YAZMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 283-294
Year-Number: 2016-10

Abstract

Bu araştırma, ortaokul düzeyinde eğitim görmekte olan öğrencilerin yazma motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ölçek; 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, yazmaya yönelik özyeterlik, duyuşsal durum, sosyal kabul, fiziksel durum olarak sıralanmaktadır. Yazma Motivasyonu Ölçeği’ndeki toplam madde sayısı 28’dir. 3 dereceli Likert tipi olarak hazırlanan bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84, en düşük puan ise 28’dir.

Keywords

Abstract

This research aimed to develop a tool of measurement in order to determine secondary school students’ motivation for writing. The scale was composed of 4 sub-scales; namely, self-efficacy, affective state, social acceptance, and physical state. The number of items in the Writing Motivation Scale was 28 in total. Therefore, the maximum score receivable from this scale – which was in 3-pointed Likert type- was 84 whereas the minimum score was 28. The four items having a negative meaning in the scale were encoded inversely.

Keywords