İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SINIFLARDA SÖZDİZİMSEL OLARAK FARKLI OLAN TEŞHİR VE GÖNDERGESEL SORULARIN ÖĞRENCI CEVAPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 315-330
Year-Number: 2016-10

Abstract

Dil sınıflarındaki teşhir ver göndergesel sorularını inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Teşhir sorularının gerçek iletişimi daha iyi temsil ettiği düşünülen göndergesel soruları genellikle sayıca geçtiğinin bulunmasına rağmen, iletişimsel hedefleri daha öncelikli olan sınıflar teşhir ve göndergesel sorular açısından yeterince incelenmemiştir. Bu sebeple, 10 adet orta seviye öğrencisi ve bir anadili İngilizce olan öğretmenin oluşturduğu, iletişim ve konuşma becerilerinin ön planda olduğu bir sınıf kameraya çekilmiştir. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki konuşmaların çevriyazıları teşhir ve göndergesel soruların sıklığını, sözdizimsel farklılıklarını ve bunların öğrenci cevapları üzerindeki etkilerini bulmak amacıyla analiz edilmiştir. Literatürdeki kanıtların aksine, sonuçlar göndergesel soruların bütün soruların dörtte üçünü kapsayarak teşhir sorularını sayıca geçtiğini ve öğrencilerin bunlara daha uzun cevaplar verdiğini göstermiştir. Ayrıca öğretmen soru çeşitlerini ve sözdizimsel yapılarını konuşmalar sırasında değiştirmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalara kıyas yapılarak sonuçlar üzerinden çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

There have been many studies investigating display and referential questions in language classes. Although display questions were generally found to outnumber referential questions which are considered to resemble real interaction more, classrooms prioritizing the interactional objectives have not been observed much in terms of display and referential questions. Therefore, a lesson including 10 intermediate level students and a native teacher of English with the objective of interactive and speaking skills in the foreground was videotaped. The transcriptions of conversations between the teacher and students were analysed so as to find out the frequency of display and referential questions, syntactical differences between them and their effects on students’ answers. The results showed that referential questions outnumbered display ones by accounting for nearly three quarters of total questions and students apparently gave longer responses to them contrary to much evidence in literature. Also, the teacher changed question types and syntactical structures of questions during conversations. Implications were made on the results comparing to other studies in literature.

Keywords