İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA MOTİVASYONU VE YAZMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 57-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma ve kitap okuma motivasyonlarının belirlenerek, öğrencilerin cinsiyetlerinin, gazete/dergi okuma durumlarının ve yazma ile kitap okuma motivasyonlarının Türkçe dersi akademik başarısını hangi düzeyde yordadığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmaya Kırıkkale il merkezinde öğrenim gören 262 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Kitap Okuma Motivasyonu Ölçeği ve Yazma Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının gazete/dergi okuduğu; öğrencilerin kitap okumaya yönelik motivasyon düzeylerinin yüksek, yazmaya yönelik motivasyon düzeylerinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Türkçe dersi akademik başarısını açıklamada kitap okuma motivasyonunun önemli, yazma motivasyonunun önemsiz bir değişken olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Yazma motivasyonu ve gazete/dergi okuma durumu değişkenleri sabit tutulduğunda, kitap okuma motivasyonu ile Türkçe dersi akademik başarısı arasında pozitif yönde vedüşük bir ilişki bulunmuştur. Kitap okuma motivasyonu ve yazma motivasyonu değişkenleri sabit tutulduğunda, gazete/dergi okuma durumu ile Türkçe dersi akademik başarısı arasında düşük düzeyde pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Türkçe dersi akademik başarısını yordamadaki önem sırası kitap okuma motivasyonu, gazete/dergi okuma durumu ve yazma motivasyonu şeklindedir. Kitap okuma motivasyonu ile Türkçe dersi akademik başarısı arasındaki olumlu ilişki göz önünde bulundurularak, öğrencilerin kitap okumaya yönelik motivasyonlarını artıracak çalışmalar yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin yazmaya yönelik motivasyonlarının düşük olmasının nedenlerini belirlemeye ve yazmaya yönelik motivasyonu artırmaya yönelik araştırmalar tasarlanabilir.

Keywords

Abstract

In the current study, the purpose is to determine the elementary school fourth grade students’ writing and book reading motivation and the extent to which gender, state of reading newspaper/magazine, writing and book reading motivations predict the students’ academic achievements in the Turkish Language course. As the method of the study, relational survey design was used. The study was conducted with the participation of 262 elementary school fourth graders in the city of Kırıkkale in 2014-2015 school year. Personal Information Form, Book Reading Motivation Scale and Writing Motivation Scale were used as the data collection instruments of the study. The results of the analyses conducted revealed that more than half of the students read newspapers/magazines; the students’ book reading motivation level is high and their writing motivation level is low. In the explanation of the academic achievement in Turkish Language course, book reading motivation was found to be a significant variable and writing motivation not. When writing motivation and state of reading newspaper/magazine reading were kept constant, a positive and low level of correlation was found between book reading motivation and Turkish Language course academic achievement. When the variables of book reading motivation and writing motivation were kept constant, a positive and low level of correlation was found between state of reading newspaper/magazine and Turkish Language course academic achievement. The variables can be ordered as follows in terms of the power of predicting Turkish Language course academic achievement; book reading motivation, state of reading newspaper/magazine and writing motivation. Considering the correlation between book reading motivation and Turkish Language course academic achievement, activities can be developed to enhance students’ book reading motivation. Moreover, research can be designed to determine the reasons for students’ low writing motivation and activities can be developed to promote students’ writing motivation.

abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Keywords