DİVAN ŞİİRİNİN ATEŞTEN KIYAFETLERİ

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 401-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bulunuşunun ve denetimli şekilde kullanılmasının ardından ateş, pek çok açıdan insanlığın gelişimine katkıda bulunmuştur. Ateş, hemen her kültürü etkilemiş, günlük hayata etkisinin dışında mitolojinin, inanışların, büyü vb. uygulamaların içine yerleşmiştir. Bütün toplumların hayatında önemli yer tutan ateş, Osmanlı toplumunda da önemli olmuş, sosyal hayatta ve kültürde etkisini göstermiştir. Bu etkinin izlerini divan şiirinde görmek mümkündür. Divan şairleri ateşi farklı yönleriyle ele alarak şiirlerinde ateşle ilgili benzetmeler yapmışlardır. Ateşle ilgili benzetme ve hayaller yüzyıllar içerisinde çeşitlenmiş ve bazı benzetmeler kalıplaşmıştır.Divan şiirinde dönemin kültürünü yansıtan giyim kuşam anlayışına dair birtakım unsurlara da yer verilmiştir. Dönemin kıyafetleri şiire girmiş ve estetize edilmiştir. Divan şairleri kıyafetlerin çeşitli özelliklerini ele alarak benzetmeler yapmışlar, birtakım bağdaştırmalarla somut olan bu unsurlardan faydalanarak soyut kavramları ifade etmişlerdir. Giyim kuşam unsurlarıyla ilgili benzetme ve hayaller hemen her yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Şairlerin şiirlerinde bu unsurları işleyişleri günlük hayatın unsurlarının divan şiirinde yer alışının göstergelerindendir. Bu unsurların şiirde yer alması aynı zamanda kültürel zenginliğin yansıtılması açısından önemlidir.Makalede divan şairlerinin kıyafetlerle ateş arasında kurdukları bağ ele alınacak, farklı yüzyıllardan örnekler üzerinde durularak ateşle elbise arasında kurulan ilgiler tespit edilecektir. Ateş ve kıyafetlerin bir arada yer aldığı örnekler divanlardan yararlanılarak sınıflandırılacak, bu iki unsurun hangi açılardan divan şiirine yansıdığı belirlenecektir.

Keywords

Abstract

After being discovered and used in a controlled manner, fire has contributed to the development of mankind in many ways. Fire has affected almost every culture, except mythology, beliefs, magic, etc. The fire, which has an important place in the life of the societies, has also been important in the Ottoman society and has been influential in social life and culture. It is possible to see the traces of this activity in divan poem. Divan poets have taken fire with different directions and made simulations about fire in their poems. The analogy and dreams of fire have been diversified over the centuries and some analogies have been stereotyped.In the Divan poetry, there are also some elements about the understanding of the clothing that reflects the cult period. The outfits have entered the poetry and are aesthetized. Divan poets have made analogies by taking various characteristics of clothes and have expressed abstract concepts by taking advantage of these elements which are concrete with some associations. Metaphors and fantasies about the elements of clothing are emerging in almost every century. In poems of poets, these elements are the manifestations of their occupation in the divan poetry of the elements of daily life. The presence of these elements in poetry is also important in terms of reflecting your cultural wealth.The connection between the clothes of the divan poets and the fire will be handled, and examples from different centuries will be emphasized and the information between the fire and the dress will be determined. The examples where the fire and clothes are put together will be classified by using the divans, and from which angles these two elements will be reflected to the Divan poetry.

Keywords