TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2015-7
Number of pages: 151-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği lisans programında 2014-1015 öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi ve tercih durumlarına bağlı olarak belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak, Schaufeli ve diğerleri (2002) tarafından öğrencilerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen, Balkıs ve diğerleri (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Öğrenci Versiyonu) kullanılmıştır. 15 maddeden oluşan ölçek yedili likert tipindedir. Derecelendirmesi “Tamamıyla Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Biraz Katılıyorum”, “Nötr”, “Biraz Katılmıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” şeklinde yapılmıştır. Ölçekte yer alan tüm maddeler toplanarak genel tükenmişlik düzeyi belirlenmektedir. Ölçekten yüksek puan almak, daha yüksek tükenmişliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Araştırmanın örneklemini birinci sınıfta öğrenim gören 50, ikinci sınıfta öğrenim gören 45, üçüncü sınıfta öğrenim gören 42 ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 34 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada 109 kız, 62 erkek olmak üzere toplam 171 öğretmen adayının tükenmişlik düzeyleri değerlendirilmiştir. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Veriler üzerinde t-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının cinsiyete göre tükenmişlik düzeylerinin kızlar lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği (X=62.86), sınıf düzeyine göre tükenmişlik düzeylerinin 4. sınıf lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği (X=78.20), tercih durumuna göre ise tükenmişlik düzeylerinin bölümü istemeyerek tercih edenler lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği (X=69.70) belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study intends to determine pre-service teachers’ -who studied at Ege University Faculty of Education Turkish Teaching licence programme in 2014-2015 academic year (spring semester)- burnout levels according to their gender, grade and preference. In the study, “Maslach Burnout Inventory (Student Version)” was used which was developed by Schaufeli et al (2002) in order to determine the burnout levels of students and adopted to Turkish by Balkıs et al (2011) as a measurement tool. The scale which is consisted of 15 items is seven-point Likert-type. Rating is formed as “Completely Agree”, “Agree”, “Slightly Agree, “Undecided”, “Slightly Disagree”, “Disagree” and “Completely Disagree”. Overall burnout level is determined by calculating all scale items. Getting the highest score from scale is considered as an indicator of higher burnout. 50 pre-service Turkish teachers studying at first grade, 45 pre-service Turkish teachers studying at second grade, 42 pre-service Turkish teachers studying at third grade and 34 pre-service Turkish teachers studying at fourth grade were consisted the sample of the study. In this study, 171 prospective teachers’ (109 female and 62 male) burnout levels were evaluated. The collected data were analyzed by using SPSS. T-test and Anova were applied on data. Significant differences were observed in the burnout level of pre-service Turkish teachers according to gender in the favor of female (X=62.86), the burnout level according to grade in the favor of 4th grade (X=78.20), the burnout level according to preference in the favor of involuntary (X=69.70).

Keywords