HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI NE DURUMDA?

Author:

Year-Number: 2015-8
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin; cinsiyet, sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerinin konuşma becerilerine etkisini değerlendirmek üzere yapılmıştır. Araştırmada Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Zihinsel Engelliler Eğitimi, Görme Engelliler Eğitimi 1. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 155 deneğin; cinsiyet, sosyal ve ekonomik özelliklerinin konuşma becerilerine etkisi incelenmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler; SPSS 15.0 istatistik paket programıyla, iki değişken arasındaki anlamlılık t testiyle, ikiden fazla değişken arasındaki anlamlılık tek yönlü varyans analiziyle (ANOVA) analiz edilmiştir. İkiden fazla değişken arasındaki anlamlılığın derecesinin tespit edilmesinde ise tukey testi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin sosyal ve ekonomik özelliklerinin konuşma becerilerine anlamlı bir etkisi tespit edilememişken düzenli olarak kitap okuyan ve yazı yazan öğrencilerin konuşmalarının daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research was conducted to evaluate the effect of gender, social, economic and cultural characteristics of Gazi University Education Faculty students to their speaking skills. The total of 155 subjects, who were selected from Gazi University Faculty of Education, Computer Education and Technology Education, Biology Education, Mental Retardation Education, Visually Impaired Education, are examined to find out the effect of gender, social, economic and characteristics to their speaking skills. The data obtained from the students were analyzed by SPSS 15.0 statistical software package, with significant t-test between two variables, with one-way significance between more than two variables (ANOVA). Tukey test was used for the detection of the degree of correlation between more than two variables. According to the study, while social and economic characteristics of the students were not detected to have a significant effect on speech, the speech of students who read and write regularly was concluded to be more successful. It was determined in the study that female students were more successfull than male students.

Keywords