Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 NumberEditor
Prof. Dr. Kathleen MALU

Assistant Editor
Dr. Hasan BEDİR

Oulu Finland  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorialİsmail Hakkı MİRİCİ  
AVRUPA VE TÜRKİYE’DEKİ ÇAĞDAŞ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ UYGULAMALARI
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 1-8
CONTEMPORARY ELT PRACTICES ACROSS EUROPE AND IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.333
Abstract | Full Text |


Amir KHALİLZADEH  
İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL OLGULAR EĞİTİME DÂHİL EDİLMELİ Mİ? Ss, 9-13
SHOULD WE INCLUDE OR EXCLUDE TEACHING CULTURAL MATTERS IN TEFL?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.320
Abstract | Full Text |


Esim GÜRSOY  
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETERLİLİKLERİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 14-24
ELT TEACHER QUALIFICATIONS FOR TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.322
Abstract | Full Text |


Fatih GÜNGÖR  
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYOKÜLTÜREL UYUMLARI Ss, 25-32
SOCIOCULTURAL ADJUSTMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS AT TURKISH UNIVERSITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.323
Abstract | Full Text |


Hazal ÇEPİK & Evindar ÇEPİK  
ADAY İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ Ss, 33-42
LANGUAGE TEACHER EDUCATION IN TURKEY: THE PERSPECTIVES OF PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.324
Abstract | Full Text |


Muhammed Metin ÇAMELİ  
BİR ROMAN İNCELEMESİNDE OKUYUCULARIN ÇEŞİTLİ BAKIŞ AÇILARININ OYNADIĞI ROL: OKUR MERKEZLİ ELEŞTİRİ VE KİŞİSEL KURGU TEORİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 43-50
THE ROLE OF VARYING VIEWPOINTS OF READERS IN EXAMINING A NOVEL: A STUDY ON READER-RESPONSE APPROACH AND PERSONAL CONSTRUCT THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.328
Abstract | Full Text |


Mutlu ÇAM & Selma KARABINAR  
RİCA İFADELERİNİN YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN İNCELENMESİ: SOSYO-EDİMBİLİMSEL YAKLAŞIM Ss, 51-60
THE ANALYSIS OF REQUEST STATEMENTS BY EFL LEARNERS: A SOCIOPRAGMATIC POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.321
Abstract | Full Text |


Serdil İLK  
TÜRK İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ İLE İLGİLİ İNANÇLARI Ss, 61-69
TURKISH EFL TEACHERS’ BELIEFS REGARDING READING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.329
Abstract | Full Text |


Tuğba ŞİMŞEK  
YABANCI DİL SINIFLARINDAKİ KAYGININ ROLÜNÜN CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 70-83
THE ROLE OF ANXIETY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES: A FOCUS ON GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.332
Abstract | Full Text |


Kenan AKARSLAN  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA LATİNCE VE YUNANCA KÖKLER ARACILIĞIYLA KELİME ÖĞRENİMİ VEYA ÖĞRETİMİNİN FARKINDALIĞINI ARTTIRMA Ss, 84-91
RAISING AWARENESS OF TEACHING OR LEARNING VOCABULARY THROUGH LATIN AND GREEK ROOTS AMONG ENGLISH TEACHERS AND LEARNERS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.325
Abstract | Full Text |


Eda ERCAN DEMİREL & Selma DURAK ÜĞÜTEN  
OTONOMİYİ GELİŞTİRMEDE ÖĞRENME STRATEJİLERİ KULLANIMI Ss, 92-98
USING LEARNING STRATEGIES TO FOSTER AUTONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.343
Abstract | Full Text |


Ahmet Zeki GÜVEN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ Ss, 99-114
QUALIFICATIONS OF TURKISH TEACHERS’ IN USING EDUCATIONAL TECHNOLOGY
abortion clinics in ny read anti abortion facts
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.335
Abstract | Full Text |


Abdulkadir KIRBAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANIŞINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ss, 115-128
PROBLEMS THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION BASED LEARNING IN TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.292
Abstract | Full Text |


Ramazan KILIÇARSLAN  
ÇOCUK EDEBİYATINDA BİLMECENİN YERİ VE BİR BİLMECE DERLEME ÇALIŞMASI Ss, 115-128
THE POSITION OF RIDDLE IN CHILDREN LITERATURE AND A COMPILATION OF RIDDLE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.338
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK & Kürşat Şamil ŞAHİN  
SA’YÎ MUSTAFA ÇELEBİ’NİN BELGRAD FETİHNÂMESİ Ss, 141-159
BELGRADE FETIHNAMAH OF SA’YÎ MUSTAFA ÇELEBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.291
Abstract | Full Text |


Nurşat BİÇER  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ VE BU BEKLENTİLERİN KARŞILANMASI Ss, 160-176
EXPECTATIONS OF TURKISH PROSPECTIVE TEACHERS FROM TURKISH TEACHING COURSE TO FOREIGNERS AND THE STATUS OF MEETING THESE EXPECTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.298
Abstract | Full Text |


Gülşah PARLAK KALKAN  
YENİ LİSAN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA TÜRKÇE Ss, 177-189
THE TURKISH AT THE AFTER AND BEFORE OF THE NEW LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.307
Abstract | Full Text |


Safa ÇELEBİ & Bekir GÖKÇE  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İKNA EDİCİ KONUŞMALARINDA BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ Ss, 190-203
COHERENCE AND COHESİON IN PERSUASIVE PREPARED SPEECHES OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.334
Abstract | Full Text |


Dilek CERAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZDIKLARI HİKÂYELERİN METNİN ÜST YAPI UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 204-218
AN EXAMINATION OF STORIES WRITTEN BY PRESERVICE TURKISH-LANGUAGE TEACHERS IN TERMS OF SUPERSTRUCTURE ELEMENTS OF A TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.302
Abstract | Full Text |


Orhan HANBAY  
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MODEL ÖNERİSİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 219-232
MODEL SUGGESTION FOR APPLICATION AND RESEARCH CENTER FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO THE CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.312
Abstract | Full Text |


Canan AYDINBEK  
FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI Ss, 233-250
LANGUAGE LEARNING STRATEGY USAGES OF FRENCH TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.293
Abstract | Full Text |


Selami OK  
REFLECTIONS OF ELT STUDENTS ON LEARNING PROVERBS
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 251-269
REFLECTIONS OF ELT STUDENTS ON LEARNING PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.315
Abstract | Full Text |


Aslı ALTAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KONUŞUCULARININ RİCA YAPILARINDA KULLANDIĞI NEZAKET STRATEJİLERİ Ss, 270-294
POLITENESS STRATEGIES USED BY L2 TURKISH SPEAKERS IN MAKING REQUESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.317
Abstract | Full Text |


Basak Ümit BOZKURT , Gülsün Leyla UZUN & Yanghee LEE  
KORECE VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN SONU SORULARININ KARŞILAŞTIRILMASI: PISA 2009 SONUÇLARINA DÖNÜK BİR TARTIŞMA Ss, 295-313
A Comparison of Reading Comprehension Questions in Korean and Turkish Textbooks: A Discussion on Pisa 2009 Results
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.327
Abstract | Full Text |


Funda Uzdu YILDIZ  
FANTASTİK ANLATI VE OKURUN FANTASTİK ANLATIDAKİ İŞLEVİ Ss, 314-321
FANTASTIC NARRATIVE AND FUNCTION OF READER IN FANTASTIC NARRATIVE
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.285
Abstract | Full Text |


Metin DEMİRCİ & Mehmet Fatih DİNCASLAN  
+ki EKİ VE +DAki YAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 322-339
AN INVESTİGATİON İNTO THE SUFFİX OF +ki AND THE STRUCTURE OF +DAki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.300
Abstract | Full Text |


Önder ÇAKIRTAŞ & Ömer ŞEKERCİ  
BERNARD SHAW VE POLİTİKA Ss, 340-348
BERNARD SHAW AND POLITICS
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.339
Abstract | Full Text |


Özlem ÖRDEM  
TÜRK MODERNLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK POST MODERN ROMANINDA ÇOCUK Ss, 349-366
Turkish Postmodernist Novels Within the Framework of Turkish Modernization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.316
Abstract | Full Text |


Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ  
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA BİR KADIN: ŞAİR NİGÂR HANIM VE AŞK ŞİİRLERİ Ss, 367-373
A WOMAN IN THE OTTOMAN EMPIRE: POET NIGÂR HANIM AND HER LOVE POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.281
Abstract | Full Text |


B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU  
TEG EDATI VE ÇAĞATAYCADAKİ VARYASYON NEDENLERİ ÜZERİNE Ss, 374-385
POSTPOSITION TEG AND THE REASONS OF IT’S VARIATION IN CHAGATAY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.308
Abstract | Full Text |


Onur CERAN , Celal KARACA, Seçil EREN &Serçin KARATAŞ  
SCAMPER TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICI HİKÂYE YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ: BİR HİKÂYEYİ YENİDEN YAZMA ÖRNEĞİ Ss, 386-400
THE EFFECT OF SCAMPER TECHNIQUE ON STUDENTS’ CREATIVE STORY WRITING SKILLS: EXAMPLE OF REWRITING A STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.301
Abstract | Full Text |


Emrah BOYLU & Umut BAŞAR  
TELEVİZYONDAN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM TESPİTİ ÇALIŞMASI: İRAN ÖRNEĞİ Ss, 401-414
A DUE DILIGENCE STUDY BASED ON LEARNİNG TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TROUGH TELEVISION: IRAN CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.311
Abstract | Full Text |


Esra ÖRSDEMİR  
TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM SINIFLARI İNGİLİZCE DERSLERİNDEKİ PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 415-428
Exploring Young Learners’ Views about Performance Tasks in Turkish EFL Classrooms
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.304
Abstract | Full Text |


Hasan Hüseyin KILINÇ & Emin Tamer YENEN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 429-441
LECTURERS’ OPINIONS REGARDING TEXTBOOKS USED IN TURKISH EDUCATION FOR FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.288
Abstract | Full Text |


Murat BAŞAR , Cihangir DOĞAN, Nurcan ŞENER, Mehmet KARASU & Ramazan YURTTAŞ  
İLK OKUMA YAZMA SÜRECİNE AÇIK HECE YA DA KAPALI HECE İLE BAŞLAMAK Ss, 442-452
Beginning with Open or Closed Syllable to Initial Reading and Writing Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.340
Abstract | Full Text |


Soner İŞİMTEKİN  
CEMALZÂDE’NİN EDEBÎ ÜSLUBU VE İRANLI GENÇ YAZARLARA CEVABI Ss, 453-470
THE LITERARY STYLE OF JAMALZADEH AND HIS RESPONSE TO THE IRANIAN YOUNG WRITERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.310
Abstract | Full Text |


Taner CAN  
"THE MOVEMENT" VE PHILIP LARKIN ŞİİRİ Ss, 471-480
THE MOVEMENT AND THE POETRY OF PHILIP LARKIN
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.299
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri