19
THE VOWELS AND VOWEL CHANGES AT THE ARSIN DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4053
Abstract | Full Text |


Dinçer ATAY  
ODALARDA ROMANININ YAPI BAKIMDAN İNCELENMESİ Ss, 20-45
THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE NOVEL, “ODALARDA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3992
Abstract | Full Text |


Cansu AKSU RAFFARD  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA SÖZ EDİMLERİ BAŞARI KOŞULLARI VE GERÇEKLEŞTİRME BİÇİMLERİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 46-69
A COMPARASION FOR THE FELICITY CONDITIONS AND REALIZATION PATTERNS OF SPEECH ACTS IN CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4042
Abstract | Full Text |


Ekrem SOLAK  
TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARINA YÖNETİMSEL BİR BAKIŞ Ss, 70-76
AN ADMINISTRATIVE OVERVIEW OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3995
Abstract | Full Text |


Gizem KÖŞKER & Abdüllatif ACARLIOĞLU  
PİERRE LOTİ’NİN “BEZGİN KADINLAR” ROMANINDA TÜRK KADINI VE AVRUPA İZLENİMLERİ Ss, 77-88
TURKISH WOMEN AND THEIR EUROPE IMPRESSIONS IN “DISENCHANTED” ROMAN OF PIERRE LOTI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3998
Abstract | Full Text |


Tamer KARATEKİN & Güner KARATEKİN  
BALKANLAR'DA “ÖĞRETMENSİZ TÜRKÇE ÖĞRENELİM” SLOGANIYLA ÖZDEŞLEŞEN ÖĞRETMEN MÜCAHİT KORÇA’NIN HAYATI Ss, 89-100
THE STORY OF TEACHER MÜCAHIT KORÇA WHO IS IDENTIFIED IN THE BALKANS WITH THE SLOGAN “LET’S LEARN TURKISH WITHOUT A TEACHER’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4033
Abstract | Full Text |


Burcu Meliha KESER  
TÜRKÇE VE GÜRCÜCE HİTAP BİÇİMLERİNİN ZAMİRLERDE, FİİLLERDE VE SIFATLARDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 101-112
A RESEARCH ON THE USE OF TURKISH AND GEORGIAN ADDRESSING FORMS İN PRONOUNS, VERBS AND ADJECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3996
Abstract | Full Text |


Memduh AĞZITEMİZ  
MAHMUD BİN ŞEYH FAHRÜDDİN’İN ŞÜKÜR-NÂME ADLI ESERİ Ss, 113-121
MAHMUD BİN ŞEYH FAHRÜDDİN’S WORK NAMED ŞÜKÜR-NÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4003
Abstract | Full Text |


İnci ARAS  
“HAYDUTLAR” VE “KÖROĞLU DESTANI”NDAKİ GELENEKSEL EDEBİYAT UNSURLARI Ss, 122-131
COMMON MOTIFS OF TRADITIONAL LITERATURE IN “THE ROBBERS” AND “THE EPIC OF KOROGHLU”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3991
Abstract | Full Text |


Hikmet Feridun GÜVEN  
PÎRÎ MAHLASLI ŞAİRLER VE DERVİŞ İSA PÎRÎ Ss, 132-147
POETS WITH THE PEN NAME PÎRÎ AND DERVISH ISA PÎRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4036
Abstract | Full Text |


Ali PULAT & Fatih BAYRAM  
NEZİHE ARAZ TİYATROLARINDA KADIN SORUNLARI Ss, 148-161
WOMEN'S PROBLEMS IN NEZİHE ARAZ THEATERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4038
Abstract | Full Text |


Arsun URAS YILMAZ & Didem PAMUK  
GÖSTERGELERARASI ÇEVİRİ ÖRNEĞİ OLARAK YABAN ROMANININ FİLME UYARLANMASI Ss, 162-182
ADAPTING THE NOVEL “YABAN” INTO FILM AS AN EXAMPLE OF INTERSEMIOTIC TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3989
Abstract | Full Text |


Musa ÇİFCİ & Kadir KAPLAN  
5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNDE KULLANILAN GÖRSEL MATERYAL TÜRLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU Ss, 183-192
SUITABILITY OF TYPES OF VISUAL MATERIALS USING IN 5TH GRADE TURKISH TEXTBOOK ACTIVITIES TO THE CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4017
Abstract | Full Text |


Arife ERDOĞAN HORASAN & Zehra GÖRE  
ESKİ HARFLİ ÇOCUK DERGİLERİNDEN “ÇOCUKLARA ARKADAŞ” Ss, 193-209
“ÇOCUKLARA ARKADAŞ” ONE OF THE MAGAZINES WITH OLD LETTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4030
Abstract | Full Text |


Cem CAN & İlyas YAKUT  
BİR EDİMBİLİMSEL BELİRTEÇ OLARAK ANADİL VE YABANCI DİL SÖYLEMİNDE ‘I THİNK’ KULLANIMINA DERLEM ÇIKIŞLI YAKLAŞIM Ss, 210-229
A CORPUS-DRIVEN APPROACH TO I THINK AS A PRAGMATIC MARKER IN NATIVE AND NON-NATIVE DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4050
Abstract | Full Text |


Orhun BÜYÜKKARCI & Türkay BULUT  
KISA HİKAYELERDE ANLAM ÜRETİM SÜRECİ ÜZERİNE: HWANG SUNWON’UN “TURNALAR”’INA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM Ss, 230-251
ON MEANING PRODUCTION PROCESS IN SHORT STORIES: A SEMIOTIC APPROACH TO HWANG SUNWON’S “CRANES”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4047
Abstract | Full Text |


Ülkü KÖLEMEN  
DİL ÖĞRENİM STRATEJİ SEÇİMİNDE DENEYİME AÇIKLIK KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN ROLÜ Ss, 252-269
THE ROLE OF OPENNESS PERSONALITY TRAIT IN THE CHOICE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4011
Abstract | Full Text |


Ziya TOK  
YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİNİN ROL VE STATÜLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 270-277
ETUDE DES ROLES DES ENSEIGNANTS ET DES APPRENANTS DANS LES METHODES D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES LANGUES ETRANGERES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4001
Abstract | Full Text |


Eser Kocaman Gürata  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZCELEME KURAMINDAN VE EDİMBİLİMDEN HAREKETLE ÖRNEK DERS MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ Ss, 278-291
DEVELOPING PRAGMATICS AND ENUNCIATION FOCUSED MATERIALS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4031
Abstract | Full Text |


Ayşe ALTIPARMAK & Gülmira KURUOĞLU  
TÜRK KONUŞMACILARIN YANLIŞ BAŞLANGIÇ ÜRETİM MİKTARLARI ÜZERİNE PSİKODİLBİLİMSEL BİR İNCELEME Ss, 292-306
A PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS ON THE FALSE-START PRODUCTION RATES OF TURKISH SPEAKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4029
Abstract | Full Text |


Leonora Husaj & Shkumbin Munishi  
THE SEMANTIC ASPECT OF TURKISH WORDS IN ALBANIAN Ss, 307-318
THE SEMANTIC ASPECT OF TURKISH WORDS IN ALBANIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3983
Abstract | Full Text |


Bekir Mehmetali  
ARAPÇADA OLUMSUZ CÜMLE VE KURÂN’DAN ÖRNEKLERİ Ss, 319-327
THE NEGATIVE SENTENCE IN ARABIC AND EXAMPLES FROM THE QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3987
Abstract | Full Text |


Muhammed Eyyüp SALLABAŞ & Suna ÖZCAN  
NORMAL VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 328-352
A STUDY ON NORMAL AND GIFTED STUDENTS' READING STRATEGIES METACOGNITIVE READING AWARENESS AND READING COMPREHENSION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3990
Abstract | Full Text |


H. İbrahim HAKSEVER - Bahir SELÇUK & Mesut ALGÜL  
SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN MEKTUPLARI Ss, 353-390
THE LETTERS OF SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4005
Abstract | Full Text |


Eser ÖRDEM - Muna YÜCEOL ÖZEZEN - Yasemin DARANCIK - Mustafa MAVAŞOĞLU & Karina HADUTOGLU  
NESNE KONUMUNDAKİ SIFAT CÜMLECİKLERİNİN SÖZ DİZİMSEL ÇEŞİTLİLİĞİ: KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLİMSEL BİR BAKIŞ Ss, 391-401
SYNTACTIC VARIATION OF ZERO OBJECT (NON-SUBJECT) RELATIVE CLAUSES: A CROSS-LINGUISTIC PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4039
Abstract | Full Text |


Funda TOPRAK  
YUNUS EMRE'DE TUZAK VE AĞU METAFORU Ss, 402-412
THE TRAP AND POISON METAPHORS IN THE POETRY OF YUNUS EMRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4044
Abstract | Full Text |


Bahar İŞİGÜZEL & Ergin ŞEN  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN ÜRETİCİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ Ss, 413-429
THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO IMPROVE PRODUCTIVE SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4054
Abstract | Full Text |


Wafaa DAHHAM MOHAMMED  
A PRAGMATIC STUDY OF INTERROGATIVE PATTERNS IN PROPHETIC HADIETH WITH REFERNCE TO THEIR REALIZATIONS IN ENGLISH Ss, 430-451
A PRAGMATIC STUDY OF INTERROGATIVE PATTERNS IN PROPHETIC HADIETH WITH REFERNCE TO THEIR REALIZATIONS IN ENGLISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4034
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
ŞEYHÜLİSLÂM MUHAMMED BAHÂÎ EFENDİ’NİN MANZUM FETVÂLARI-III Ss, 452-457
SHAYKH AL-ISLAM MUHAMMAD BAHAI EFENDI’S POETRY FATWAS -III
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4060
Abstract | Full Text |


Adem AYDEMİR  
GÖKTÜRK YAZITLARINDA GEÇEN “tok arkuk sen” SÖZCÜK ÖBEĞİ ÜZERİNE Ss, 458-474
ABOUT PHRASE “tok arkuk sen” IN THE GOKTURK INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4024
Abstract | Full Text |


Gülşah DURMUŞ  
ZİYA GÖKALP’İN LİSÂN ŞİİRİ İLE ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN İSTANBUL’UMUN DİLİ ŞİİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 475-486
THE COMPARISON OF ZIYA GOKALP’S “LISAN” AND ASAF HÂLET ÇELEBI’S “ISTANBULUMUN DILI” POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4062
Abstract | Full Text |


Hüsnü Çağdaş ARSLAN  
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI İFADELER ÜZERİNE: KT DOĞU 38. VE T 23. SATIRLAR Ss, 487-494
ON THE SOME EXPRESSIONS IN OLD TURKIC INSCRIPTIONS: KT EAST 38TH AND T 23RD LINES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4061
Abstract | Full Text |


Muhammet ATASEVER  
TÜRK DESTANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI Ss, 494-518
PERCEPTION OF GENDER ROLES IN TURKISH MYTHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4046
Abstract | Full Text |


Nurullah ULUTAŞ & İlayda AYDIN  
HALDUN TANER’İN GÜNÜN ADAMI ADLI OYUNUNDA İKTİDAR-AYDIN İLİŞKİSİ Ss, 519-531
THE POWER-İNTELLECTUAL RELATİON İN THE THEATER PLAY OF HALDUN TANER'S MAN OF THE DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3960
Abstract | Full Text |


Gül KARAAĞAÇ ZAN & Zuhal OKAN  
DIŞ ÇEVREDEN SESLER: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMINDAKİ EFL ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK DENEYİMLERİ Ss, 532-547
VOICES FROM THE PERIPHERY: THE ACADEMIC EXPERIENCES OF EFL TEACHERS DURING PHD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3986
Abstract | Full Text |


Engin ÖMEROĞLU  
AÇIK UÇLU SINAVLARLA ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SINAVLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TEST SINAVLARININ YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ Ss, 548-570
COMPARISON OF MULTIPLE CHOICE EXAMS WITH OPEN ENDED EXAMS THE EFFECTS OF MULTIPLE CHOICE EXAMS ON THE WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4052
Abstract | Full Text |


Can AKCAOĞLU  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE HAREKETLİ RESİMLERLE A1 DÜZEYİNDE EYLEM ÖĞRETİMİ Ss, 571-581
TEACHING VERBS TO A1 LEVEL WITH MOVING PICTURES IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4057
Abstract | Full Text |


Hayrettin PARLAKYILDIZ & Burcu ÇELİK  
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETMENİN KONUŞMA BECERİSİNİN ÖNEMİ Ss, 582-600
FOR FOREIGN STUDENTS IMPORTANCE OF TEACHER’S SPEAKING ABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4064
Abstract | Full Text |


Engin ÇETİN  
TÜRKÇEDE SEMİZOTU BİTKİSİ İÇİN KULLANILAN SÖZLER ÜZERİNE Ss, 601-610
ON THE WORDS USED FOR PURSLANE IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4055
Abstract | Full Text |


Burhan BALTACI  
SARAYBOSNA GAZİ HÜSREV BEY KÜTÜPHANESİ 3655/2 NU.DA KAYITLI YAZMA AYET TEFSİRİ VE BİLİMSEL DEĞERİ Ss, 611-618
DESCRIPTION OF THE VERSE REGISTERED AS 3655/2 IN SARAJEVO GAZI HUSREV BEY LIBRARY AND ITS SCIENTIFIC VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4041
Abstract | Full Text |


Meryem Özge AKEL OĞUZ & Gülşah KÜLEKÇİ  
TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KULÜBÜ PROJESİYLE İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMESİ: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ Ss, 619-634
PRE-PRACTICUM EXPERIENCE OF PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN TURKEY THROUGH A SPEAKING CLUB PROJECT TO IMPROVE THEIR SPEAKING SKILLS: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4035
Abstract | Full Text |


Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ & Şule ERDEM  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 635-646
HIGH SCHOOL STUDENTS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS TOWARDS GERMAN COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4072
Abstract | Full Text |


Fatma ÜÇLER  
DÖRT SEYAHATNAMEDE ROMANYA’YA DAİR BİLGİLER Ss, 647-657
INFORMATION ON ROMANIA IN FOUR TRAVELOGUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4070
Abstract | Full Text |


Xhavit Beqiri  
STANDARD LANGUAGE AND IDEOLOGICAL SHADOWS: ALBANIAN AT A CROSSROADS Ss, 658-663
STANDARD LANGUAGE AND IDEOLOGICAL SHADOWS: ALBANIAN AT A CROSSROADS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4009
Abstract | Full Text |


Mustafa ÖZCAN & Gülsün KOÇER  
YENİ HARFLERİN KABUL SÜRECİNDE KONYA’DA YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ Ss, 664-683
EDUCATION PROJECTS IN KONYA IN THE RECEPTION OF THE NEW LETTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3997
Abstract | Full Text |


Mustafa DURMUŞ & Suzan CİHANGİR  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ Ss, 684-694
SIMPLIFICATION OF READING TEXTS IN TEACHING TURKISH FOR FOREIGNERS: THE CASE OF GAZI UNIVERSITY TEACHING TURKISH FOR FOREIGNERS TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4074
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri