Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 NumberEditor
Prof. Dr. Murat ÖZBAY

Assistant Editor
Dr. Ömer Tuğrul KARA

Ankara  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMurat ÖZBAY & Tahir TAĞA  
BİLİŞSEL STRATEJİLERİN OKUMA EĞİTİMİNDE UYGULANMASI Ss, 1-22
APPLICATION OF COGNITIVE STRATEGIES IN READING EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.158
Abstract | Full Text |


Firdevs GÜNEŞ  
EĞİTİMDE YÖNTEM VE TEKNİK TARTIŞMALARI Ss, 23-35
THE DISCUSSIONS OF METHOD AND TECHNIQUE IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.183
Abstract | Full Text |


Pınar BULUT & Hayati AKYOL  
İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZETLEME STRATEJİLERİ Ss, 36-48
SUMMARIZING STRATEGIES OF THE PRIMARY SCHOOL 5TH GRADE STUDENTS AND TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.165
Abstract | Full Text |


Ömer Tuğrul KARA & Mesut GÜN  
KUTADGU BİLİG VE DİVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE OYUNLA İLGİLİ KAVRAMLAR VE TERİMLER Ss, 49-67
PLAY RELATED CONCEPTS AND TERMS IN KUTADGU BİLİG AND DİVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.181
Abstract | Full Text |


Esma Dumanlı KADIZADE  
AKTİF ÖĞRENMEDE BİR TEKNİK; METAFOR UYGULAMASI “TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ ALGILARI ÜZERİNE” Ss, 68-85
DETERMINING THE TURKISH LESSON PERCEPTION OF THE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF TURKISH EDUCATION THROUGH METAPHOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.173
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
LÂLE DEVRİ ŞEYHÜLİSLÂMI YENİŞEHİRLİ ABDULLAH EFENDİ VE MANZUM FETVÂLARI Ss, 86-93
THAT A SHAYKH AL-ISLAM OF TULİP REVOLUTİON AND HİS THE VERSE FATWAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.137
Abstract | Full Text |


Meryem Banu DEMİREL & AYŞE ADIYAMAN  
LANDESKUNDLICHE ELEMENTE IN DEN LEHRWERKEN “MENSCHEN A1-A2”/MENSCHEN A1-A2 DERS KİTAPLARINDA ÜLKE BİLGİSİNİ YANSITAN ÖGELER Ss, 94-111
THE INFORMATIONS ABOUT COUNTRY IN COURSBOOKS "MENSCHEN A1-A2"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.142
Abstract | Full Text |


Ersoy TOPUZKANAMIŞ & Gamze ÇELİK  
UZMAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: DİL BECERİSİ SORUNLARINI ÇÖZMEYE HAZIR MIYIZ? Ss, 112-126
TRAINING SPECIALIST TURKISH TEACHERS: ARE WE READY TO SOLVE PROBLEMS OF LANGUAGE SKILLS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.141
Abstract | Full Text |


Emrah BOYLU & Önder ÇANGAL  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL İHTİYAÇ ANALİZİ: İRAN ÖRNEĞİ Ss, 127-151
THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.152
Abstract | Full Text |


Ayşen Seda AVCI & Kamil İŞERİ  
Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri Ve Yazma Kaygılarına Etkisi Ss, 152-169
THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.144
Abstract | Full Text |


Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA EĞİTİMİNE VE ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 170-194
TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ OPINIONS ON TEACHING WRITING AND STUDENTS’ STORY WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.149
Abstract | Full Text |


Özgün KOŞANER & Umut YOZGAT  
TÜRKÇEDE KAVRAMSAL KARMAŞIKLAR: DÜZ-EĞRETİLEMECE Ss, 195-208
COGNITIVE COMPLEXES IN TURKISH: METAPHTONYMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.156
Abstract | Full Text |


Mehmet Ali BAHAR  
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE AKADEMİK YAZMA VE ÖNEMİ Ss, 209-233
THE IMPORTANCE OF ACADEMIC WRITING AND ACADEMIC WRITING IN GRADUATE EDUCATION TERM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.150
Abstract | Full Text |


Adem İŞCAN & YUNUS AKTÜRK  
TELEVİZYON DİZİLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI: SEKSENLER DİZİSİ ÖRNEĞİ Ss, 234-246
USING TELEVISION SERIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE (THE SERIES OF SEKSENLER SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.154
Abstract | Full Text |


Nazmi ARSLAN & Erhan DURUKAN  
Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının İncelenmesi Ss, 247-265
EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.168
Abstract | Full Text |


Perihan YALÇIN & Ali Rıza ÇAY  
“DEĞİRMENİMDEN MEKTUPLAR” ADLI ESERİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 266-285
AN ANALYSIS OF THE TURKISH TRANSLATIONS OF DAUDET’S “LETTERS FROM MY WINDMILL”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.160
Abstract | Full Text |


Fatih YILMAZ  
GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMANIN ETKİNLİKLERLE YABANCILARA ÖĞRETİMİ Ss, 286-307
TEACHING SIMPLE PAST TENSE WITH THE ACTIVITIES TO FOREIGN LEARNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.163
Abstract | Full Text |


Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL & Arzu YİĞİT  
ÇOCUKLARDA OKUMA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA AİLENİN ETKİSİ Ss, 308-322
THE INFLUENCE OF THE PARENT TO OCCUR THE READING CULTURE WITH CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.143
Abstract | Full Text |


Soner İŞİMTEKİN  
MUHAMMED TAKİ BAHAR’IN PUŞKİN’E ÖVGÜSÜ Ss, 323-332
MOHAMMAD TAQİ BAHAR’S PRAİSE FOR PUSHKİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.146
Abstract | Full Text |


Hatice COŞKUN  
SINIF VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE GÖRSEL-İŞİTSEL MATERYAL KULLANMA DURUMLARI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ss, 333-347
PRIMARY AND TURKISH TEACHERS' USAGE OF AUDIO-VISUAL MATERIALS IN TURKISH LESSONS AND THE FACTORS INFLUENCING THEIR USAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.148
Abstract | Full Text |


Murat ŞENGÜL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ Ss, 348-374
TURKISH TEACHERS’ TEACHING AND ASSESSMENT COMPETENCE REGARDING STUDENTS WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.175
Abstract | Full Text |


Kenan BULUT & Ömer ÇİFTÇİ  
2006 TÜRKÇE DERSİ (6, 7, 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN YAZMA KAZANIMLARININ YARATICI YAZMAYA UYGUNLUĞU Ss, 375-384
THE RELEVANCE OF ACHIEVEMENTS IN WRITING SKILLSAND CREATIVE WRITING IN 2006 TURKISH COURSE SYLLABUS (GRADES 6, 7, 8.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.176
Abstract | Full Text |


Emine AKYÜZ  
ÇOCUK EDEBİYATI YAPITLARI VE EŞDUYUM EĞİLİMİ Ss, 385-402
CHILDREN’S LITERATURE BOOKS AND EMPATHIC TENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.159
Abstract | Full Text |


Ruhi İNAN  
SAVAŞIN GÖLGESİNDEKİ METİNLER; ZEYTİNDAĞI VE NECİD ÇÖLLERİ’NDEN MEDİNE’YE Ss, 403-411
TEXTS UNDER THE SHADOW OF WAR; ZEYTİNDAĞI AND NECİD ÇÖLLERİ’NDEN MEDİNE’YE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.172
Abstract | Full Text |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE İNSAN VÜCUDUNA AİT SÖZCÜKLER Ss, 412-444
THE WORDS BELONGING TO THE HUMAN BODY IN DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.135
Abstract | Full Text |


Sami BASKIN  
TÜRKİYE VE DÜNYADA SÖZLÜK BİLİMİ: TANIMI, KAPSAMI VE DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Ss, 445-457
LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.167
Abstract | Full Text |


Necmi AYTAN  
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİYLE İLGİLİ ALGILARI Ss, 458-469
ASSOCIATE DEGREE STUDENTS' PERCEPTİONS RELATED WITH LISTENING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.162
Abstract | Full Text |


Meral ÇAPAR  
İNGİLİZCE’Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLER İÇİN YAZMA BECERİSİ DERSİNDE YANSITMALI YAZIM Ss, 470-486
REFLECTIVE WRITING IN AN EFL WRITING COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.118
Abstract | Full Text |


Hüseyin ÖZÇAKMAK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEDİĞİNİ ÖZETLEME KONUSUNDA YAŞADIKLARI SORUNLAR Ss, 487-503
PROBLEMS FACED BY PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS ABOUT SUMMARIZING THE TEXTS LISTENED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.161
Abstract | Full Text |


Merve MÜLDÜR & Arzu ÇEVİK  
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNDEN YARARLANMA Ss, 504-528
BENEFITTING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.166
Abstract | Full Text |


Nesrin GÜNAY  
TÜRKÇE'DE -(A/I)r BİÇİMBİRİMİNİN KİPLİK ANLAM ALANLARI Ss, 529-545
MODALITY SEMANTIC FIELDS OF -(A/I)r MORPHEME IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.171
Abstract | Full Text |


Aylin SEYMEN  
EINSATZ DER KÖRPERSPRACHE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT Ss, 546-553
THE USAGE OF BODY LANGUAGE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.145
Abstract | Full Text |


Nurten SARICA  
ANADİLİ EDİNİMİNDE BİREYSEL EŞLEŞTİRME (IDIOSYNCRASIE ) VE İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİNDE DİLDEN DİLE AKTARIM (TRANSFERS LINGUISTIQUES) Ss, 554-563
IDIOSYNCRASY IN NATIVE LANGUAGE ACQUISITION AND LINGUISTIC TRANSFER IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.127
Abstract | Full Text |


Ümit YILDIZ & Yusuf TEPELİ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 564-578
A STUDY ON TEACHER QUALIFICATIONS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.182
Abstract | Full Text |


Muazzez BATAR & İ. Seçkin AYDIN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 579-598
EVALUATION OF TURKISH TEACHER CANDIDATES’ SELF EFFICACY BELIEFS OF WRITTEN EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.106
Abstract | Full Text |


Ahmet Zeki GÜVEN  
MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYELERİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK Ss, 599-609
THE COHESIVE AND COHERENCE IN MUSTAFA KUTLU’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.153
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri