GAZETE REKLAM METİNLERİ YOLUYLA TAMLAMALARIN ÖĞRETİMİ

Author:

Number of pages: 227-237
Year-Number: 2016-10

Abstract

Yabancı dil derslerinde kullanılan ders malzemelerinin hazırlanmasında özgün metinler ve yapay metinler kullanılabilir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan ders malzemeleri öğrencileri özgün dil kullanımlarına yönlendirmelidir. Malzemeler, öğrenciyi özgün dil kullanımlarına yönlendirmesi gerektiği savunusu çerçevesinde ele alındığında derslerde özgün metinler kullanmanın büyük önem taşıdığı sonucuna varılmaktadır. Öğrenciyi özgün dil kullanımına yönelten ve yabancı dili iletişimsel amaçlar için kullanma olanağı tanıyan bu metinler, dil öğreniminde başarıyı arttırmaktadır. Ancak özgün metinlerin başarılı olarak kullanılması için bu metinlerin incelenerek hangi yapıların ya da hangi dilsel birimlerin kullanımı için uygun olduklarının betimlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada özgün dil verileri sunan reklam metinleri ele alınmıştır. Türkçe reklam metinlerinde sözcük düzeyinde; niteleme sıfatları, metne hareketlilik kazandıran canlı ve dinamik eylemler, gösterme ve zaman belirteçleri sıklıkla kullanılırken sözdizimi düzeyinde ad öbeklerinin bir tümceye eşit olduğu eksik yapılar kullanılmaktadır. Bu ad öbekleri içinde tamlamalar önemli bir yere sahiptir. Reklam metinlerinin tamlamaların öğretimi amacıyla kullanıma uygun örnekler sunup sunmadığını betimlemek amacıyla 31 gün süreyle 3 ayrı gazetede yer alan reklam metinleri taranmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde reklam metinlerinde belirtisiz ad tamlamalarının belirtili ad tamlamalarına oranla daha sık kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Alanyazında tamlamalarının nasıl ele alındığına yönelik açıklamalara da yer verilen bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamlamaların öğretimi amacıyla kullanılabilecek ders malzemesi örneği sunulmuştur. Sunum Uygulama Üretim Modeli çerçevesinde sunulan ders malzemesi örneği bir gazeteden alınmış özgün bir reklam metninin nasıl kullanılabileceğine yönelik bir öneri niteliği taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Authentic and unauthentic texts can be used in the preparation of course materials that are used in foreign language classes. The course materials used in foreign language teaching should guide students to use authentic language. When the materials are under debate in the frame of the argument which necessitates the student to direct the use of authentic language, it is concluded that the use of authentic materials in lessons is significant. The texts, directing students to use authentic language and enabling them to use foreign language for communicational goals, increase success in language learning. These authentic texts should be described for which linguistic units and structures they are convenient by being studied in order to be used successfully. In this study, the advertisement texts are under debate which provides authentic language data. In Turkish advertisement texts, while qualificative adjectives, active and dynamic verbs which give liveliness to the text, demonstration and time adverbs are often used, in syntax level inadequate structures are used which is equal to noun phrases. Complements have an important place in noun phrases. The advertisement texts were searched in 3 different newspapers for 31 days to describe whether the advertisement texts present suitable examples on purpose of teaching complements. When the data is evaluated it has been concluded that indefinite possessive complements are used more often than definite complements in advertisement texts. Also given a place to explanations about how the complements are studied in the field, course material model that can be used as the purpose of teaching complements in teaching Turkish as a foreign language has been presented in this study. The example of course material has a recommendation character how an advertisement text can be used which was presented in the frame of Presentation Practice (PPP) Production Model, had been taken from a newspaper.

Keywords