BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİ VE ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ GELİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2016-12
Number of pages: 206-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin özerklik gelişimi algıları hakkında iç görü kazanmak ve öğrencilerin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi ortamında İngilizce öğrenme algılarını araştırmaktır. Öğrencilerin özerklik gelişimi hakkındaki algıları hakkında fikir sahibi olabilmek için, öğrenci özerkliğinin dört farklı alanı incelenmiştir: (a) Öğrencilerin İngilizce öğrenmeye ilişkin motivasyon düzeyleri, (b) Öğrencilerin İngilizce öğrenmede biliş üstü stratejilerin kullanımı, (c) Öğrencilerin İngilizce öğrenmede kendilerine ve öğretmenlerine yükledikleri sorumluluk anlayışları, (d) Öğrencilerin sınıf dışı faaliyetlerindeki İngilizce uygulamaları. Belirtilen hedeflere ulaşmak için, bir anket, yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler, kullanılarak nitel ve nicel veri toplanmıştır. Anket ile toplanan veri nicel analiz tekniğine ve görüşmelerden toplanan veri ise nitel analiz tekniğine tabi tutulmuştur. Bulgular öğrencilerin çoğunluğunun yüksek bir motivasyona sahip olduğunu ve öğrencilerin kendi kendilerini gözlem ve değerlendirme yoluyla birtakım stratejileri kullanma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Diğer taraftan, öğrencilerin çoğunun öğrenme sürecindeki işlerin pek çoğundan öğretmenlerini sorumlu tuttuğu ve İngilizcelerini geliştirmek için sınıf dışı aktivitelere çok az zaman ayırdıkları saptanmıştır. Çalışma boyunca, öğrencilerin motivasyonlarını artırabilmeleri, dil öğrenme tekniklerini kullanabilmeleri, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmeleri ve sınıf dışı aktivitelere katılabilmeleri için Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi derslerine katılmaları desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to gain insights into students’ perception of learner autonomy development and to explore learners’ perceptions of learning English within a CALL environment. In order to gain insights about the students’ perceptions of learner autonomy development, four areas of learner autonomy were examined: (a) Learners’ motivation level in learning English, (b) Learners’ use of metacognitive strategies in learning English, (c) Learners’ responsibility perception of their own and their teachers’ in learning English and (d) Learners’ practice of English in the outside class activities. In order to reach the goals mentioned above, both qualitative and quantitative data were collected by the help of questionnaires, semi-structured face-to-face interviews. The data collected from the questionnaire were subjected to descriptive analysis and the data collected from interviews were subjected to content analysis. The findings indicated that the majority of the students had a high motivation and most of them tended to use some metacognitive strategies like self-monitoring and self-evaluation. On the other hand, the findings revealed that most of the students considered the teacher as more responsible for most of the tasks during their own learning process, and tended to spend a little time for outside activities to improve their English. During the study, the students were encouraged to take an active involvement to the CALL classes to increase their motivation, use language learning strategies, take responsibility for their own learning and engage in outside class activities.

Keywords