İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERDE ALGILANAN DUYGUSAL ZEKA, BEŞ BÜYÜK KİŞİLİK FAKTÖRÜ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2016-12
Number of pages: 225-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı bir senelik yoğun bir İngilizce eğitimi ile İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen farklı alanlardan üniversite öğrencilerinin Algılanan Duygusal Zekâları, Beş Büyük Kişilik Özellikleri ve dört dil becerisindeki (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) akademik başarıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu araştırmanın katılımcılarını 2013-2014 yılında Yabancı Diller Okulu’nun hazırlık sınıfında okuyan 211 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel ve nicel bir yöntem kullanılmıştır. Algılanan Duygusal Zeka’yı ölçmek için kullanılan Duygusal Zeka Ölçeği, Schutte ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen Schutte Duygusal Zeka Ölçeği’nin Austin, Saklofske, Huang ve Mckenney (2004) tarafından yeniden düzenlenmiş ve Tok, Moralı ve Tatar (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış hâlidir. Ölçekte 41 madde yer almaktadır ve genel Algılanan Duygusal Zeka puanının yanısıra İyimserlik/Ruh Hali Düzenlemesi, Duygu Değerlendirmesi ve Duygu Kullanımı için alt ölçek puanları sunmaktadır. Tatar (2005) tarafından geliştirilen Kısa Beş Faktör Kişilik Envanteri, Nevrotiklik, Dışadönüklük, Deneyime Açıklık, Uygunluk ve Sorumluluk Duygusu ile Hareket Etme özelliklerinden oluşan Beş Büyük Kişilik Faktörünü ölçen beşli likert yapıda 85 maddeden oluşan kişilik envanteridir. Elde edilen betimsel istatistiksel verilerin analizinde SPSS 20.0 istatistik analiz yazılımı üzerinde Pearson korelasyon ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bulguları dil öğrencilerinin Beş Büyük Kişilik Özelliği ve Algılanan Duygusal Zekaları arasında anlamlı ölçüde negatif ilişki olduğunu göstermektedir. Bunun yanında cinsiyet ve alan değişkenlerinin dil öğrencilerinin başarısında önemsiz olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to research the associations among Trait Emotional Intelligence (TEI), Big Five Personality Traits (BFPT) and the academic success of the students in four language skills namely reading, writing, listening and speaking in English and overall academic success in EFL college students from different majors and having one-year intensive English education. The participants of the study are randomly selected 211 university students attending the School of Foreign Languages in 2013- 2014 academic year In this study, a descriptive and quantitative method was applied. The instruments are 1. Schutte Emotional Intelligence Scale (1998) revised by Austin, Saklofske, Huang, and McKenney (2004). Tok, Moralı, and Tatar (2005) adapted the scale for Turkish populations. 2. The Short Form Five Factor Personality Inventory developed by Tatar (2005). For the data analysis the Pearson correlation coefficient and ANOVA analyses were applied. The findings of the study show that there is a significant negative relationship between BFPT and TEI of the language learners. Also, BFPT and TEI have certain levels of correlation with academic success in language skills and in their grade point averages (GPA). However, the variable of major is insignificant in the success of language learners.

Keywords