Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 NumberEditor
Dr. Ömer Tuğrul KARA

Assistant Editor
Dr. Esma DUMANLI KADIZADE

Oulu / Finland  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialXhemile ABDİU & Spartak KADIU  
OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK EDEBİYATININ ARNAVUT EDEBİYATINA ETKİSİ Ss, 1-7
THE INFLUENCE OF TURKISH LITERATURE INTO ALBANIAN LITERATURE DURING THE OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.184
Abstract | Full Text |


Mehmet Dursun ERDEM Mesut GÜN & Betül KARATEKE  
İLERİ SEVİYE İÇİN HAZIRLANAN İSTANBUL YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNİN KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 8-17
THE ANALYSIS OF İSTANBUL TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS SET PREPARED FOR ADVANCED LEVEL IN TERMS OF CULTURE TRANSMISSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.214
Abstract | Full Text |


Esma Dumanlı KADIZADE  
“BİLLUR KÖŞK”ÜN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 18-38
VALUES EDUCATION WITHIN “THE CRYSTAL MANOR”
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.201
Abstract | Full Text |


Fatma YUVAYAPAN  
TÜRK ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İNGİLİZCE KURSUNUN PROGRAM DEĞERLENDİRMESİ Ss, 39-56
A PROGRAM EVALUATION OF AN ENGLISH COURSE FOR TURKISH ERASMUS EXCHANGE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.199
Abstract | Full Text |


Mehmet KATRANCI  
İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA MOTİVASYONU VE YAZMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 57-72
EXAMINING READING BOOK MOTIVATIONS AND WRITING MOTIVATIONS OF 4TH GRADERS IN ELEMENTARY SCHOOLS
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.196
Abstract | Full Text |


Mehmet Emin BARS  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE RÜYA VE BATTAL GAZİ DESTANI’NDA İŞLEVLERİ Ss, 73-93
DREAMS IN TURKISH CULTURE AND FUNCTIONS IN BATTAL GAZI EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.194
Abstract | Full Text |


Ümit YILDIZ  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA PROGRAM, YÖNTEM, ÖĞRETİM MATERYALİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SORUNU: BELARUS ÖRNEĞİ Ss, 94-112
THE ISSUES OF CURRICULUM, METHOD, TEACHING MATERIALS AND ASSESSEMENT METHODS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: BELARUS CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.191
Abstract | Full Text |


Fatih YILMAZ & Derya BİRCAN  
GOÜ TÖMER’DE OKUYAN YABANCI ÖĞRENCİLERİN KOMPOZİSYONLARININ YANLIŞ ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 113-126
EVALUATION OF THE ESSAYS WRITTEN BY FOREIGN STUDENTS AT GOU-TOMER WITH ERROR ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.189
Abstract | Full Text |


İ. Seçkin AYDIN - Hakan ÜLPER & H. Özgür İNNALI  
MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ SÖZLÜ ANLATIM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YARATTIĞI ÖZFARKINDALIK ÜZERİNE ÇÖZÜMLEMELER
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 127-141
ANALYSIS ON THE SELF-AWARENESS THAT IS DERIVED FROM VERBAL LECTURE ACTIVITIES IN MICRO-TEACHING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.188
Abstract | Full Text |


Suat ÖZER  
TÜRKÇEDE ANLAM VE KAVRAM TERİMLERİ ÜZERİNE / OGDEN VE RİCHARDS’IN ÜÇGENİNE YENİDEN BAKMAK Ss, 142-158
ON THE TERMS OF MEANING AND CONSEPT IN TURKISH / TAKING A FRESH LOOK AT OGDEN’S AND RICHARDS’S TRIANGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.186
Abstract | Full Text |


Sema ÇETİN BAYCANLAR  
TÜRK EDEBİYATINDA LONDRA-PARİS KARŞILAŞTIRMALARI Ss, 159-168
PICTURE OF THE WEST AND PARIS-LONDON ENCOUNTERS IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.203
Abstract | Full Text |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE ASTRONOMİYE DAİR SÖZCÜKLER Ss, 169-198
THE WORDS OF ASTRONOMY IN DIVANÜ LÛGATI’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.177
Abstract | Full Text |


Murat TURNA  
“BEYHUDE ÖMRÜM” HİKÂYESİNE BİR BAKIŞ Ss, 199-209
A VIEW OF “BEYHUDE ÖMRÜM” STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.157
Abstract | Full Text |


Çağan YILDIRAN & Işıl TANRISEVEN  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL 2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 210-223
TEACHERS’ OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2nd GRADE PRIMARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.139
Abstract | Full Text |


Hale ORTAKÖYLÜOĞLU  
TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ: OKUL ÖNCESİ HİKÂYE KİTAPLARINDA EYLEM TÜRLERİ, ÜYE YAPI, BİÇİMBİRİM VE BELİRTEÇ ETKİLEŞİMİ Ss, 224-240
ASPECT IN TURKISH: INTERACTION BETWEN TYPES OF VERBS, ARGUMENT STRUCTURE, MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND ADVERBS IN THE PRE-SCHOOL STORYBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.136
Abstract | Full Text |


Neslihan GÜNAYDIN  
IRK AYRIMCILIĞI’NIN, J. M. COETZEE’NİN BARBARLARI BEKLERKEN, MİCHAEL K’NIN YAŞAMI VE YAŞADIĞI DÖNEM VE TAŞRA HAYATINDAN MANZARALAR ADLI BAŞLICA ESERLERİNE OLAN ETKİSİ Ss, 241-249
IMPACTS OF APARTHEID ON J.M. COETZEE’S MAJOR WORKS: WAITING FOR THE BARBARIANS, THE LIFE &TIMES OF MICHAEL K, AND BOYHOOD: SCENES FROM PROVINCIAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.185
Abstract | Full Text |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE METEOROLOJİYE DAİR SÖZCÜKLER Ss, 250-264
THE WORDS OF METEOROLOGY IN DIVANÜ LÛGATI’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.178
Abstract | Full Text |


Ümit YILDIZ & Yusuf TEPELİ  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI: İLETİŞİMSEL YÖNTEM, DİL BİLGİSİ ÇEVİRİ YÖNTEMİ VE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Ss, 265-286
REFLECTIONS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS ON GRAMMAR TEACHING WITHIN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: COMMUNICATIVE APPROACH, GRAMMAR TRANSLATION METHOD AND GRAMMAR TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.190
Abstract | Full Text |


Gerard PAULSEN  
BİR ERKEN İNGİLİZ DİLİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA METODUNUN ANATOMİSİ: TEORİDE VE PRATİKTE KAYNAKLAR VE PARALELLER Ss, 287-302
THE ANATOMY OF AN EARLY ENGLİSH-DEPARTMENT RESEARCH METHOD: SOURCES AND PARALLELS IN THEORY AND PRACTİCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.202
Abstract | Full Text |


Safa ÇELEBİ & Demet SANCI UZUN  
TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK İLE TDK SESLİ TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN ÜNLEMLERİN İŞLEVLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 303-318
COMPARISION OF TLA (TURKISH LANGUAGE ASSOCIATITION) CURRENT TURKISH DICTIONARY AND TLA AUDIO TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF THE FUNCTIONS OF EXCLAMATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.206
Abstract | Full Text |


Orhan HANBAY  
SCHÜLERBEFRAGUNG ÜBER DAS LEHRBUCH “DEUTSCH İST SPİTZE! A1.1“ Ss, 319-324
STUDENT SURVEY ON THE TEXTBOOK “DEUTSCH IST SPITZE! A1.1”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.208
Abstract | Full Text |


Christine DİKİCİ  
DİE ANWENDBARKEİT DER SKOPOSTHEORİE AUF DAS SİMULTANDOLMETSCHEN Ss, 325-336
The Application of Skopostheory on Simultaneous Interpreting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.210
Abstract | Full Text |


Ersin GÜLAY & Suat UNGAN  
TÜRK DİLİ DERSİNDE İÇERİK VE SINIF ORTAMININ DERSİN ETKİLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK AKSİYON ARAŞTIRMASI Ss, 337-360
AN ACTION RESEARCH AIMING AT INVESTIGATING THE CONTENT AND CLASSROOM AMBIENT IN TURKISH LANGUAGE COURSE IN TERMS OF EFFECTIVENESS OF TURKISH LANGUAGE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.211
Abstract | Full Text |


Beyhan KESİK - Zehra Pehlivan & Emre Şengül  
BİR ŞİİR MECMUASINDAN HAREKETLE MUHİBBÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ Ss, 361-373
MUHIBBÎ’S UNPUBLISHED POEMS FROM THE POINT OF A MAGAZINE OF POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.198
Abstract | Full Text |


Mehmet ALVER & Şenol SANCAK  
NOKTALAMA İŞARETLERİNİN İLKÖĞRETİM II. KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA VE DERS KİTAPLARINA YANSIMASI Ss, 374-388
THE REFLECTION OF PUNCTIATION MARKS IN THE CURRICULUM OF 2ND-STEP INSTRUCTION OF THE TURKISH COURSE AT ELEMENTARY SCHOOLS AND IN TURKISH TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.213
Abstract | Full Text |


Nurten SARICA & Çilem OD  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TAMLAMA ALGISI SORUNLARI Ss, 389-398
PROBLEMS OF COMPLEMENT PERCEPTION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.205
Abstract | Full Text |


Onur DURSUN & Sercan Hamza BAĞLAMA  
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE İDEOLOJİ DİKOTOMİSİNİN DİL ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI GAZETE BULMACALARINDAKİ İDEOLOJİ ÜRETİMİNİN ANALİZİ Ss, 399-427
THE REFLECTION OF THE DICHOTOMY OF CULTURE AND IDEOLOGY ON LANGUAGE IN TURKEY: AN ANALYSIS OF IDEOLOGICAL PRODUCTION IN NEWSPAPERS’ CROSSWORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.209
Abstract | Full Text |


Sevcan YILMAZ KUTLAY  
KİŞİSEL TARİHİN BİR ÜRÜNÜ OLARAK ÇEVİRMEN HABİTUSU Ss, 428-437
TRANSLATOR'S HABITUS AS A PRODUCTION OF PERSONAL HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.193
Abstract | Full Text |


Ekrem BEKTAŞ  
GÜL CÂMİ’İ’NİN HATÎBİ Ss, 438-449
PREACHER OF GÜL MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.212
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri