ISSN:2342-0251
International Journal of Language Academy

Editor: Prof. Dr. Ali YAKICI
Assistant Editor: Assoc. Prof. Dr. Gülnur AYDIN
Publication Place: Oulu / Finland
Year-Number: 2019-30
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Gül Banu DUMAN Geleneksek Tiyatrodan Çağdaş Tiyatroya Kırgız Tiyatrosu, 1-8
FROM TRADITIONAL THEATRE TO MODERN THEATRE KIRGHIZ THEATRE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39974
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nuray KARAKAYA - Alparslan DEMİRBİLEK Edebiyatta Estetik Değerler ve Yeni Türk Edebiyatında Estetik Algısının Değişimi, 9-27
ESTHETIC VALUES IN LITERATURE AND CHANGE OF AESTHETIC PERCEPTION IN YENİ TÜRK EDEBİYATI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39972
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurullah ULUTAŞ KONUŞMA EĞİTİMİ VE RETORİK SANATININ İLETİŞİMDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNE, 28-54
ON THE IMPORTANCE OF SPEAKING TRAINING AND RHETORIC ART IN COMMUNICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39932
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Perihan YALÇIN Çeviri Stratejileri ve İşlemleri Açısından Emile Zola’nın ‘’Thérèse Raquin’’ Adlı Romanının İncelenmesi, 55-62
ANALYSIS OF EMILE ZOLA'S NOVEL “THÉRÈSE RAQUIN’’ IN TERMS OF TRANSLATION STRATEGIES AND OPERATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39806
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aysun AKÇAM - Mustafa TÜRKYILMAZ Ortaokul Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme, 64-79
A STUDY ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS' COMMUNICATION SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.37417
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aylin SEYMEN - Muhammet KOÇAK QUALIFIKATIONEN UND KOMPETENZEN VON ÜBERSETZERN IM RECHTSWESEN, 70-78
QUALIFICATIONS AND COMPETENCES OF TRANSLATORS IN THE LEGAL FIELD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39800
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Bahadır GÜNEŞ Ebi Abdillah Bin Muhammed İbni Tâlibü’l-Ensârî Ed-Dımışkî’nin Kıyafetname’sinde Koşut Sözler, 79-89
PARALLEL WORDS İN EBİ ABDİLLAH BİN MUHAMMED İBNİ TÂLİBÜ’L-ENSÂRÎ ED-DIMIŞKÎ’S KIYAFETNAME
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39548
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

GÖKMEN GEZER - Muhammed Zahit CAN Turgut GÜMÜŞOĞLU Türkçe’den İngilizce’ye Edat Çevirilerinde Karşılaşılan Çeviri Sorunları, 90-106
TRANSLATIONAL PROBLEMS FACED IN TRANSLATIONS OF PREPOSITIONS FROM ENGLISH INTO TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30289
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Serkan İPEK - Adnan KAN Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması , 107-123
A SCALE DEVELOPMENT STUDY FOR DETERMINING TECHNOLOGY ATTITUDES OF THOSE WHO TEACH TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36896
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nihat KAVAN - Erhan AKIN Özel Eğitim Öğrencilerinin Dil Edinim Süreçlerinin Değerlendirilmesi, 124-133
EVALUATİON OF LANGUAGE ACQUİSİTİON PROCESSES OF SPECİAL EDUCATİON STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30166
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Veysel İŞÇİ Postmodern Bir Metin Olarak Fransız Teğmenin Kadını’nı Yeniden Okumak, 134-143
RE-VISITINGTHE FRENCH LIEUTENANT’S WOMAN AS A POSTMODERN TEXT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.38826
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hilal PEKER Carol Griffiths’in Lessons From Good Learners Adlı Kitabı Üzerine Betimsel Bir İnceleme Yazısı, 144-148
A DESCRIPTIVE REVIEW ON CAROL GRIFFITHS’ LESSONS FROM GOOD LANGUAGE LEARNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36999
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mithat EKİNCİ EFL INSTRUCTORS’ LEVEL OF AWARENESS ABOUT THE SIGNIFICANCE OF 21ST CENTURY SKILLS, 149-168
EFL INSTRUCTORS’ LEVEL OF AWARENESS ABOUT THE SIGNIFICANCE OF 21ST CENTURY SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25816
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih YILMAZ - Esma ÇETİNKAYA Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kalıp Sözler: Yedi İklim Türkçe Örneği, 169-185
FORMULAIC EXPRESSIONS ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOKS: A SAMPLE OF YEDİ İKLİM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30012
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Gül Mükerrem ÖZTÜRK Gürcü Yazar Akaki Tsereteli’nin “Başi Açuki” Adlı Tarihi Hikâyesinin Türkçedeki İki Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi, 186-197
DIFFERENT TRANSLATIONS OF THE HISTORICAL STORY OF “BAŞI AÇUKI” WRITTEN BY THE GEORGIAN AUTHOR AKAKI TSERETELI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25851
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sopio Makhatchashvili Gürcü Seyyahın ve Diplomatın Gözüyle Türkiye ve Türk Dünyası , 198-209
SEEN TURKEY AND TURKISH WORLD BY GIORGI AVALISHVILI, GEORGIAN TRAVELER AND DIPLOMAT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39560
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet DEMİREL Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygıları ile Yaratıcı Yazma Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir inceleme, 210-220
AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES WRITING ANXIETY AND CREATIVE WRITING ACHIEVEMENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30174
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emrah ARĞIN - Mustafa ÇETİNKAYA Yabancı Dil Öğreniminde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma, 221-231
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE USE OF INTERNET AND SOCIAL MEDIA IN FOREING LANGUAGE LEARNING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29176
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU - Hilal Çifçi Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinde Üretici Dil Becerilerinin Yerinin İncelenmesi, 232-245
THE ANALYSIS OF PRODUCTIVE SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39870
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yusuf AVCI - Ayşe DAĞ PESTİL Gamze ÇELİK KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN DİL EĞİTİMİ KAZANIMLARININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 246-269
A RESEARCH STUDY ON THE INTERNSHIP TRAINING PERIOD OF KYRGYZ STUDENTS IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25853
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlyas YAKUT Dil Eğitmenlerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Analizi, 270-280
AN ANALYSIS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT NEEDS OF THE LANGUAGE INSTRUCTORS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29996
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Simgenur MEMİŞOĞLU - Asuman AHMED ABDO SHABAN DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA REFİK HALİD KARAY’IN “GÖZYAŞI” VE “KÖPEK” BAŞLIKLI HİKÂYELERİNİN İNCELENMESİ, 281-303
THE EXAMINATION OF REFIK HALID KARAY’S STORIES NAMED “TEAR” AND “THE DOG” IN TERMS OF VALUES EDUCATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39948
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ertan KUŞÇU Yabancı Dil Fransızca Öğretiminde Mobil Destekli Uygulamalar: Duolıngo ve Memrise Örnekleri, 304-318
APPLICATIONS FOR MOBILE ASSISTED FRENCH LEARNING: DUOLINGO AND MEMRISE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25833
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Vahid Panahzadeh - Mohammad Javad Mohammadi & Bita Asadi Impacts of Culture-Embedded Texts on EFL Learners’ Reading Comprehension, 319-326
On the Impacts of Culture-Embedded Texts on EFL Learners’ Reading Comprehension: The Case of Native and Target-Culture Texts
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.124
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ümmügülsüm ÖZDOĞAN - İsa SARIÇAM Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Türkçe Öğretmenlerinin Konuşma Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları , 327-341
A STUDY ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS' COMMUNICATION SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.37385
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi'nin Manzum Fetvâları III, 342-348
SHAYKH AL-ISLÂM HODJA SADEDDIN EFENDI AND POETRY FATWAS III
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39881
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Figen Şen - Ekrem SOLAK Öğretici Görüşlerine Göre Sığınmacı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği, 349-360
THE EVALUATION OF THE PROBLEMS BY THE TEACHERS IN THE TEACHING OF TURKISH LANGUAGE TO REFUGEE STUDENTS: SAMPLE OF PROVINCE KAYSERİ
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25856
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nuh DOĞAN Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kalıplaşmış Dil Birimlerinin Yeri ve Önemi, 361-373
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE FORMULAIC LANGUAGE IN TURKISH COURSE BOOKS FOR FOREIGNERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39966
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurten ÖZÇELİK - Davut DİVARCİOĞLU Fransızca Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Ediniminde Çeviriye Bakış Açıları, 374-390
FRENCH LANGUAGE EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ON TRANSLATION IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39882
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emrah EKMEKÇİ Yabancı Dil Eğitiminde BİT Araçlarının Etkili Kullanımı: ICT-REV Projesinden Yansımalar, 391-402
EFFECTIVE USE OF ICT TOOLS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: SOME REFLECTIONS FROM THE ICT-REV PROJECT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39571
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.