abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts" />

TÜRK DİLİ DERSİNDE İÇERİK VE SINIF ORTAMININ DERSİN ETKİLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK AKSİYON ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 337-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, uygulayıcının araştırmacı rolünü üstlenerek Türk Dili dersinin etkililiğini düşüren problemleri tespit etmek ve bu problemlerin uygulamada çözülebilmesi için neler yapılabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak eleştirel kuram paradigmasına dayalı nitel yöntemle aksiyon araştırması yürütülmüştür. Bu yöntemin seçilmesinde öne çıkan etkenler aksiyon araştırmasının, bizzat uygulayıcısının araştırmanın içinde olmasını, uygulamada ortaya çıkan problemleri bizzat gözlemleyerek tespit edebilmesini ve getirdiği çözümleri sınıf ortamında uygulayarak sonuçlarını görebilme imkânını sağlamasıdır. Çalışma 2011-2012 eğitim-öğretim yılının 14 haftalık ders süresinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı günlüğü, öğrenci günlüğü ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın yaklaşımı uygulamaları sistematik olarak anlamak, değerlendirmek ve değiştirmek amacını güttüğü için çerçeve programın öngördüğü şekilde dersin işlenmesi sürecindeki gözlemler ve öğrenci görüşleriyle durum anlamlandırılmaya çalışılmış, veriler değerlendirilmiş ve uygulamalarda değişikliğe gidilmiştir. Çalışma sonucunda dersin içeriğinin dil bilinci kazandırmadığı ve beceri geliştirmeye yönelik olmadığı; ortamın dersin başarını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Buna göre dersin içeriğinin öğretim yapılan yükseköğretim kurumunun düzeyine uygun temel dil becerileri ve üst düzey zihinsel becerileri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği; ders ortamında öğrencilerin ilgili ve duyarlı yaklaşmasının sağlanabilmesi için sınıf mevcudunun kalabalık olmamasının ve dersin etkili kılınabilmesi için öğreticinin dersi önemseyerek model olması gerektiği; öğrencilerin dil bilinci kazandıracak metinlerle derste karşılaşmalarının sağlanması ve yazı çalışmaları yaptırılarak öğrenciyle birlikte kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The study aims to improve the practices of the Turkish language course lecturer through the views of the students and the reflection of the lecturer himself in order to achieve the objectives of the course which is offered in vocational schools of higher education. To this end, an action research design was adopted within qualitative research approach. This approach enables the researcher to be in the very process of the research as a practitioner, and provides the pratitioner with the opportunity of observing and detecting the problems occur during the practice as well as evaluate the results of the new practices implemented after the designation of the problems. The study was conducted on 186 students in 14 weeks period in 2011-2012 academic year. The data was collected through the diaries of the practitioner, and semi-structured interviews with the students. Some of the students did not provide any or enough data within the scope of the study during the data colection process. At the end of the study, the practitioner concluded that the course lecturer should be the model for the students by attaching importance to the course and be a model to the students in this respect. Besides, the students need to be engaged with literary works which provide to them language awareness, and thus this should be practiced with the the writing practices. Additioanlly, necessary techniques which enable the large number of students to participate in such activities should be used in the crowded classrooms.

Keywords